Poročilo o doslej opravljenih inšpekcijskih pregledih v zve

Arhivirane teme 2006
Uporabniški avatar
bara
PrispevkovCOLON 1169
PridruženCOLON Ne Apr 17, 2005 7:01 pm
KrajCOLON Domľale
CONTACTCOLON

Poročilo o doslej opravljenih inšpekcijskih pregledih v zve

OdgovorCOLON # 23067Odgovor bara
Po Dec 18, 2006 11:31 pm

Številka: 326-02-1743/2005/9
Datum: 12.12.2006


IRSKGH – UGI Ljubljana
Parmova 33
1000 Ljubljana
g. Primož MAROLT


ZADEVA: Poročilo o doslej opravljenih inšpekcijskih pregledih v zvezi s prijavo CČI z dne, 22.07.2005

I. Kmetijski inšpektorji:Martina Stamatovski, Boštjan Štefančič in Ljubo Bračič, so dne, 15.02.2006 s pričetkom ob 930 uri, opravili inšpekcijski pregled, v zadevi nadzora nad izvajanjem Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v RS v letih 2005-2007 za leto 2005 (Ur.l. RS, št.:117/04, 27/05 in 74/05 – v nadaljevanju Uredba). Pri pregledu je bilo ugotovljeno sledeče:

1. Ukrep št. 3 »Čebelja varoza – usposabljanje na področju zatiranja varoje« na podlagi 14. člena Uredbe. V letu 2005 odobrenih 10.572.796,00 SIT z odločbami ARSKTRP št.: 321-27/13/2005, 321-27-14/2005 in 321-27-15/2005. Za naveden ukrep po spremembi Uredbe (Ur.l. RS, št.:27/05), javni razpis ni predviden. Pozivi čebelarjem za usposabljanje so bili objavljeni v reviji Slovenski čebelar št.: 2/2005, 3/2005, 9/2005. Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da je Svet priznane rejske organizacije sprejel 3-letni program usposabljanja čebelarjev na terenu. V letu 2005 je ČZS izvedla 49 predavanj in 59 delavnic, pri čemer je bilo udeleženih 1359 čebelarjev. Opravičljivi stroški so: stroški izvedbe usposabljanj, stroški organizacije delavnic in demonstracij, stroški predavateljev, najema prostorov ter priprave izobraževalnega gradiva. Pri pregledu dokumentacije ni bilo ugotovljenih neskladij z Uredbo, razen pri svetovalki Andreji KANDOLF – svetovalki za zagotavljanje varne hrane, katera je imela prav tako pogodbo z ČZS iz naslova stroškov organizatorja. 5. odstavek 11. člena Uredbe določa, da v kolikor svetovalci svetovalne službe izvajajo katerega od ukrepov iz te uredbe, Čebelarska zveza Slovenije ni upravičena do povračila stroškov za udeležbo svetovalcev v tem delu ukrepa. Za to ugotovitev bodo potrebna še dodatna pojasnila ČZS.

2. Ukrep št. 5 »Obnavljanje čebeljega fonda – vzreja matic« na podlagi 21. člena Uredbe. V letu 2005 odobrenih 18.521.787,00 SIT z odločbo ARSKTRP št. 321-27-16/2005. 21. člen Uredbe v 3. odstavku določa, da na podlagi javnega razpisa priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo izbere najugodnejšega ponudnika potrebne opreme. Glede na to, da vrednost razpisanih sredstev presega vrednost javnih naročil male vrednosti, katera znaša 10.000.000, 00 SIT, mora biti takšen javni razpis v skladu z Zakonom o javnih naročilih (Ur.l. RS, št.: 36/04, ZJN-UPB1) in 53. členom Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št.: 79/99, 124/00/79/01 in 30/02) objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da je bil razpis za navedena sredstva objavljen v Slovenskem čebelarju 4/2005 ter na spletnih straneh ČZS. Drugih neskladij z Uredbo ni bilo ugotovljenih.3. Ukrep št. 7 »Aplikativne raziskave v čebelarstvu« na podlagi 28. člena Uredbe. V letu 2005 odobrenih 8.166.182,00 SIT z odločbo ARSKTRP št. 321-27-17/2005. ČZS je v letu 2005 uvajala le raziskavo prisotnosti pelodnih zrn. Razpis je bil objavljen na spletni strani ČZS in poslana priporočena povabila k oddaji ponudb KIS-u (Kmetijski inštitut Slovenije) v Ljubljani, BTF (Biotehniška fakulteta) v Ljubljani in Biološkemu inštitutu Jovana Hadžija v Ljubljani. Iz Zapisnika ČZS o izboru izvajalca aplikativne raziskave in oblikovanja podatkovne zbirke prisotnosti pelodnih zrn v vzorcih slovenskega medu (priloga k inšp. Zapisniku št. 8) je razvidno da:
• je bila izbrana BTF;
• je ČZS podizvajalec pri delu raziskav glede analize cvetnih prahov in fizikalno – kemijskih parametrov in da imajo za te analize laboratorij;
• ponudnik KIS v Ljubljani, ki v razpisu ni bil izbran, je za to analizo ponudil podizvajalca Bolonjski inštitut.
Iz razdelitve stroškov projekta, kateri je bil predložen namesto specifikacije rač. BTF, št. 35-1935/05, je razvidno, da je za analizo peloda porabljenih 2.737.946,00 SIT. Zakon o javnih naročilih v 5. členu določa, da naročnik ne sme omejevati konkurence med ponudniki in tudi, da pripravljalec razpisne dokumentacije ali njenih delov ne sme nastopati kot ponudnik ali kot podizvajalec in ne sme sodelovati s ponudnikom pri pripravi ponudbe. ČZS je tako za svoj laboratorij porabila 2.737.946, 00 SIT in s tem kršila Zakon o javnih naročilih ter Uredbo.
Inšpekcijski pregled zaključen ob 1330 uri.


