DURS

zakoni, pravilniki, razpisi,...
divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

DURS

OdgovorCOLON # 19338Odgovor divji cebelar
Če Apr 06, 2006 3:17 pm

Pojasnilo DURS, št. 4214-28/2006, 24. 3. 2006

Zavezanec je postavil vprašanji o davčni obravnavi nepovratnih sredstev, katerih prejemnik se je vpisal v davčni register po prejemu sredstev, in o prehodu z obdavčitve po dejanskih prihodkih in odhodkih v obdavčitev po normiranih odhodkih.

Pri prvem vprašanju je navedeno, da je DURS s pojasnilom, št. 4216-2/2006, z dne 18. 1. 2006 rešila problem normirancev za lansko leto, ne pa tudi tistih, ki niso oziroma ne bodo normiranci in so prejeli večjo vsoto nepovratnih sredstev, ki se računovodsko lahko prenašajo v prihodke skozi celotno amortizacijsko dobo osnovnega sredstva, za nakup katerega so pridobljena. V zvezi s tem po njegovem bi bilo treba omogočiti oziroma dovoliti, da davčni obračun sestavijo tudi tisti zavezanci, ki ob pridobitvi nepovratnih sredstev niso bili vpisani v davčni register kot fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

Pri drugem vprašanju se vprašuje, kako se davčno obravnava prehajanje iz obdavčitve po dejanskih prihodkih in odhodkih v prvem letu v obdavčitev po normiranih odhodkih v naslednjem letu, in to: ali se v takšnem primeru prvo davčno leto konča, kakor če bi se enaka obdavčitev nadaljevala, in se v naslednjem letu začne obračun po normiranih odhodkih ne glede na obravnavo v preteklem letu.

V zvezi z navedenim odgovarjamo:

Kadar je zavezanec prejel nepovratna sredstva v zvezi z naložbo v dopolnilno dejavnost na kmetiji, preden se je kot fizična oseba, ki opravlja dejavnost, vpisal v davčni register, lahko ta sredstva vključi v davčni obračun leta, v katerem jih je prejel, če davčno osnovo iz opravljanja dejavnosti ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov. Tedaj se v davčnem obračunu kot obdobje navede ali celotno leto ali najmanj obdobje, ki vključuje tudi datum prejema navedenih sredstev. Akontacija dohodnine, ki jo je izplačevalec ob izplačilu odtegnil, se navede pod oznako 21 Zmanjšanje davčne obveznosti za plačani znesek odtegnjenega davka.

Pri prehodu s posameznega načina ugotavljanja davčne osnove pri opravljanju dejavnosti se smiselno uporabljajo določbe Zakona o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 21/06 – UPB3) o začetku oziroma prenehanju opravljanja dejavnosti. Glede upoštevanja prihodkov in odhodkov pri prehodu je v tretjem odstavku 36. člena tega zakona določeno, da se prihodki in odhodki upoštevajo tako, da ni njihovega neupoštevanja ali dvakratnega upoštevanja. V prvem odstavku 35. člena tega zakona je v zvezi s tem namreč določeno, da se pri ugotavljanju davčne osnove od dohodkov, ugotovljenih na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, upoštevajo prihodki in odhodki ob njihovem nastanku, in v drugem odstavku tega člena, da se pri ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov upoštevajo prihodki ob njihovem plačilu.

Za prehod z ugotavljanja dejanskih prihodkov in odhodkov na ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov je treba, da zadevni zavezanec izpolnjuje pogoje, določene v tretjem in četrtem odstavku 35. člena ZDoh-1, in za posamezno leto predloži zahtevo za takšno ugotavljanje davčne osnove v skladu z 288. členom Zakona o davčnem postopku – ZDavP-1 (Uradni list RS, št. 21/06 – UPB2). Za prehod z normiranih odhodkov na dejanske prihodke in dohodke ne predpisuje ZDoh-1 posebnih pogojev oziroma mora zavezanec ugotavljati davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, če ne priglasi ugotavljanja davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov v skladu z 288. členom ZDavP-1.

Uporabniški avatar
Pike
PrispevkovCOLON 1479
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 10:10 pm
KrajCOLON Kamnik
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 19340Odgovor Pike
Če Apr 06, 2006 4:24 pm

Kako je s tem v malo krajši in bolj splošni obliki, ker tega res ne zastopim?
Jaz bi želel samo tako preprosto razlago :lol:

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 19345Odgovor divji cebelar
Če Apr 06, 2006 5:10 pm

Pike napisal/-aCOLONKako je s tem v malo krajši in bolj splošni obliki, ker tega res ne zastopim?
Jaz bi želel samo tako preprosto razlago :lol:
Kdaj za boga milega pa si že videl tolmačenja DURS-a, ki bi bilo razumljivo ???

Uporabniški avatar
Pike
PrispevkovCOLON 1479
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 10:10 pm
KrajCOLON Kamnik
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 19349Odgovor Pike
Če Apr 06, 2006 5:38 pm

ha ha ha ha, pričakovan odziv :lol: :D :D :twisted:

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 19598Odgovor divji cebelar
Če Apr 27, 2006 7:24 pm

DRŽAVNI ZBOR
REPUBLIKE SLOVENIJE

Številka: 435-01/90-4/264
Ljubljana, dne 25. aprila 2006

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE JE NA SEJI DNE 25.4.2006 SPREJEL ZAKON O DOPOLNITVAH ZAKONA O DOHODNINI (ZDoh-1E) :

ZAKON
O DOPOLNITVAH ZAKONA O DOHODNINI (ZDoh-1E)


_______________________________
Fantje status je tu. Pa še brez velikih ceremonij in čvekarij. Čestitke gospodom, ki se jim je končno zbistrilo v sivih celicah in so predlagali ter sprejeli nekaj pametnega. Pa je bilo vse to res tako težko razumeti ??? Gospe in gospodje ministri v Radgoni vas čaka kozarček najboljšega.
Zadnjič spremenil 1, dne divji cebelar, skupaj popravljeno 0 krat.

