Program kontrole in vzorčenja medu

Storitve za fizične in pravne osebe, nevladnim organizacijam, strokovnim združenjem in drugim oblikam združevanja, mednarodnim trgovinskim partnerjem in trgovinskim organizacijam ter institucijam/ organizacijam s področja različnih živilskih dejavnosti.
BUTTON_POST_REPLY
divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

Program kontrole in vzorčenja medu

OdgovorCOLON # 26818Odgovor divji cebelar
To Dec 11, 2007 2:19 am

1
Na podlagi 14. člena Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v
Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 za leto 2008 (Uradni list RS, št. 105/07) sta
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Priznana rejska organizacija za
kranjsko čebelo pripravila naslednji

PROGRAM
IZVEDBE INTERNIH KONTROL IN VZORČENJA MEDU

1. Zakaj izvajati interno kontrolo?
Vsako živilo, ki se daje v promet, mora biti varno živilo, zadostiti mora higienskim
normativom, ki jih narekuje veljavna zakonodaja:
- Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni
list. RS, št. 52/00, 42/02, 47/04),
- Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o
določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za
varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L št. 31 z dne 1. 2. 2002, str. 1, z
vsemi spremembami),
- Uredba (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni
živil (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 1, z vsemi spremembami),
- Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih
higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004).
Živilo ne sme biti fizikalno, mikrobiološko in kemično onesnaženo. Fizikalno onesnaženje
medu ni velik problem, saj lahko prisotnost fizikalnih nečistoč opazimo s prostim očesom.
Tudi mikrobiološko onesnaženje medu ni problematično, saj je med okolje, ki zaradi svojih
značilnosti (vsebuje malo vode, vsebuje veliko sladkorjev, ima nizek pH, poleg tega vsebuje
antibakterijske snovi) ne nudi dobrih pogojev za življenje mikroorganizmov. Večji problem
lahko povzroči kemično onesnaženje. V primeru čebelarjenja je glede varnosti najbolj
pomembno kontrolirati dve kritični kontrolni točki, to sta uporaba kemičnih repelentov za
pomiritev čebel ter uporaba sredstev za zatiranje čebeljih bolezni in zajedavcev. Maksimalno
vsebnost ostankov akaricidov v medu določa Uredba Sveta (EGS) št. 2377/90 z dne 26.
junija 1990 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov
zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora. (Uradni list L 224 z dne
18.08.1990).
Poleg zahtev glede varnosti živila, pa mora med, ki se daje v promet, zadostiti tudi kriterijem
Pravilnika o medu (Uradni list RS št. 31/04, 89/04). Ta določa kriterije sestave medu,
senzorične lastnosti, določa pa tudi označevanje medu.
2. Izhodišča izvajanja interne kontrole medu
2. 1. Varnost medu
V skladu z evropsko zakonodajo, ki je stopila v veljavo v letu 2006 (navedene uredbe 178/02,
852/04 ter 853/04), čebelarju medu pred oddajo v promet ni potrebno dati v pregled, ampak
varnost medu zagotovi z učinkovitim izvajanjem notranjega nadzora. Vsak čebelar, ki pridela
več medu, kot ga porabi za domače potrebe, mora izvajati notranji nadzor nad pridelavo
pridelkov in izdelkov iz čebeljih pridelkov. Kontrola mora biti vzpostavljena na načelih
sistema HACCP. Kontrolo lahko izvaja na načelih lastnega HACCP sistema ali na osnovi
2
Smernic dobrih higienskih navad na načelih sistema HACCP, ki jih je v skladu s prvim
odstavkom 8. člena Uredbe (ES) št. 852/2004 pripravila ČZS in so bile dne 16.3.2006 s
sklepom št. 321-07-54/2005 potrjene s strani Veterinarske uprave RS. Učinkovitost delovanja
notranjega nadzora zagotavljanja varnih živil v praksi lahko čebelar preverja tudi z naključno
odvzetimi vzorci lastnih živil, ki jih pošlje v laboratorij na analizo. Analiza v sistemu interne
kontrole ni uradna analiza, služi pa kot orientacija in pomoč čebelarju. Namen interne
kontrole je odprava napak pri primarni pridelavi in svetovanje pri odpravi eventuelnih napak.
Cilj vseh nas je pridobivanje varnega in čim bolj kakovostnega slovenskega medu.
2.2 Kakovost medu in zaščiteni kmetijski pridelki
Med, ki se daje v promet, mora torej zadoščati minimalnim kriterijem kakovosti, ki so