Komentar:
• Na osnovi ugotovljenih nepravilnosti, bo potreben še inšpekcijski pregled postavke »Svetovalna služba v čebelarstvu« in dodatna pojasnila glede sodelovanja svetovalke Andreje KANDOLF v ukrepu »Čebelja varoza«.
• Potrebno je pridobiti tudi mnenje NVI o usposobljenosti izvajalcev teh izobraževanj, katera v bistvu pomenijo zdravstveno varstvo domačih živali – čebel.
• Glede ugotovljenih kršitev v postavkah »Obnavljanje čebeljega fonda« in pa »Aplikativne raziskave v čebelarstvu« pa bomo izvedli ustrezne ukrepe in obvestili organe za nadzor porabe proračunskih sredstev.


II. Dne 07.03.2006, je bil pri strankah Janezu Dremlju in Ivanu Dremlju, oba Dragovšek 13, Šmartno pri Litiji, opravljen pregled opreme za obstoječe vzrejališče čebeljih matic (po Uredbi ukrep št. 5 obnavljanje čebeljega fonda – vzreja matic) pri čemer je bilo ugotovljeno, da:
• Pri nakladnih panjih – 2 kosa (2/3 mera satnika 160 mm, tri naklade) manjka matična rešetka.
• Pri trietažnih panjih – 10 kosov (deset satov AŽ mere v etaži) je izdelava zelo slaba, les je napet in razpokan, se krivi, pri spojih so nastale »špranje«, nasadila – »panti« pri vratih niso pravilno nameščena, zato se ta ne zapirajo. Nosilci v panju so iz rebrastega betonskega železa in so zarjaveli. Panji so pred uporabo potrebni temeljitega popravila.
• Lastnik opreme je ČZS in ne vzrejevalec matic, kot je to določeno v 21. členu Uredbe. Stranki sta izjavili, da je bilo na sestanku vzrejevalcev čebeljih matic, katerim so bile vloge odobrene pojasnjeno le, da so dolžni opremo uporabljati 5 let.

Komentar:
Na osnovi ugotovljenega, bo potrebno preveriti:
• Poreklo panjev;
• Vzrok, zakaj lastništvo opreme ni preneseno s ČZS na upravičence (čebelarje).

III. Dne 10.03. 2006 je bil opravljen inšpekcijski pregled v zadevi porekla panjev v Veletrgovini VEMA Export-import d.d., Tržaška c. 65, 2000 Maribor, PE Čebelarski center Maribor, Streliška 150, 2000 Maribor. Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da so trietažni panji nabavljeni v Bosni in Hercegovini, dobavitelj S.Z.R »APIS«, Novi Grad 7920, Bosna in Hercegovina, CMR št. 01460 z dne 29.08.2005.

Ugotovitve:
• Poreklo panjev je iz BIH, katera ni članica ES, kar je v nasprotju s politiko Evropske Skupnosti in tudi Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004.
• Panji so zelo slabe kvalitete.