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 19801Odgovor divji cebelar
To Maj 09, 2006 10:11 pm

47 Uradni list RS 47/2006 z dne 9. 5. 2006 Uredbeni delRazglasni delUradni list nima mednarodnih pogodb2028. Zakon o dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-1E), stran 5064.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona
o dohodnini (ZDoh-1E)

Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-1E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. aprila 2006.Št. 001-22-66/06

Ljubljana, dne 3. maja 2006

dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O DOHODNINI (ZDoh-1E)

1. člen

V Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 21/06 – uradno prečiščeno besedilo) se za 45.a členom doda nov 45.b člen, ki se glasi:

»45.b člen

(določitev davčne osnove od dohodkov proizvodnje vina, oljčnega olja in čebelarstva)

(1) Ne glede na določbo tretjega odstavka 35. člena tega zakona in prvega odstavka 45.a člena tega zakona se pri ugotavljanju davčne osnove od dohodkov, ki jih zavezanec doseže s proizvodnjo vina ali proizvodnjo oljčnega olja iz lastnega pridelka grozdja oziroma oljk, lahko upošteva katastrski dohodek vinogradov oziroma plantažnih sadovnjakov, s katerih se pridelek grozdja ali oljk porabi za lastno proizvodnjo vina oziroma lastno proizvodnjo oljčnega olja.
(2) Za določitev davčne osnove od dohodka iz prvega odstavka tega člena, se za proizvodnjo vina upošteva katastrski dohodek vinograda, povečan za dvakrat, za proizvodnjo oljčnega olja pa katastrski dohodek plantažnega sadovnjaka, povečan za enainpolkrat.
(3) V davčno osnovo od dohodka iz prvega odstavka tega člena se vštevajo tudi drugi dohodki iz drugega odstavka 58. člena tega zakona, pridobljeni v zvezi z opravljanjem dejavnosti proizvodnje vina in oljčnega olja. Za določitev davčne osnove od teh dohodkov se smiselno uporabljajo določbe 58., 59. in 63. člena tega zakona.
(4) Zavezanec, ki želi za svojo dejavnost ugotavljati davčno osnovo v skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom tega člena, mora priglasiti določanje davčne osnove in parcelne številke zemljišč pod vinogradi oziroma plantažnimi sadovnjaki, pri pristojnem davčnem organu najkasneje do konca leta za prihodnje leto.
(5) Ne glede na določbo tretjega odstavka 35. člena tega zakona in prvega odstavka 45.a člena tega zakona, se za določitev davčne osnove od dohodkov, ki jih zavezanec doseže s čebelarstvom, lahko upošteva do obsega 40 panjev na zavezanca pavšalna ocena dohodka 0 tolarjev na panj in za obseg nad 40 panjev pavšalna ocena dohodka 5.000 tolarjev na panj.
(6) V davčno osnovo od dohodkov iz petega odstavka tega člena se vštevajo tudi drugi dohodki iz drugega odstavka 58. člena tega zakona, pridobljeni v zvezi z opravljanjem čebelarske dejavnosti. Za določitev davčne osnove od teh dohodkov se smiselno uporabljajo določbe 58., 59. in 63. člena tega zakona.
(7) Zavezanec, ki želi za svojo dejavnost ugotavljati davčno osnovo v skladu s petim in šestim odstavkom tega člena, mora priglasiti določanje davčne osnove in število panjev pri pristojnem davčnem organu, najkasneje do konca leta za prihodnje leto.
(8) V primeru, ko se odkupna cena medu, ugotovljena na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije, za preteklo leto spremeni za več kot 15%, minister, pristojen za finance, najkasneje do 30. junija leta, za katero se ugotavlja davčna osnova iz petega odstavka tega člena, ugotovi nov znesek pavšalnega dohodka tako, da zadnji veljavni znesek valorizira z valorizacijskim količnikom, ki je enak odstotku spremembe cene medu za preteklo leto.«.

2. člen

V 122. členu se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Akontacija dohodnine se od davčne osnove, določene v skladu s prvim in drugim odstavkom 45.b člena tega zakona, izračuna in plača po stopnji 25% na način, kot je določen za akontacijo dohodnine od katastrskega dohodka v skladu s 297. in 298. členom Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 21/06 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZDavP-1) in od davčne osnove, določene v skladu s tretjim odstavkom 45.b člena tega zakona, po stopnji 25% na način, kot je določen za akontacijo dohodnine od drugega dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti v skladu s 300., 301., in 302. členom ZDavP-1.
(7) Akontacija dohodnine se od davčne osnove, določene v skladu s petim odstavkom 45.b člena tega zakona, izračuna in plača po stopnji 25% na način, kot je določen za akontacijo dohodnine od katastrskega dohodka v skladu s 297. in 298. ZDavP-1 in od davčne osnove, določene v skladu s šestim odstavkom 45.b člena tega zakona, po stopnji 25% na način, kot je določen za akontacijo dohodnine od drugega dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti v skladu s 300., 301., in 302. členom ZDavP-1.«.
Dosedanji šesti odstavek postane osmi odstavek.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

3. člen

(1) Priglasitev ugotavljanja davčne osnove po določbah 1. člena tega zakona se za leto 2006 lahko opravi najkasneje do 30. junija 2006.
(2) Priglasitev ugotavljanja davčne osnove po določbah 1. člena tega zakona se za leto 2005 lahko opravi najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
(3) Kot pavšalna davčna osnova od dohodkov, doseženih s proizvodnjo vina in oljčnega olja, se za leto 2005 v primeru priglasitve v skladu z drugim odstavkom tega člena upošteva katastrski dohodek za leto 2005, za vinograde povečan za dvakrat oziroma za plantažne sadovnjake povečan za enainpolkrat.
(4) Za določitev pavšalne davčne osnove od dohodka, doseženega s čebelarstvom, se za leto 2005 v primeru priglasitve v skladu z drugim odstavkom tega člena upošteva določba petega odstavka 45.b člena zakona.

4. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 435-01/90-4/264

Ljubljana, dne 25. aprila 2006

EPA 743-IV

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
_______________________________
Tako, sedaj je zakon objavljen in se lahko začnete nanj tudi sklicevati.

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

vLOŽITEV ZAHTEVKA NA DURS !!!!!!

OdgovorCOLON # 20401Odgovor divji cebelar
Sr Jun 07, 2006 8:48 pm

KDO vloži zahtevek

Zahtevek vloži davčni zavezanec, ki opravlja dejavnost pridelave vina ali oljčnega olja iz lastnega pridelka grozdja oziroma oljk ali dejavnost čebelarstva in se odloči za ugotavljanje davčne osnove na podlagi pavšalne ocene dohodka po določbah 45.b člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 21/06-UPB3 in 47/06; v nadaljevanju: ZDoh-1).

Pri takšnem načinu ugotavljanja dohodka se pri pridelavi vina ugotovi davčna osnova na podlagi katastrskega dohodka vinograda, katerega pridelek grozdja se je porabil za predelavo v vino, povečan za dvakrat. Pri pridelavi oljčnega olja je davčna osnova katastrski dohodek plantažnega sadovnjaka, katerega pridelek se je porabil za predelavo v oljčno olje, povečan za enainpolkrat. Pri dejavnosti čebelarstva se lahko davčna osnova pavšalno ugotovi po panju, pri tem pa je do obsega 40 panjev pavšalna ocena dohodka 0 tolarjev na panj in nad 40 panji 5.000 tolarjev na panj, ob spremembi povprečnih odkupnih cen medu za več kakor 15 odstotkov pa se valorizira v enakem odstotku.