opredeljeni v Pravilniku o medu. Pravilnik tudi omogoča, da lahko med označimo po
botaničnem poreklu.
Na trgu se pojavlja čez dalje več zaščitenih posebnih kmetijskih pridelkov, tudi medu.
Politika zaščite teh pridelkov ima predvsem dva namena:
•dati pridelovalcem in predelovalcem možnost konkurenčnosti glede kakovosti, ki jim
omogoča ekonomsko prisotnost na trgu,
•ugoditi željam kupcev, da dobijo proizvode, ki so avtentični in kakovostnejši.
V okviru zaščite medu veljajo za nekatere parametre strožji kriteriji, ki jih mora med, ki je v
sistemu zaščitenih kmetijskih proizvodov, upoštevati in so opredeljeni v vlogah za posamezne
proizvode. Določene je potrebno kontrolirati za vsako serijo medu.
3. Način izvajanja interne kontrole
Analize v okviru interne kontrole bodo služile preverjanju varnosti medu, kakovosti
opredeljene v Pravilniku o medu in posameznih parametrov, ki so opredeljeni v vlogah za
zaščitene proizvode (Kraški med z geografskim poreklom, ekološke zaščite, kolektivna
blagovna znamka Slovenski med kontrolirane kakovosti, Slovenski med z geografsko
označbo,…). Omogočeno bo tudi določanje vrste medu.
Iz tega sledi naslednja usmeritev:
3.1 Vsak čebelar pri sebi ve, na kateri stopnji je njegov nadzor takšen, da ni nobenega
tveganja za živilo in na kateri stopnji je potreben dodatni nadzor, zato izbere tiste vrste
analize, ki mu bodo pomagale pri odpravi nejasnosti.
3. 2 Vsak čebelar ima pravico, da med označi dodatno po botaničnem poreklu. Med lahko
označimo po botaničnem poreklu, če njegove senzorične, fizikalno-kemijske in mikroskopske
lastnosti ustrezajo tej sorti. Čebelar je produktno odgovoren za oznako medu. Določitev
senzoričnih lastnosti medu ter opazovanje čebel, kje nabirajo medičino, ni dovolj zanesljiva
indikacija za določitev botaničnega porekla medu, zato se v okviru interne kontrole določa
tudi vrsta medu. Pri določanje vrste medu so pomembne senzorična ter pelodna analiza in
elektroprevodnost.
3.3 Določen del analiz se opravi na tiste parametre kakovosti, ki so opredeljeni v vlogah za
zaščitene proizvode
3
Analize kakovosti in varnosti medu se bodo izvajale v obliki paketov analiz. Čebelarji bodo
imeli na voljo 6 paketov, ki bodo vsebovali različne analize. Ponudba paketov je naslednja:
1. paket: kakovostni parametri po Pravilniku o medu (vsebnost vode, elektrolitska
prevodnost, vsebnost HMF, diastazna aktivnost, vsebnost prostih kislin, vsebnost
netopnih snovi, vsebnost sladkorjev)
2. paket: označevanje medu po botaničnem poreklu glede na Pravilnik o medu (določitev
medu po botaničnem izvoru: pelodna analiza, senzorična analiza, elektroprevodnost);
3. paket: ostanki kemičnih sredstev za zatiranje varoje - akaricidov v medu: kumafos,
fluometrin ter ksilidin in formamidin (razpadna produkta amitraza)
4. paket : vsebnost antibiotikov v medu
5. paket: parametri opredeljeni v vlogah za zaščitene proizvode (vsebnost vode, vsebnost
HMF,…)
6. paket: pelodna analiza
Analize iz paketov 1, 2, 5 in 6 izvaja laboratorij PRO, analize paketa 3 in 4 pa laboratorij, ki
ga na javnem razpisu izbere ARSKTRP.
4. Sprejem vzorca v analizo na PRO
Vsak vzorec, ki pride v laboratorij v analizo, mora biti v ustrezni embalaži, ustrezno čist in
ustrezno označen, takšen kot ga čebelar daje v promet. Čebelarje se o tem obvesti v pozivu za
zbiranje vzorcev, ki bo objavljen na spletnih straneh MKGP in ČZS. Količina medu, ki ga
čebelarji oddajo, je najmanj 450 g oziroma manj, v kolikor se vzorec analizira na parametre iz
paketa 5 in 6.
Ob oddaji vzorca se odda tudi obrazec, na katerem se označi, kateri- /e paket-e je čebelar
izbral in ostale podatke o vzorcu:
•naslov čebelarja in telefonska številka,
•datum točenja,
•pašni okoliš, kjer so čebele nabirale medičino,
•podatek: ali so bili pred začetkom paše sati v medišču prazni (če niso bili, je
potreben podatek tudi, od kod in kdaj izvira med, ki je bil pred začetkom paše v
medišču),
•čebelarjevo mnenje o vrsti medu (za statistiko, da se ugotovi, koliko jih napačno
navedejo),
•za kateri paket se je odločil,
•podpis in datum.
DODATNO:
V primeru, da čebelar izbere paket, kjer se analizirajo ostanki kemičnih sredstev, pa navede še
naslednje podatke:
Uporabljena sredstva za zatiranje varoje v zadnjih treh letih:
LETO 2005: SREDSTVA:……………………………………………………………………
4
LETO 2006: SREDSTVA:……………………………………………………………………
LETO 2007: SREDSTVA: ……………………………………………………………………
V primeru, analiz na antibiotike še:
ANTIBIOTIKE UPORABLJAL NAZADNJE LETA: ………………..……..………
KATERE ANTIBIOTIKE (našteti vrsto antibiotikov):……………………………………
(Priloga 1: Prijavni obrazec).
Ob sprejemu vzorca se zapiše datum in ura prevzema.
Vzorec se označi, tako da vzorec dobi šifro: številka paketa + zaporedna številka vzorca.
Oddajanje vzorcev je na prostovoljni osnovi. Čebelar se sam odloči, kateri paket mu najbolj
ustreza, kaj ga najbolj zanima. Vsak čebelar se lahko odloči za enega ali več paketov, vendar
za največ dva različna vzorca do zapolnitve prostih kapacitet. Pravila izbire veljajo po sistemu
»kdor prej pride prej melje«. Izjema velja za vzorce zaščitenih proizvodov, kjer se lahko
kontrolira vsaka serija medu do zapolnitve prostih kapacitet.
Vzorci se dostavijo na PRO, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica v skladu s pozivom, ki ga
PRO pošlje čebelarskim društvom in regijskim zvezam ter je objavljen tudi na spletni strani
MKGP in ČZS ter v reviji Slovenski čebelar.
Na ta naslov se oddajo vzorci tudi v primeru, če čebelar izbere paketa 3 in 4, PRO pa jih
posreduje laboratoriju, ki je bil za izvedbo teh analiz izbran na javnem razpisu.
Pozivu se priloži navodila, kako morajo biti vzorci opremljeni, kako poteka prevzem vzorcev
in način izbire vzorcev, na katerih bodo opravljene analize.
Pred analizo vzorca se pregleda zunanji videz vzorca in ustreznost označitve ter ustreznost
senzoričnih lastnosti (Sprejemni obrazec priloga 2).
Čebelar, ki da svoj med v analizo, dobi rezultate analiz s komentarji, s katerimi ga opozorimo
na eventualne nepravilnosti in mu svetujemo pri odpravi le teh. Izvajalec ostalih analiz
dostavi rezultate vzorcev ARSKTRP, ta jih posreduje PRO, ki jih pošlje naprej čebelarjem s
komentarji.
Analize se bodo izvajale po terminskem planu od januarja do avgusta, ko se tudi zbirajo
vzorci. Vzorec, ki je bil analiziran v podukrepu »Ocenjevanje medu« ne sme biti v podukrepu
»Interna kontrola medu« analiziran na iste parametre, če vmes ne preteče vsaj 6 mesecev. Za
isti vzorec se šteje ena serija »Lot« medu.
5. Izvajanje interne kontrole
Laboratorij na ČZS opravlja naslednje analize:
analize kakovosti medu po Pravilniku o medu (vsebnost vode, elektrolitska
prevodnost, pH-kislost, vsebnost v vodi netopnih snovi, proste kisline, diastazno
število, HMF, vsebnost saharoze, fruktoze, glukoze),
mikroskopska slika medu: za določanje botaničnega porekla medu (pelodna analiza),
senzorična analiza: ugotovitev ustreznosti senzoričnih lastnosti medu.
5
Analize na ostanke akaricidov ter antibiotikov izvaja laboratorij, ki ga na javnem razpisu
izbere Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja..
6
6. Finančni pregled
Višina sredstev za leto 2008
višina sredstev 42.971,65 €
1) priprava programa PRO 281,65 €
2) Analize medu 42.690,00
1) Razrez stroškov PRO pri pripravi letnega programa
Predstavniki komisije za tehnologijo in varno hrano so bili s programom seznanjeni na
komisiji dne 22.11. 2007.
STROŠKI PRO Vrednost
najem prostora 100 €
potni stroški članov komisije 131,55 €
sejnine članov komisije 50,1 €
Razdelani potni stroški
Potni stroški km
Rodman Aleš Vipava-Lukovica-Vipava 200 30,00 €
Meglič Milna
Gozd Martuljek-Lukovica-Gozd
Martuljek 200 30,00 €
Kozlovič Darko Koper-Lukovica-Koper 262 39,30 €
Gosar Franc Vodice-Lukovica-Vodice 40 6,00 €
Magdalena Vidmar Ljubljana-Lukovica-Ljubljana 50 7,50 €
Vičič Edvard Cerknica-Lukovica-Cerknica 125 18,75 €
Skupaj
131,55

Razdelane sejnine
Sejnine
Rodman Aleš 8,35 €
Meglič Milna 8,35 €
Kozlovič Darko 8,35 €
Gosar Franc 8,35 €
Magdalena Vidmar 8,35 €
Vičič Edvard 8,35 €
Skupaj 50,1 €
2) Stroški analiz medu:
Analize paketa sredstva
1, 2, 5,6 19.153,90 €
3,4 23.536,10 €
Skupaj 42.690,00 €
Paket Cena paketa
7
PAKET 1 66,75 €
PAKET 2 64,99 €
PAKET 5 > 8,80 €
PAKET 6 52,84 €
Projektna skupina: Milan Meglič, oec. l.r.
Andreja Kandolf, univ. dipl. biol.
Aleš Rodman, spec. mng.
Vodja projekta: Aleš Rodman, spec. mng. l.r.

BUTTON_POST_REPLY

Vrni se na

Kdo je na strani

Po forumu brska: 1 in 0 gostov