IV. Pri ponovnem inšpekcijskem pregledu na ČZS, Brdo pri Lukovici 8, dne 19.04.2006, je g. Anton TOMEC zanikal nepravilnosti:
1. Pri ukrepu št. 3 ,,Čebelja varoza – usposabljanje na področju zatiranja varoje,, je sodelovala svetovalka Andreja KANDOLF po podjemni pogodbi v času od 15.04 do 01.06.2005, nato pa je s pogodbo o zaposlitvi z dne, 16.05.2005 zasedla delovno mesto specialista za področje zagotavljanja varne hrane v okviru PROGRAMA SVETOVALNE SLUŽBE V ČEBELARSTVU. Navedeno je v nasprotju s 5. odstavkom 11. člena Uredbe, ki določa, da v kolikor svetovalci svetovalne službe izvajajo katerega od ukrepov iz te uredbe, Čebelarska zveza Slovenije ni upravičena do povračila stroškov za udeležbo svetovalcev v tem delu ukrepa. Za to ugotovitev bodo potrebna še dodatna pojasnila ČZS. G. Tomec izjavi, da je z dnem zaposlitve svetovalke njeno delo prevzel g. Milan UMEK.

2. Pri ukrepu št. 5 ,,Obnavljanje čebeljega fonda – vzreja matic,, V letu 2005 je bilo ČZS z odločbo ARSKTRP odobrenih 18.521.787,00 SIT, zato bi moral biti v skladu z Zakonom o javnih naročilih (Ur.l. RS, št.: 36/04, ZJN-UPB1) in 53. členom Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št.: 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) za razdelitev sredstev izveden javni razpis objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, saj vrednost razpisanih sredstev presega vrednost javnih naročil male vrednosti, katera znaša 10.000.000, 00 SIT. Tajnik ČZS gospod Tomec je izjavil, da so zaradi rokovne izvedbe razbili opredeljeno opremo v dva ločena sklopa in izvedli postopke kot javna naročila malih vrednosti. Vsi dobavitelji omenjene opreme v SLO (VEMA MB, LOGAR TRADE, Čebelarstvo RIHAR – KOCJAN) so bili o razpisu, ki je bil objavljen dne, 15.07.2005 na spletni strani ČZS pisno obveščeni in povabljeni k oddaji ponudb.

3. Glede ugotovitev inšpektorjev, da lastništvo opreme ni preneseno iz ČZS na upravičence čebelarje pa izjavi, da na izdano odločbo ARSKTRP, z dne 03.10.2005 skupaj z MKGP ugotavljajo, da ni mogoč prenos opreme v last upravičencev.

4. Glede porekla nabavljene opreme, 3 etažnih panjev 10 S , kateri so bili nabavljeni v okviru ukrepa 5, dobavitelja VEMA Export-import d.d., Tržaška c. 65, 2000 Maribor, PE Čebelarski center Maribor, in izvirajo iz BIH, katera ni članica Evropske Skupnosti, pa izjavi, da v uredbi ni predpisan izvor blaga iz držav EU. Tega pogoja, da bi blago moralo biti proizvedeno v državah ES ni niti v javnem razpisu.

5. Pri ukrepu 5 glede nabavljenih 100 rodovniških matic izjavi, da je priznana rejska organizacija prevzela 100 rodovniških matic po ceni 10.000 SIT. Seznam upravičencev pa ima dr. Aleš Gregorc. Naknadno je dr. Aleš Gregorc dne 21.11.2006 predložil seznam upravičencev, katerim so bile dane matice v testiranje. Seznam vsebuje številke matic, vprašanje pa je, če je testiranje matic izvajanje ukrepa št. 5 v skladu z Uredbo.
Na osnovi izvedenih pregledov in ugotovitev podajamo naslednje ugotovljene kršitve veljavne zakonodaje:

1. Ukrep št. 5 »Obnavljanje čebeljega fonda – vzreja matic« na podlagi 21. člena Uredbe. - glede na to, da vrednost razpisanih sredstev v uredbi presega vrednost javnih naročil male vrednosti, katera znaša 10.000.000, 00 SIT, mora biti takšen javni razpis v skladu z Zakonom o javnih naročilih (Ur.l. RS, št.: 36/04, ZJN-UPB1) in 53. členom Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št.: 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Čebelarska zveza z objavljanjem razpisov v čebelarskem glasilu »Čebelar«, na katerega so naročeni samo člani Čebelarske zveze Slovenije oz. na njenih spletnih straneh, krši zakonska določila. Nabava panjev v BIH je kršitev Uredbe Sveta št. 1221/97, oz. politike ES o »Ekonomski in socialni koheziji« , saj panji niso bili izdelani v Evropski skupnosti.


2. Ukrep št. 7 »Aplikativne raziskave v čebelarstvu« na podlagi 28. člena Uredbe. Zakon o javnih naročilih v 5. členu določa, da naročnik ne sme omejevati konkurence med ponudniki in tudi, da pripravljalec razpisne dokumentacije ali njenih delov ne sme nastopati kot ponudnik ali kot podizvajalec in ne sme sodelovati s ponudnikom pri pripravi ponudbe. ČZS je tako za svoj laboratorij porabila 2.737.946, 00 SIT in s tem kršila Zakon o javnih naročilih ter Uredbo.