KDAJ mora zavezanec vložiti zahtevek


Zahtevek mora davčni zavezanec vložiti do konca tekočega leta za naslednje leto.
Za leto 2006 je treba zahtevek predložiti najpozneje do 30. junija 2006 in za leto 2005 najpozneje do 10. junija 2006.


VLOGA - obrazec in navodilo

- Zahtevek za ugotavljanje pavšalne davčne osnove od dohodka, doseženega s pridelavo vina, oljčnega olja in čebelarstvom


VLOŽITEV zahtevka za leto 2005

Zavezanec, ki priglaša ugotavljanje davčne osnove po 45.b členu ZDoh-1 za leto 2005, izpolni tudi obrazec

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 20402Odgovor divji cebelar
Sr Jun 07, 2006 8:49 pm

Priloga 1
PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:
_________________________________ Davčna številka:
(Ime in priimek davčnega zavezanca)
_____________________________________________
(Podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka, pošta)
KMG MID:
_________________________________
(Pristojni davčni urad)
______________________________________
(Naslov davčnega urada)
ZAHTEVEK
za ugotavljanje pavšalne davčne osnove od dohodka, doseženega s
pridelavo vina, oljčnega olja in čebelarstvom
Podpisani davčni zavezanec vlagam zahtevo, da se mi pri dejavnostih (ustrezno obkrožite):
a) pridelava vina iz lastnega pridelka grozdja,
b) pridelava oljčnega olja iz lastnega pridelka oljk,
c) čebelarstvo
za leto/a ......................................... davčna osnova ugotovi na podlagi pavšalne ocene dohodka.
Podatki o zemljiščih, katerih pridelek grozdja ali oljk je namenjen predelavi v vino ali oljčno olje:
Parc. št. Katastrska občina V/O* % Parc. št. Katastrska občina V/O* %
*Pri vinogradu vpišete V, pri oljčniku pa O.
Število čebeljih panjev: ______________
________________________
(Kraj in datum) ____________________
(Podpis zavezanca)
MF-DURS obr. DOHDEJ št. 12

_____________________________________________________________________
NAVODILO
ZA IZPOLNJEVANJE IN PREDLOŽITEV ZAHTEVKA ZA UGOTAVLJANJE
PAVŠALNE DAVČNE OSNOVE OD DOHODKA, DOSEŽENEGA S PRIDELAVO VINA,
OLJČNEGA OLJA ALI ČEBELARSTVOM
S 45.b členom Zakona o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 21/06 – UPB3 in 47/06) je določeno,
da lahko zavezanec, ki opravlja dejavnost pridelave vina ali oljčnega olja iz lastnega pridelka grozdja
oziroma oljk, ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz teh dejavnosti na podlagi katastrskega dohodka.
Pri pridelavi vina se tedaj davčna osnova ugotovi na podlagi katastrskega dohodka vinograda,
katerega pridelek grozdja se je porabil za predelavo v vino, povečan za dvakrat. Pri pridelavi oljčnega
olja je davčna osnova katastrski dohodek plantažnega sadovnjaka, katerega pridelek se je porabil za
predelavo v oljčno olje, povečan za enainpolkrat. Pri dejavnosti čebelarstva se lahko davčna osnova
pavšalno ugotovi po panju, pri tem je do obsega 40 panjev pavšalna ocena dohodka 0 tolarjev na panj
in nad 40 panji 5.000 tolarjev na panj, ob spremembi povprečnih odkupnih cen medu za več kakor 15
odstotkov pa se valorizira v enakem odstotku.
Zahtevek za takšen način ugotavljanja davčne osnove je treba predložiti najpozneje do konca leta za
naslednje leto pri davčnem organu, kjer je zavezanec vpisan v davčni register.
Za leto 2006 je treba zahtevek predložiti najpozneje do 30. junija 2006 in za leto 2005 najpozneje do
10. junija 2006. Če za več let (2005, 2006, 2007) priglašate iste parcele oziroma enako število panjev,
lahko vložite en zahtevek, v katerem navedete leta, za katera priglašate ugotavljanje davčne osnove
na podlagi pavšalne ocene dohodka.
Podatki o zemljiščih, katerih pridelek grozdja ali oljk je namenjen predelavi v vino ali oljčno olje
Navedete podatke o parcelah, iz katerih ste pridelek leta pred letom, za katero priglašate ugotavljanje
davčne osnove na podlagi pavšalne ocene dohodka, predelali v mošt, vino ali oljčno olje. Če pridelka
še niste pobrali in ga nameravate v naslednjem letu (na primer za ledeno vino), navedete podatke tudi
o teh parcelah.
Podatek o odstotkih vpišete, če ste predelavi v vino ali oljčno olje namenili pridelek iz dela
posameznega zemljišča. Tedaj vpišete odstotek, ki ustreza deležu parcele, iz katerega ste pridelek
predelali.
Pri večjem številu parcel priložite dodaten seznam zemljišč z enakimi navedbami in s svojim
podpisom.
Število čebeljih panjev
Vpišete število vseh panjev, ki bodo v letu, za katero priglašate ugotavljanje davčne osnove na podlagi
pavšalne ocene dohodka, namenjeni pridelavi medu.

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 20495Odgovor divji cebelar
Pe Jun 16, 2006 5:14 pm

In sedaj še zapisnik s sestanka med DURS in predstavniki ČZS, ki je objavljen na spletni strani ČZS:

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
GENERALNI DAVČNI URAD

Šifra: 4210-862/2006 01031-06
Datum: 2.6.2006

Zapisnik sestanka predstavnikov Čebelarske zveze Slovenije, MKGP, MF in DURS na temo izvajanja 45.b člena Zakona o dohodnini – ZDoh-1

Sestanek je potekal na Generalnem davčnem uradu, Šmartinska c. 55, Ljubljana, dne 1.6.2006 s pričetkom ob 10. uri.

Prisotni: Anton Tomec, Vlado Pušnik, Tanja Magdič, Lidija Senič (vsi Čebelarska zveza Slovenije), Maja Vilfan (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za identifikacijo in registracijo), Neva Žibrik (Ministrstvo za finance, Sektor za davčni in carinski sistem), Irena Košir (GDU – Odd. za DDV), Mirjam Mendušič Krisper in Avgust Janežič (oba GDU – Odd. za dohodnino in prispevke).