PREDLAGAMO NASLEDNJE:

- Da MKGP zakonsko preveri primernost delegiranja dolžnosti izvajanja Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v RS v letih 2005-2007 za leto 2005 (Ur.l. RS, št.:117/04, 27/05 in 74/05) na Čebelarsko zvezo Slovenije. Menimo, da tak način delegiranja izvajanja Uredbe mimo akreditiranega organa (ARSKTRP) pomeni kršitev evropskih uredb (Uredba Sveta (ES), št 1258/1999), oz. stroški ne bodo opravičeni in bo R Slovenija morala vračati denar.
- Da MKGP zahteva finančno revizijo dodelitve sredstev upravičencem preko Čebelarske zveze Slovenije v skladu z Uredbo o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v RS v letih 2005-2007 za leto 2005 (Ur.l. RS, št.:117/04, 27/05 in 74/05) in ukrepa v skladu z ugotovljenimi nepravilnostmi.
- Da MKGP preveri skladnost nacionalne Uredbe z Uredbo Sveta (ES) št. 1221/97.
- Da ARSKTRP ustavi plačila iz naslova Uredb Čebelarski zvezi Slovenije, dokler nepravilnosti ne bodo odpravljene.
Pripravila:
Martina STAMATOVSKI,
mag. Boštjan ŠTEFANČIČ,
kmetijska inšpektorja
Nobena tema ni tako trda, da je sveèa ne bi mogla razsvetliti.

www.varna-hrana.si/

Uporabniški avatar
zoro
PrispevkovCOLON 403
PridruženCOLON Ne Nov 27, 2005 12:44 pm
KrajCOLON okolica Kranja, sicer iz LJ

OdgovorCOLON # 23072Odgovor zoro
To Dec 19, 2006 1:15 am

PREDLAGAMO NASLEDNJE:

- Da MKGP zakonsko preveri primernost delegiranja dolžnosti izvajanja Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v RS v letih 2005-2007 za leto 2005 (Ur.l. RS, št.:117/04, 27/05 in 74/05) na Čebelarsko zvezo Slovenije. Menimo, da tak način delegiranja izvajanja Uredbe mimo akreditiranega organa (ARSKTRP) pomeni kršitev evropskih uredb (Uredba Sveta (ES), št 1258/1999), oz. stroški ne bodo opravičeni in bo R Slovenija morala vračati denar.
- Da MKGP zahteva finančno revizijo dodelitve sredstev upravičencem preko Čebelarske zveze Slovenije v skladu z Uredbo o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v RS v letih 2005-2007 za leto 2005 (Ur.l. RS, št.:117/04, 27/05 in 74/05) in ukrepa v skladu z ugotovljenimi nepravilnostmi.
- Da MKGP preveri skladnost nacionalne Uredbe z Uredbo Sveta (ES) št. 1221/97.
- Da ARSKTRP ustavi plačila iz naslova Uredb Čebelarski zvezi Slovenije, dokler nepravilnosti ne bodo odpravljene.TU JE POTREBNO SAMO ŠE MALO POSPEŠIT, PA BO ZADEVA REŠENA.
jest

divji trot
PrispevkovCOLON 213
PridruženCOLON Sr Okt 25, 2006 2:41 pm

OdgovorCOLON # 23073Odgovor divji trot
To Dec 19, 2006 8:14 am

Naj se javno objavi seznam čebelarjev, ki testirajo teh 100 ( ???!!! ) matic, kdo je pripravil program testiranja, kdo ga nadzira in kako, ter kdo je in po kakšnih kriterijih naredil izbor čebelarjev za testiranje matic ??!!

Po novem letu bom to vprašanje naslovil na MKGP.

Uporabniški avatar
bara
PrispevkovCOLON 1169
PridruženCOLON Ne Apr 17, 2005 7:01 pm
KrajCOLON Domľale
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 23074Odgovor bara
To Dec 19, 2006 11:50 am

divji trot napisal/-aCOLONNaj se javno objavi seznam čebelarjev, ki testirajo teh 100 ( ???!!! ) matic, kdo je pripravil program testiranja, kdo ga nadzira in kako, ter kdo je in po kakšnih kriterijih naredil izbor čebelarjev za testiranje matic ??!!

Po novem letu bom to vprašanje naslovil na MKGP.
Divji, prav imaš, res je potrebno, da se javno objavi seznam čebelarjev itd.
Nobena tema ni tako trda, da je sveèa ne bi mogla razsvetliti.

www.varna-hrana.si/

dobje
Site Admin
PrispevkovCOLON 948
PridruženCOLON Sr Feb 22, 2006 9:20 pm
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 23076Odgovor dobje
To Dec 19, 2006 1:06 pm

Matice v testiranju imam tudi jaz. Imam jih 10.Ne vem od kje št. 100, ker je teh matic v testiranju več. Javil sem se na razpis, ki ga vsako leto izvede KIS, tako, kot to lahko stori vsak slovenski čebelar.
Seznam čebelarjev mislim, da ni tajen, prav tako so znani vzrejevalci teh matic. Problem je v tem, da čebelar, ki testira matice, ne more zvedeti, katere matice je imel, medtem pa vzrejevalci vedo, kje so njihove matice.
Pred leti sem na koncu testiranja zvedel čigave matice sem imel, sedaj so se pa veliki vzrejevalci in čebelarji zaščitili, da bi njihove slabe matice oziroma slabi vzrejevalci prišli v javnost.
Lep dan

divji trot
PrispevkovCOLON 213
PridruženCOLON Sr Okt 25, 2006 2:41 pm

OdgovorCOLON # 23078Odgovor divji trot
To Dec 19, 2006 3:57 pm

Dobje mislim, da ne govorimo o istih maticah. Ta zgodba o testiranju matic, ki jih ti testiraš ni ista kot tista, ki se nanaša na 100 rodovniških matic. To je posebno poglavje, ki je le malo čebelarjem znano in ki ima kar zanimivo ozadje. Prav zaradi tega nameravam s pomočjo ministrstva poskušati razvozlati to uganko. Nisem sicer prepričan, da mi bo uspelo, ker so nekateri to že poskusili, pa niso imeli srečne roke. Bomo videli.

dobje
Site Admin
PrispevkovCOLON 948
PridruženCOLON Sr Feb 22, 2006 9:20 pm
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 23079Odgovor dobje
To Dec 19, 2006 4:29 pm

Divji, mislil sem, da je testiranje matic KIS vprašljivo.OK
Lep popoldan

Uporabniški avatar
Kočevski med-ved
PrispevkovCOLON 3212
PridruženCOLON Pe Apr 02, 2004 9:18 pm
KrajCOLON KOCEVJE - KOSTEL
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 23083Odgovor Kočevski med-ved
Sr Dec 20, 2006 7:09 pm

Popravek
Zadnjič spremenil 1, dne Kočevski med-ved, skupaj popravljeno 0 krat.
LP
Koèevski med-ved

Uporabniški avatar
Kočevski med-ved
PrispevkovCOLON 3212
PridruženCOLON Pe Apr 02, 2004 9:18 pm
KrajCOLON KOCEVJE - KOSTEL
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 23084Odgovor Kočevski med-ved
Sr Dec 20, 2006 7:11 pm

bara napisal/-aCOLON
divji trot napisal/-aCOLONNaj se javno objavi seznam čebelarjev, ki testirajo teh 100 ( ???!!! ) matic, kdo je pripravil program testiranja, kdo ga nadzira in kako, ter kdo je in po kakšnih kriterijih naredil izbor čebelarjev za testiranje matic ??!!

Po novem letu bom to vprašanje naslovil na MKGP.
Divji, prav imaš, res je potrebno, da se javno objavi seznam čebelarjev itd.
Eden od čebelarjev, ki testirajo sem tudi jaz. Menda testiram matice že osem ali devet let. Vsako leto dobim v podpis neke vrste pogodbo s katero se zavežem da bom izpolnjeval zahtevane obrazce za vsako posamezno matico. Vsako leto dobim 10 matic ki so eno leto last KIS-a in jih uporabljam za testiranje donosa, varoje, rojivosti in še nekaterih stvari. Kako sem prišel v ta krog 100 čebelarjev se točno ne spomnim. Mislim, da sem prebral v Čebelarju in se prijavil za prostovoljno in brez finančnih nadomestil razpisan razpis. Če bi kdo želel namesto mene naslednja leta sodelovat v tej igri mu rade volje odstopim mesto testnega čebelarja.
Toliko, da nebi morda kdo mislil, da se kdo okorišča s to zadevo.
LP
Koèevski med-ved

divji trot
PrispevkovCOLON 213
PridruženCOLON Sr Okt 25, 2006 2:41 pm

OdgovorCOLON # 23085Odgovor divji trot
Sr Dec 20, 2006 7:35 pm

Hudiča, koliko krat bo potrebno še zapisati, da boste končno razumeli, da pri teh 100 maticah ne gre za testiranje, ki ga opravljate za KIS in so to matice slovenskih vzrejevalcev. V tem primeru naj bi šlo za 100 rodovniških matic in ne gospodarnih. Ne mešajte več hrušk in jabolk. To so tiiste matice katerih vrednost naj bi bila vsake 10.000,00 SIT: Uh..oh..ah..kdo si je le izmislil to ceno in katero teslo jo je pripravljeno plačati ?? Pa so bile plačane . In veste kdo jih je plačal ?? Trikrat lahko ugibate in greste potem preklinjat ministrico in njene vele strokovnjake ali mešetarje z davkoplačevalskim denarjem kot bi se edino lahko pravilno imenovali.