Uvodoma je ga. Lidija Senič, vodja Čebelarske svetovalne službe pri ČZS, predstavila problematiko, s katero se srečujejo čebelarji pri davčni registraciji opravljanja dejavnosti, in sicer da na Davčnih uradih od čebelarjev zahtevajo predhodno registracijo dopolnilne dejavnosti na kmetiji in da naj predložijo tudi potrdilo o vpisu v register čebelarjev. V zvezi z obrazcem 'Zahtevka za ugotavljanje pavšalne davčne osnove od dohodka, doseženega s pridelavo vina, oljčnega olja in čebelarstvom' je opozorila, da obstaja razlika med vsemi in proizvodnimi panji; v registru se namreč vodijo vsi, na zahtevku pa je potrebno navesti panje, namenjene pridelavi medu.
Ga. Maja Vilfan iz MKGP je povedala, da se v centralnem registru čebelnjakov vodijo vsi podatki o registriranih čebelarjih, ki jih davčni organ lahko pridobi po uradni dolžnosti.
G. Vlado Pušnik, član upravnega odbora ČZS, je v zvezi z navedenim povedal, da je glavnina od 7.500 slovenskih čebelarjev v povprečju stara 65 let in imajo povprečno po 16 panjev. Zanje vodenje dodatnih davčnih evidenc lahko predstavlja znatno breme in je zaradi tega tudi bil aprila letos spremenjen zakon o dohodnini. V zvezi z razliko med vsemi in proizvodnimi panji je pojasnil, da je rezervnih panjev, ki niso namenjeni pridelavi medu, običajno do 30% od števila vseh panjev.
Ga. Žibrik iz MF je v zvezi z zahtevami po registraciji dopolnilne dejavnosti odgovorila, da se po standardni klasifikaciji dejavnosti kot kmetijska dejavnost štejeta pridelava medu in čebeljega voska. Ostale dejavnosti se štejejo za predelovalne in je zanje potrebna registracija dopolnilne dejavnosti.
Ga. Košir je glede vodenja davčnih evidenc povedala, da so čebelarji, ki prodajajo med, dolžni po predpisih o davku na dodano vrednost izdajati račune ter jih hraniti. Če niso zavezanci v sistemu DDV, jim dodatnih evidenc ni treba voditi.

Za izvedbo priglasitve čebelarjev, ki se odločijo za ugotavljanje dohodka po panju po 45.b členu Zakona o dohodnini – ZDoh-1 (Ur. l. RS, št. 21/06 – UPB3 in 47/06), so bili na sestanku sprejeti naslednji sklepi:

- Čebelar, ki prideluje med, priglasi ugotavljanje davčne osnove po 45.b členu ZDoh-1 z vložitvijo izpolnjenega zahtevka (Obrazec MF-DURS obr. DOHDEJ št. 12) pri davčnem organu, kjer je vpisan v davčni register.

- Kot panji, katerih število čebelarji navedejo na zahtevku, se upoštevajo samo panji, namenjeni za pridelavo medu (proizvodni panji). Tako bodo lahko čebelarji v zahtevku navedli podatek o številu panjev z maksimalno 30% odbitkom od vseh panjev oz. čebeljih družin, ki jih imajo registrirane in podatke vodene na MKGP v CRČ.
- Čebelarju, ki priglaša ugotavljanje dohodka po panju in predvideva, da bo v naslednjih letih imel približno enako število, lahko izpolni en zahtevek tudi za naslednja leta. V takem primeru naj na zahtevku navede leta, za katera priglaša tak način ugotavljanja dohodka, in število panjev, namenjenih pridelavi medu, za katero predvideva, da ga v navedenih letih ne bo presegel.
- Če čebelar še nima vpisane dejavnosti v davčni register, mora predložiti tudi obrazec DR 03, kjer navede podatke, zahtevane za fizično osebo, ki opravlja dejavnost in ni vpisana v drug register oziroma drugo predpisano evidenco. Ostalih dokumentov jim ni treba prilagati, prav tako ne registrirati dopolnilne dejavnosti na kmetiji, če medu tudi ne predelujejo oz. ne predelujejo drugih čebeljih izdelkov.
- Če bodo izpolnjene obrazce zbrala čebelarska društva oz. svetovalci ČZS, jih bodo poslali krajevno pristojnemu davčnemu uradu. Zadostno število obrazcev za ta namen bodo predstavniki čebelarskih društev in svetovalci ČZS lahko dobili na davčnih uradih in izpostavah.
- Davčni organ bo priglašenim čebelarjem ob registraciji ali po pošti poslal potrdilo, da je v davčnih evidencah zaveden kot davčni zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti čebelarstva, na osnovi pavšalne ocene dohodka po 45.b členu Zakona o dohodnini – ZDoh-1. Kopijo navedenega potrdila tak čebelar predloži kupcu meda, ki se šteje za plačnika davka po 19. členu Zakona o davčnem postopku – ZDavP-1 (Ur. l. RS, št. 21/06 – UPB2).
- Davčni organ bo po prejemu zahtevkov za ugotavljanje davčne osnove na podlagi pavšalne davčne osnove vsem tistim, ki še nimajo vpisane dejavnosti fizične osebe v davčni register, poslal poziv, da to storijo.

Sestanek se je zaključil ob 12. uri.

Poslano:
- Čebelarski zvezi Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica,
- prisotnim na sestanku po el. pošti,
- vsem davčnim uradom po el. pošti.

Vloženo v:
- zbirki dokumentarnega gradiva.

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 20500Odgovor divji cebelar
So Jun 17, 2006 5:43 pm

Torej so mimo parlamenta spremenili zakon ali pa kot nepristojni podali avtentično razlago zakona. Kaj so torej storili, da se bodo državljani vedeli sklicevati ????, ko so določili, da se za "malega" čebelarja šteje čebelar, ki ne presega 52 panjev. Vendar zadeva ni tako preprosta kot izgleda na prvi pogled. So pri tej svoji ugotovitvi izhajali iz predpostavke, da v povprečju čebelarji skozi zimo izgubijo 30% čebeljih družin ??? Zanimivo !! Če so uslužbence DURS-a res prepričali s temi argumenti in če bi to dejstvo v praksi tudi dejansko držalo, potem ni nekaj narobe le pri uradnikih DURS-a, temveč še veliko bolj pri slovenskih čebelarjih. Poglejmo primer. Čebelar, ki čebelari z 15 družinami lahko kdaj doživi polom in skozi zimo ostane recimo brez 5 družin. Razlogov za kaj takega je kar nekaj in za večino razlogov je kriv čebelar. Nekaj pa ima zraven "tudi višja sila". Malo drugače pa se sliši, da čebelar, ki čebelari, recimo, s 150 družinami, izgubi skozi zimo 50 družin ali čebelar, ki čebelari s 300 družinami, skozi zimo ostane brez 100 družin. Če se to res zgodi, je potrebno ugotoviti razloge za pomrtje tako velikega števila čebeljih družin. In če se ugotovi čebelarjeva krivda, proti njemu uvesti postopek zaradi zanemarjanja in mučenja živali v skladu z zakonom o varstvu živali. Sedaj se postavlja le še vprašanje ali matematika ni več to kar je bila ali pa je nekdo nekoga krepko naplahtal. Kdo izmed udeležencev tega sestanka in soavtorjev te odločitve je pri tem izpadel bebček, pa naj se dogovorijo kar prisotni na sestanku sami.

mj

Sankcije

OdgovorCOLON # 20511Odgovor mj
To Jun 20, 2006 7:32 am

Ali so kje navedene tudi kazni za prekršitelje.