Zanima me le teh 100 matic in ne matice, ki jih morajo vzrejevalci matic vsako leto odstopiti KIS-u, da jih ta potem porazdeli nekaterim čebelarjem in se tako ali tako nikoli potem več ne ve kakšna je usoda teh matic, ker tisto, kar potem na papirju čebelarji sporočajo KIS-u ni užitno in nima nobene prave uporabne vrednosti. S tem sistemom so zadovoljni nekateri čebelarji, ker tako dobijo vsako leto zastonj matice, zadovoljen je KIS, ki ima kaj zapisati v letno poročilo o porabi denarja in svoji veliki čebelarski koristnosti, le vzrejevalci matic tiho preklinjajo, ker vedo, da le podarjajo matice in nazaj ne dobijo prav nobenega uporabnega podatka ali informacije. In preklinjajo tudi za to, ker vedo kaj se pri čebelarjih s temi maticami dogaja.
In tudi to je že stara prežvečena zgodba, ki ji brada sega do tal.

Uporabniški avatar
Kočevski med-ved
PrispevkovCOLON 3212
PridruženCOLON Pe Apr 02, 2004 9:18 pm
KrajCOLON KOCEVJE - KOSTEL
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 23089Odgovor Kočevski med-ved
Sr Dec 20, 2006 8:05 pm

divji trot napisal/-aCOLON
S tem sistemom so zadovoljni nekateri čebelarji, ker tako dobijo vsako leto zastonj matice, zadovoljen je KIS, ki ima kaj zapisati v letno poročilo o porabi denarja in svoji veliki čebelarski koristnosti, le vzrejevalci matic tiho preklinjajo, ker vedo, da le podarjajo matice in nazaj ne dobijo prav nobenega uporabnega podatka ali informacije. In preklinjajo tudi za to, ker vedo kaj se pri čebelarjih s temi maticami dogaja.
In tudi to je že stara prežvečena zgodba, ki ji brada sega do tal.
Od teh maticah, ki jih omenjaš sem jaz vrnil vzrejevalcem zaradi izrednih kakovosti matic kar nekaj matic, ki so bile nadpovprečno dobre in so jih potem vzrejevalci uporabili za nadaljno reprodukcijo. Zato Divji ni vse tako črno kot misliš. :wink:
LP
Koèevski med-ved

divji trot
PrispevkovCOLON 213
PridruženCOLON Sr Okt 25, 2006 2:41 pm

OdgovorCOLON # 23090Odgovor divji trot
Sr Dec 20, 2006 10:29 pm

Medo mogoče je v tvojem primeru res tako kot si zapisal, vendar ena lastovka še ne prinese pomladi.

dobje
Site Admin
PrispevkovCOLON 948
PridruženCOLON Sr Feb 22, 2006 9:20 pm
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 23093Odgovor dobje
Če Dec 21, 2006 12:50 pm

Divji!
Tistih 100 matic me nič ne zanima, ali pač! Nisem pa zadovoljen s Tvojim načinom razmišljanja, da tisti, ki sodelujemo s KIS, smo kar za levi žep.
Jaz sem majhen ljubiteljski čebelar in že nekaj let sodelujem pri testiranju matic. Ne vem, zakaj bi morala biti usoda teh, kot Ti praviš podarjenih matic drugačna, kot ostalih matic, ki jih kupimo, ali sami vzredimo.
Ne vem zakaj bi vzrejevalci preklinjali, saj vedo kje so njihove matice. Obratno, pa jaz, ki te matice dobim ne morem vedeti čigave so, ali so bile. Od mene dobi KIS točne podatke, te podatke so po mojem prepričanju posredovane korektno vzrejevalcem.Jaz moram sprejeti vse matice, ki mi jih določi KIS, tudi tistih vzrejevalcev matic, za katere se ve, da niso najboljše. Letos ne bom več naročal novih matic, ker imam z njimi tudi slabe izkušnje, ne s KIS-om, ampak s slabimi maticami.
Potem bo pa še nekdo rekel, da se okoriščam in, da sem slab čebelar!
Lep dan želim forumašem