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

Re: Sankcije

OdgovorCOLON # 20512Odgovor divji cebelar
To Jun 20, 2006 10:57 am

mj napisal/-aCOLONAli so kje navedene tudi kazni za prekršitelje.
So. V davčni zakonodaji. Utaja davka.

mj

sankcije

OdgovorCOLON # 20513Odgovor mj
To Jun 20, 2006 6:44 pm

Pozdrav!

Ne mislim na tiste, ki imajo urejen status in grešijo ampak na tiste, ki niso v društvu, nimajo prijavljenih čebeljih družin in tako rečeno čebelarijo "na črno". Za te sankcije me zanima ali so sploh definirane oziroma o kakšnih kaznih in zneskih govorimo.

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

Re: sankcije

OdgovorCOLON # 20515Odgovor divji cebelar
Sr Jun 21, 2006 5:48 am

mj napisal/-aCOLONPozdrav!

Ne mislim na tiste, ki imajo urejen status in grešijo ampak na tiste, ki niso v društvu, nimajo prijavljenih čebeljih družin in tako rečeno čebelarijo "na črno". Za te sankcije me zanima ali so sploh definirane oziroma o kakšnih kaznih in zneskih govorimo.
Za vse velja enao. Zakaj pa misliš, da tisti, ki niso v društvu čebelarijo "na črno" ??? Mnogi med temi imajo svoja čebelarstva veliko boljše urejena kot prenekateri čebelar, ki je "v društvu". To ali je nekdo član čebelarskega društva ali ne, nima prav nobene zveze z zakonitostjo opravljanja dejavnosti čebelarjenja. Čebelarji, ki jih ti imenuješ "črni čebelarji" ali kot jih sam imenujem sedaj "divji čebelarji", ker so me tako imenovali moji čebelarski kolegi, ko sem izstopil iz te organizacije, imamo vzpostavljene sisteme HACCP, na DURS-u opravljene potrebne prijave in še mnogokaj česar niti veliko organiziranih čebelarjev nima. Kdo pa ti je rekel, da bi tisti, ki niso člani društva morali imeti kaj drugače urejeno kot člani in biti drugače kaznovani. Pred zakonom so po ustavi te države vsi enaki. Vsaj bilo naj bi tako. Plačilo davčnih in drugih zakonskih obveznosti nima s članstvom v društvu prav nobene zveze.
Lepo te pozdravljam!

mj

Utaja davka

OdgovorCOLON # 20516Odgovor mj
Sr Jun 21, 2006 11:41 am

Spoštovani!

Neprijavljen panj ni utaja davka ampak zapade kazni od 20.000 do 80.000 SIT.
Zadnjič spremenil 1, dne mj, skupaj popravljeno 0 krat.

Uporabniški avatar
Pike
PrispevkovCOLON 1479
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 10:10 pm
KrajCOLON Kamnik
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 20526Odgovor Pike
Če Jun 22, 2006 2:18 pm

Bolje po kmečko to pomeni, da so razna članstva v raznih društvih čisto prostovoljna odločitev in nikjer ne piše, da moraš biti član kakšnega društva. Čeprav se društvena organiziranost v nekaterih primerih močno izkorišča v dobrobit posameznikov. Tu ne mislim na čebelarstvo, čeprav se bi tudi tu kaj našlo.

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 20529Odgovor divji cebelar
Če Jun 22, 2006 4:58 pm

Pike napisal/-aCOLONBolje po kmečko to pomeni, da so razna članstva v raznih društvih čisto prostovoljna odločitev in nikjer ne piše, da moraš biti član kakšnega društva. Čeprav se društvena organiziranost v nekaterih primerih močno izkorišča v dobrobit posameznikov. Tu ne mislim na čebelarstvo, čeprav se bi tudi tu kaj našlo.
Ni treba izkati. Kar štrli in vpije v nebo. Pa ne le "kaj", temveč ogromno.

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 20643Odgovor divji cebelar
Sr Jul 05, 2006 8:15 pm

Šifra: 4214-66/2006-1 01031-06
Datum: 26.6.2006ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Čebelarska svetovalna služba
Brdo pri Lukovici 8,
1225 Lukovica

Zadeva: OPREDELITEV ČEBELARSTVA PO ZAKONU O DOHODNINI
Zveza: Vaš dopis 661/2006 z dne 15.6.2006

Spoštovani,

v zvezi z vašim dopisom, v katerem prosite za pojasnilo, katere pridelke lahko prodaja čebelar, kateremu se davčna osnova od dohodkov, doseženih z opravljanjem dejavnosti, ugotavlja na posamezne načine, določene v poglavju III.2. Zakona o dohodnini – ZDoh-1 (Ur. l. RS, št. 59/06 – UPB4), pojasnjujemo:
S 33. členom ZDoh-1, v povezavi s prvim odstavkom 34. člena in drugim odstavkom 57. člena tega zakona, je čebelarstvo opredeljeno kot dejavnost, katere dohodek se v primeru, da to dejavnost opravlja fizična oseba, šteje za dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti.
V prvem odstavku 35. člena ZDoh-1 je določeno, da je davčna osnova od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, dobiček, ki se ugotovi kot razlika med prihodki in odhodki, doseženimi v zvezi z opravljanjem dejavnosti, če ni s tem zakonom drugače določeno.
V tretjem odstavku tega člena je zavezancem, ki izpolnjujejo pogoje iz tretjega in četrtega odstavka tega člena, omogočeno, da se lahko odločijo za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki po določbi prvega odstavka 45.a člena ZDoh-1 za kmetijske in dopolnilne dejavnosti na kmetiji znašajo 70% ustvarjenih prihodkov.
Z določbami petega do osmega odstavka 45.b člena ZDoh-1 je čebelarjem dana dodatna možnost ugotavljanja davčne osnove na podlagi pavšalne ocene dohodka po panju.
Zavezanec, ki opravlja dejavnost in se ne odloči oz. ne izpolnjuje pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov ali na podlagi pavšalne ocene dohodka, mora ugotavljati dejanske prihodke in odhodke. Za takega zavezanca z vidika ZDoh-1 ni posebnih pogojev in omejitev pri opravljanju posameznih (dovoljenih) dejavnosti.
Določba 45.a člena ZDoh-1, po kateri za kmetijske in dopolnilne dejavnosti na kmetiji normirani odhodki znašajo 70%, za čebelarja pomeni, da se mu bo v davčno osnovo vštevalo 30% prihodkov od čebelarstva kot kmetijske dejavnosti in od prodaje čebeljih izdelkov, proizvedenih v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
V pavšalno davčno osnovo po panju so zajeti le pavšalno ocenjeni dohodki od čebelarstva (kot kmetijske dejavnosti), niso pa v njej zajeti dohodki od predelave čebeljih pridelkov.
V zvezi z navedenimi določbami ZDoh-1 čebelarstvo (kot kmetijska dejavnost) in predelava čebeljih pridelkov zajemata:
1. Čebelarstvo kot kmetijska dejavnost:
Po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2002) se čebelarstvo uvršča med rejo drugih živali pod oznako A 01.250. V pojasnilih k SKD 2002 je navedeno, da pod to oznako spadajo 'čebelarstvo in pridelava medu in čebeljega voska' ter reja nekaterih drugih manj razširjenih živali (kuncev, polžev, jelenjadi, ... ).
Ker je čebelarstvo del živinoreje, je pri opredelitvi, kaj čebelarstvo zajema, potrebno smiselno upoštevati opredelitve, ki veljajo za ostalo živinorejo. Tako je kot 'reja govedi' (oznaka A 01.210 SKD) v pojasnilih k SKD 2002 navedeno, da sem spada 'reja in vzreja govedi ter prireja kravjega mleka'. Navedeni dejavnosti sta v 6. in 7. točki drugega odstavka 57. člena ZDoh-1 navedeni kot osnovna kmetijska dejavnost, ki je lahko obdavčena pavšalno na podlagi katastrskega dohodka. Pri tej dejavnosti velja, da je v katastrskem dohodku zajet dohodek od prodaje govedi vseh starosti vključno s plemensko živino, mleka, hlevskega gnoja, gnojevke.
Zato menimo, da tudi čebelarstvo, poleg pridobivanja in prodaje medu ter čebeljega voska, zajema še prodajo čebeljih družin, rojev in matic ter prodajo ostalih primarnih čebeljih pridelkov: satja, matičnega mlečka, cvetnega prahu, surovega propolisa, čebeljega strupa.
Pri navedeni dejavnosti lahko čebelar davčno osnovo ugotavlja na vse tri navedene načine: na podlagi pavšalne ocene dohodka, z upoštevanjem normiranih odhodkov ali na podlagi ugotavljanja dejanskih prihodkov in dohodkov.
2. Predelava čebeljih pridelkov:
Pri prodaji izdelkov, ki so pridobljeni s predelavo čebeljih pridelkov, se lahko upoštevajo normirani odhodki v višini 70%, če se navedena predelava opravlja kot dopolnilna dejavnost na kmetiji. Kot ena izmed dovoljenih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji je v 1. točki prvega odstavka 2. člena Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS, št. 61/05) in prvem odstavku seznama dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki je priloga te uredbe, navedena 'predelava medu in čebeljih izdelkov'.
V omenjeni uredbi so navedene še druge dejavnosti, ki so lahko povezane s čebelarstvom, in sicer:
- pridobivanje žganih in drugih fermentiranih pijač (npr. medice),
- medičarstvo,
- svečarstvo,
- storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo in orodji, med katere se lahko uvršča tudi storitveno točenje medu drugim čebelarjem,
- prodaja pridelkov in izdelkov z drugih kmetij,
- prodaja drugje predelanih in/ali proizvedenih izdelkov iz lastnih surovin,
- izdelava drugih izdelkov iz lesa, kamor se lahko uvršča tudi izdelava čebeljih panjev.
Oseba, ki opravlja navedene dejavnosti, lahko davčno osnovo ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov.


Lep pozdrav,


Pripravil:
Avgust Janežič
Ada Klemenak
Vodja Davčnega sektorja
po pooblastilu generalnega direktorja

Ivan Simič,
generalni direktor
Poslano:
- naslovniku,
- po el. pošti v vednost vsem davčnim uradom.
Vloženo v:
- zbirko dokumentarnega gradiva
_________________________________
Sneto s strani ČZS !
Nekako se mi dozdeva, da avtorji tega vprašanja z odgovorom DURS ne bodo najbolj zadovoljni. Velika večina slovenskih čebelarjev, ko bo to prebrala, ne bo vedela nič več kot je vedela dosedaj. Še slabše. Vse se jim bo še bolj zamešalo, ker samo vprašanje ni bilo najbolj posrečeno zastavljeno. Tako vsaj predvidevam iz odgovora DURS. Škoda, da ČZS na svoji spletni strani ni tudi objavila svojega dopisa DURS, da bi tako videli ali so sami bili malce nerodni ali pa je DURS v maniri totalnega birokrata spacal ta odgovor. Tako sedaj lahko le ugotovimo, da ogromna večina malih slovenskih čebelarjev tega dopisa DURS ne bo niti približno razumela in bodo sedaj le še bolj zbegani in v temi.

Uporabniški avatar
bara
PrispevkovCOLON 1169
PridruženCOLON Ne Apr 17, 2005 7:01 pm
KrajCOLON Domľale
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 20654Odgovor bara
Če Jul 06, 2006 8:12 pm

Divji, te moram poklicat, da mi malo razložiš, kaj se dogaja...
Nobena tema ni tako trda, da je sveèa ne bi mogla razsvetliti.

www.varna-hrana.si/

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 20657Odgovor divji cebelar
Pe Jul 07, 2006 7:12 am

Bara pozdravljena!
Avtorjem vprašanja bo odgovor DURS seveda razumljiv, ker sami nabolje vedo kaj so v resnici spraševali in kako so vprašanje zastavili. In kdo takšen odgovor rabi in želi. Problem je v razumevanju tega odgovora DURS pri ogromni množici malih ljubiteljskih čebelarjih. Ti pa so sedaj zbegani in ne vedo točno kaj lahko pričakujejo in kaj bodo morali ali česar jim ne bo treba plačevati. Ko se na terenu pogovarjaš z njimi lahko hitro ugotoviš, da nimajo pojma kakšne so v resnici razmere na davčnem področju in pri tem si ogromna večina zakonodajo celo napačno razlaga. Še posebej so jih zavedle obdavčitve na panj ( 0 in 5.000,00 SIT glede na število prijavljenih panjev ) in tako sedaj nekateri drobijo število panjev in na DURS-u prijavljajo nekaj na moža, nekaj na ženo in mogoče še na koga v dobri veri, da so našli luknjo v predpisih, ker so si pred tem uredili za svoje čebelarstvo tudi dve ali več MID številk. Tu se jim zadeva seveda glede na določila zakona o dohodnini ne bo izšla in sledilo bo razočaranje ter jeza in bes. Potem bodo dodatno razočarani vsi, ki so med prodali Medexu, ker bo zadeva na koncu izgledala malo drugače kot si to razlagajo danes. In tako je še nekaj stvari, ki so dvoumne in ne prav posrečeno in razumljivo pojasnjene. Še najbolj prav bi razlagalci naredili, če bi ljudem na nekaj prektičnih primerih pojasnili in prikazali kakšne so njihove obveznosti v posameznih primerih ali situacijah in bi se s tem izognili kasnejšim neprijetnostim ter nejevolji.
Iz odgovora DURS je razvidno, da so spraševalce bolj zanimale pravice in obveznosti večjih in bolj tržno usmerjenih čebelarjev. Mali pa ne zanimajo nikogar in zaradi tega se tudi nihče ne potrudi, da bi jim na jasen in nedvoumen ter enostaven način pojasnil kaj so njihove obveznosti v posameznih primerih prodaje medu ali voska. Kaj drugega pa mali tako ali tako v glavnem ne prodajajo.