divji trot
PrispevkovCOLON 213
PridruženCOLON Sr Okt 25, 2006 2:41 pm

OdgovorCOLON # 23094Odgovor divji trot
Če Dec 21, 2006 2:34 pm

Spoštovani kolega Dobje !
Vsa čast redkim posameznikom, ki svojo obveznost vestno in odgovorno izpolnijo. Večina in to predvsem večjih čebelarjev ne ravna tako. Ne sprašuj me kako to vem, vem pač in videl sem to nekaj krat. In to vedo tudi vzrejevalci matic. Ti so v resnici prave žrtve tega neodgovornega odnosa čebelarjev, ki testirajo, tako do matic in s tem posredno do vzrejevalcev.
Imam pa tudi pripombe na KIS in na njihov sistem tako razdelitve matic, kot sistema spremljanja in potem obdelave dobljenih podatkov ter preverjanja samega testiranja. O tem sem prav tukaj na tem forumu že obširno pisal še v času, ko se je razprav na forumu še udeleževal dr. Božič.
Po nepotrebnem se dobri in korektni čebelarji, ki testirate matice, jezite name, raje svojo jezo usmerite v svoje kolege, ki imajo do tega neodgovoren odnos in vidijo v tej zgodbi le način kako poceni zadovoljiti svoje potrebe po maticah. In teh je med preizkuševalci veliko, preveč, da bi potem sumirani rezultati lahko bili verodostojni.
Lepe praznike in medeno novo leto ti želim!

Uporabniški avatar
Kočevski med-ved
PrispevkovCOLON 3212
PridruženCOLON Pe Apr 02, 2004 9:18 pm
KrajCOLON KOCEVJE - KOSTEL
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 23095Odgovor Kočevski med-ved
Če Dec 21, 2006 2:42 pm

dobje napisal/-aCOLON
Ne vem zakaj bi vzrejevalci preklinjali, saj vedo kje so njihove matice. Obratno, pa jaz, ki te matice dobim ne morem vedeti čigave so, ali so bile. Od mene dobi KIS točne podatke, te podatke so po mojem prepričanju posredovane korektno vzrejevalcem.Jaz moram sprejeti vse matice, ki mi jih določi KIS, tudi tistih vzrejevalcev matic, za katere se ve, da niso najboljše. Letos ne bom več naročal novih matic, ker imam z njimi tudi slabe izkušnje, ne s KIS-om, ampak s slabimi maticami.
Potem bo pa še nekdo rekel, da se okoriščam in, da sem slab čebelar!
Lep dan želim forumašem
Dobje ne sekiraj se, saj poznamo Divjega.:lol: :lol: Na splošno pa sem glede matic dobljenih po tej poti v 80 % nezadovoljen. Pa še sedaj ne vem, ali je temu kriva klima iz področja kjer se rojevajo matice, naprem mojemu, ali kaj drugega. Še nekako najboljše so matice z Zg. Gorenjske. Pri nas v moji bližini pa po pripovedovanju okoliških čebelarjev matice iz Gorskega Kotarja (okolica Delnic). Nisem preveril, vendar imam namen poizkusiti z petimi primerki.
LP
Koèevski med-ved

dobje
Site Admin
PrispevkovCOLON 948
PridruženCOLON Sr Feb 22, 2006 9:20 pm
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 23096Odgovor dobje
Če Dec 21, 2006 5:53 pm

Kočevski med-ved!
Moje mnenje je enako, zato letos ne bom več naročal teh matic, če ne bom vzgojil svojih, jih bom nabavil pri Dremlju ali Gabru, te se pri meni najbolj obnesejo. Upam, da ne kršim kakšnega pravila , pa saj ne delam reklame!
Lep pozdrav