Uporabniški avatar
bara
PrispevkovCOLON 1169
PridruženCOLON Ne Apr 17, 2005 7:01 pm
KrajCOLON Domľale
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 20659Odgovor bara
Pe Jul 07, 2006 8:21 am

Aha, divji, to je to. O tem sva se že pogovarjala. A se ti zdi, da bi morali mi na DURS poslati vprašanje, da nam to pripravijo? Ali si morda to že kje zasledil?
Nobena tema ni tako trda, da je sveèa ne bi mogla razsvetliti.

www.varna-hrana.si/

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 20662Odgovor divji cebelar
Pe Jul 07, 2006 12:01 pm

bara napisal/-aCOLONAha, divji, to je to. O tem sva se že pogovarjala. A se ti zdi, da bi morali mi na DURS poslati vprašanje, da nam to pripravijo? Ali si morda to že kje zasledil?
Bara imaš kar prav, da bo res v korist malih čebelarjev, da CČI z nekaj konkretnimi primeri povpraša DURS za tolmačenje ter pojasnitev. Pripravil ti bom vsaj tri primere iz prakse in bomo potem, ko dobimo pojasnilo DURS-a to objavili. Preko vikenda pričakuj mojo pošto, ostalo dogovoriva po telefonu.
Imej se lepo!

Uporabniški avatar
bara
PrispevkovCOLON 1169
PridruženCOLON Ne Apr 17, 2005 7:01 pm
KrajCOLON Domľale
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 20663Odgovor bara
Pe Jul 07, 2006 4:25 pm

OK, tudi ti uživaj na Orehovskem vrhu.
Nobena tema ni tako trda, da je sveèa ne bi mogla razsvetliti.

www.varna-hrana.si/

Uporabniški avatar
Kočevski med-ved
PrispevkovCOLON 3212
PridruženCOLON Pe Apr 02, 2004 9:18 pm
KrajCOLON KOCEVJE - KOSTEL
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 20722Odgovor Kočevski med-ved
Po Jul 17, 2006 12:16 pm

Ali mi lahko kgo pokaže kako se naj izgleda uradni račun ki ga izstavim davkoplačevalcu za 15 kg meda po ceni naprimer po 1000 SIT.
Po novem sem davčni zavezanec ki ugotavlja davčno osnovo od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti ČEBELARSTVO, na podlagi pavšalne ocene dohodka po 45.b členu Zakona o dohodnini-ZDoh-1.
LP
Koèevski med-ved

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 20732Odgovor divji cebelar
To Jul 18, 2006 6:37 am

Branko oglasi se na izpostavi DURS-a v svoji upravni enoti in vse ti bodo pojasnili.
lep pozdrav!

Uporabniški avatar
Pike
PrispevkovCOLON 1479
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 10:10 pm
KrajCOLON Kamnik
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 20740Odgovor Pike
To Jul 18, 2006 2:11 pm

Meni se še sanja ne kako naj bi to izgledalo. Verjetno kupiš tisti paragonski blok - RAČUN, in začneš izstavljati račune le te pa vodiš pod zaporednimi številkami. Kaj več tako in tako ne more biti.

Uporabniški avatar
Kočevski med-ved
PrispevkovCOLON 3212
PridruženCOLON Pe Apr 02, 2004 9:18 pm
KrajCOLON KOCEVJE - KOSTEL
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 20745Odgovor Kočevski med-ved
To Jul 18, 2006 5:02 pm

Hvala obema za odgovore. To sem delal do sedaj ko sem moral odvojiti državi asvoj delež. Po novem pa ne ve, kako bo to izgledalo za tiste do 40 panjev v katere sodim zudi sam.
Glavno da medi.
Naj - medi
LP
Koèevski med-ved

Uporabniški avatar
bara
PrispevkovCOLON 1169
PridruženCOLON Ne Apr 17, 2005 7:01 pm
KrajCOLON Domľale
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 21311Odgovor bara
Sr Sep 13, 2006 7:25 pm

Davčna obravnava dohodkov iz kmetijske dejavnosti


V skladu s 3. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/2000 do 20/2006) je kmetijska dejavnost gospodarska panoga, ki obsega pridelovanje kmetijskih rastlin oziroma živinorejo ter storitve za rastlinsko pridelavo oziroma živinorejo, razen veterinarskih storitev, kmetijsko gospodarstvo pa je zaokrožena gospodarska celota, ki se ukvarja s kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnostjo, ima enotno vodstvo, naslov in ime ter je organizirano kot pravna oseba, samostojna oseba posameznik, kmetija kot posebna pravna oseba, društvo, izobraževalna ustanova ali agrarna skupnost.
V skladu s 58. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/2004 do 69/2006) (v nadaljevanju ZDoh-1) se za dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti štejejo potencialni tržni dohodki od pridelave na zemljiščih, kot tudi drugi dohodki v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki so zlasti plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike, dotacije, donacije, denarne pomoči zaradi naravne ali druge nesreče na podlagi posebnih predpisov in druga plačila iz naslova državnih pomoči. Davčna osnova od potencialnih tržnih dohodkov je katastrski dohodek, ugotovljen po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka (59. člen ZDoh-1), 147. b člen Zdoh-1 pa dodatno določa davčno osnovo od dohodkov iz plačil iz naslova ukrepov kmetijske politike ( v letu 2006 se upošteva v višini 50% plačil, v letu 2005 pa višini 75% plačil).
Med tem, ko 61. člen ZDoh-1 določa oprostitve, ko se katastrski dohodek ne všteva v davčno osnovo, pa 62. člen določa znižanje katastrskega dohodka, če je bila pridelava na posameznem zemljišču manjša zaradi naravnih nesreč, požara ali drugih izrednih dogodkov, ki jih ni bilo mogoče preprečiti. V tem primeru se lahko v letu nastanka škode katastrski dohodek za vsako tako zemljišče zmanjša za toliko odstotkov, za kolikor se je po oceni škode s posebno metodologijo zmanjšal pridelek.
45. b člen ZDoh-1 določa ugotavljanje davčne osnove od dohodkov s pridelavo olja, vina in čebelarstva, za katere je skupno to, da morajo tak način ugotavljanja davčne osnove zavezanci priglasiti pri pristojnem davčnem uradu do konca leta za prihodnje leto, pri določanju davčne osnove pa veljajo posebnosti glede na vrsto dejavnosti, ki jo opravljajo:
• pri ugotavljanju davčne osnove od dohodkov, ki jih zavezanec doseže s proizvodnjo vina se za proizvodnjo vina upošteva katastrski dohodek vinograda, povečan za dvakrat poleg drugih dohodkov pridobljenih v zvezi z opravljanjem dejavnosti proizvodnje vina;
• pri ugotavljanju davčne osnove od dohodkov za proizvodnjo oljčnega olja pa katastrski dohodek plantažnega sadovnjaka, povečan za enainpolkrat, poleg drugih pridobljenih dohodkov v zvezi z opravljanjem dejavnosti proizvodnje oljčnega olja;
• pri ugotavljanju davčne osnove od dohodkov, ki jih zavezanec doseže s čebelarstvom, lahko upošteva do obsega 40 panjev na zavezanca pavšalna ocena dohodka 0 tolarjev na panj in za obseg nad 40 panjev pavšalna ocena dohodka 5.000 tolarjev na panj.
Davčni zavezanec, ki dosega dohodek iz osnovne kmetijske in dopolnilne dejavnosti, lahko ugotavlja dobiček tudi na osnovi dejanskih prihodkov in odhodkov, če je to priglasil davčnemu organu najmanj za obdobje petih davčnih let (35. člen ZDoh-1).
V kolikor pa davčni zavezanec ne zaposluje zaposlenih in ni ugotavljal dobička na osnovi dejanskih prihodkov in odhodkov v preteklem davčnem letu, pač pa na osnovi prihodkov in odhodkov v preteklih treh davčnih obdobjih, lahko pri ugotavljanju davčne osnove naslednjega davčnega leta zahteva upoštevanje normiranih odhodkov v skladu z določbami 45. a člena ZDoh-1, ki določa upoštevanje 70% normiranih odhodkov od ustvarjenih prihodkov pri opravljanju kmetijske in dopolnilne kmetijske dejavnosti, pa tudi z izdelavo ali prodajo izdelkov domače in umetnostne obrti, za katere ima veljavno pozitivno mnenje pristojne komisije Obrtne zbornice Slovenije.
Prav tako kot za ostale dohodke se tudi za dohodke od kmetijske in gozdarske dejavnosti, v skladu s 123. člen Zdoh-1, obračuna akontacija dohodnine:
a) od katastrskega dohodka v višini 10% davčne osnove, če je skupni znesek katastrskega dohodka na posameznega zavezanca enak ali večji od 10% povprečne plače v Sloveniji za preteklo leto,
b) od ostalih dohodkov v višini 10% od davčne osnove, če je posamezno izplačilo večje od 50.000 tolarjev.
V skladu s 63. členom ZDoh-1 se posameznemu zavezancu, članu gospodinjstva ali agrarne skupnosti, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje kmetijske dejavnosti, prizna davčna olajšava na osnovi predložitve računov vlaganj v osnovno kmetijsko ali osnovno gozdarsko dejavnost v okviru gospodinjstva ali agrarne skupnosti, v višini 20% vloženih sredstev v nakup zemljišč, osnovne črede, kmetijske in gozdarske mehanizacije in druge opreme za opravljanje kmetijske dejavnosti, razen osebnih motornih vozil.
V kolikor dohodek od kmetijske dejavnosti ne presega 5 milijonov tolarjev (1. odstavek 45. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV) (Uradni list RS, št. 89/1998 do novele 108/2005) (v nadaljevanju ZDDV) ali katastrski dohodek članov gospodinjstva za zadnje koledarsko leto ne presega 1,5 milijonov tolarjev (2. odstavek 45. člena ZDDV), se oseba - izvajalec kmetijske ali gozdarske dejavnosti, ne šteje za davčnega zavezanca za plačilo davka na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV). V skladu s 46. členom ima takšna oseba ob dobavi kmetijskih in gozdarskih izdelkov ali storitev, ki so rezultat dejavnosti za katero se plačuje davek od dohodka ugotovljenega na podlagi katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč, pravico do pavšalnega nadomestila vstopnega DDV. V skladu s 4. odstavkom 45. člena ZDDV pa lahko te osebe pristojnemu davčnemu organu vedno predložijo zahtevek za začetek obračunavanja in plačevanja DDV.
Nobena tema ni tako trda, da je sveèa ne bi mogla razsvetliti.

www.varna-hrana.si/

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 21552Odgovor divji cebelar
Sr Okt 04, 2006 11:18 pm

Pozdravljeni
Se spomnite vzhičenega prispevka uslužbenke ČZS o velikanskem uspehu sestanka med predstavniki ČZS, MKGP in Davčne uprave ?? Če ste se tega spomnili in bili zelo veseli sprememb zakona o dohodnini, prihaja sedaj čas streznitve.
Poglejte si malo predlog novega zakona o dohodnini, ki je prav te dni v obravnavi v parlamentu.
Da vam malo pomagam:69. člen, 7. odstavek; 70. člen, 1. odstavek in še posebej 2. odstavek; 71. člen, 3. odstavek; 72. člen, 3. in 5. odstavek; 73. člen, 2. odstavek. Vsaj to, čeprav bo zelo koristno v tem predlaganem zakonu prebrati še nekaj drugih določil.
In spoznali boste, da je od velikih obljub in neokusne samohvale ostalo bore malo. Skoraj nič. To kar je bilo takrat določeno je ostalo nespremenjeno.
Nikjer razdelive na gospodarne in rezervne čebelje družine ( 30% ???!!!), nikjer opredelitve o enkratni prijavi statusa čebelarstva na DURS in nikjer nič o drugih obljubah iz navedenega zapisa skupnega sestanka.
Priporočam tudi branje komentarjev oziroma obrazložitev k posameznim določilom.

Kaj v zvezi s tem torej danes pravijo vaši predstavniki na ČZS ???? To bo še zanimivo.
Zadnjič spremenil 2, dne divji cebelar, skupaj popravljeno 0 krat.

Uporabniški avatar
bara
PrispevkovCOLON 1169
PridruženCOLON Ne Apr 17, 2005 7:01 pm
KrajCOLON Domľale
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 21554Odgovor bara
Če Okt 05, 2006 12:19 am

Divji, daj prosim ta predlog zakona obesi na forum...
Nobena tema ni tako trda, da je sveèa ne bi mogla razsvetliti.

www.varna-hrana.si/

BUTTON_POST_REPLY

Vrni se na

Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 in 0 gostov