divji trot
PrispevkovCOLON 213
PridruženCOLON Sr Okt 25, 2006 2:41 pm

OdgovorCOLON # 23097Odgovor divji trot
Če Dec 21, 2006 6:06 pm

Medo odkod me pa ti poznaš ?? Se želiš s tem prilizovati komu s KIS-a, ki bi slučajno kaj pokukal na ta forum ali pa kakšnemu modrecu na ČZS ??? Brez potrebe ti tvoji poskusi ljubimkanja, ker ti gospodje to problematiko zelo dobro poznajo, le govoriti nočejo o tem.
Zatiskanje oči in sprenevedanje pred tem problemom ne bo pomagalo razrešiti tega problema. Saj mi je jasno, da na ta način dobiš vsako leto določeno število matic, ki pa jih jaz moram kupiti. In tudi priznam ti, da korektno opraviš svojo obvezo do KIS-a in s tem do vzrejevalcev. Malo dvoma mi povzroča le tvoja ugotovitev, da je 80 % teh testnih matic slabih. V kaj takega me boš težko prepričal. Če bi navedel obratno, bi se mi to zdelo še kar sprejemljivo. S testnimi maticami imam namreč sam več izkušenj kot si lahko misliš, čeprav jih uradno nikoli nisem dobil. In moja spoznanja so prav obratna od tvojih. Z veliko večino sem bil zadovoljen. In da ti zaupam še nekaj. Najboljše matice po mojih izkušnjah prihajajo prav iz tvoje širše pokrajine. Imen vzrejevalcev ne bom navajal. S tistimi, ki jih ti hvališ kot najboljše, pa sam nimam tako dobrih izkušenj in s tem ne želim niti slučajno reči, da so slabe. So dobre, toda neprimerno boljše so tiste iz tvoje širše okolice, kot sem že zapisal.
Verjetno te zanima odkod mi ta spoznanja ?? Za hobi sem kupoval matice iz cele Slovenije in jih testiral po metodologiji KIS in še z nekaj svojimi kriteriji. To sem počel za svojo dušo in ker sem ljubiteljski čebelar, sem si pač v tem svojem hobiju privoščil tudi to. Nekaj krat pa sem od določenih čebelarjev dobil testne matice in jih v njihovem imenu testiral. Tako, da poznam tudi ta del zgodbe.
Pa brez zamere dragi prijatelj Medo. Veš, tudi drugi o čebelarstvu kaj malega vemo.Ne sicer veliko, nekaj malega pa že.
Lepo te pozdravljam!

Uporabniški avatar
Kočevski med-ved
PrispevkovCOLON 3212
PridruženCOLON Pe Apr 02, 2004 9:18 pm
KrajCOLON KOCEVJE - KOSTEL
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 23100Odgovor Kočevski med-ved
Če Dec 21, 2006 8:09 pm

Vidiš, Divji zopet nekaj potvarjaš kar nisem nikoli dejal ali napisal. Kje sem napisal da je 80 % matic slabih. Napisal sem, da z 80 % matic nisem zadovoljen. In da ne vem zakaj je to tako, predvidevam, da je klima vzrok temu in ne da so matice slabe.
Nikomur se nočem prilizovat, ker mi to ni potrebno. Če pa želiš testirati matice po uradni poti te pa obvestim, če boš želel, ko bo razpis pa se prijavi in imej še ti tako "korist" kot jo imam jaz in še kdo.
To, da so matice iz mojega širšega okolja dobre vem tudi sam, že s tem, ko ti omenjam Gorski Kotar in ne mislim se odreči maticam iz mojega okolja.
To, da tudi drugi čebelarji iz sveta čebel veste nekaj, verjamem, kot verjamem v to, da o čebelarstvu nevem skoraj nič.
Tudi tebi prijatelj Divji brez zamere in srečno.
LP
Koèevski med-ved

Uporabniški avatar
Kočevski med-ved
PrispevkovCOLON 3212
PridruženCOLON Pe Apr 02, 2004 9:18 pm
KrajCOLON KOCEVJE - KOSTEL
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 23101Odgovor Kočevski med-ved
Če Dec 21, 2006 8:12 pm

dobje napisal/-aCOLONKočevski med-ved!
Moje mnenje je enako, zato letos ne bom več naročal teh matic, če ne bom vzgojil svojih, jih bom nabavil pri Dremlju ali Gabru, te se pri meni najbolj obnesejo. Upam, da ne kršim kakšnega pravila , pa saj ne delam reklame!
Lep pozdrav
Skoraj pozabil sem omeniti, da sem dobil pred tremi leti izredne matice od Danila Bedeka našega člana, ki je sploh postavil ta portal na noge.
LP
Koèevski med-ved

Uporabniški avatar
bara
PrispevkovCOLON 1169
PridruženCOLON Ne Apr 17, 2005 7:01 pm
KrajCOLON Domľale
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 23166Odgovor bara
Pe Dec 29, 2006 11:27 pm

MAG. BARA HIENG
PREDSEDNICA CIVILNE ČEBELARSKE INICIATIVE
KRAKOVSKA 10 B

1230 DOMŽALE Domžale, 29. 12. 2006


MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO
G. ALOJZ SENEGAČNIK
V.D. GENERALNEGA DIREKTORJA
DUNAJSKA 58

1000 LJUBLJANAZadeva: Poročilo o doslej opravljenih inšpekcijskih pregledih v zvezi s prijavo CČI z dne, 22. 07. 2005
Zveza: Odgovor na pritožbo za razveljavitev razpisa "Obnova čebeljega fonda 2006", številka: 33003-19/2006/9, datum: 4. 10. 2006


Spoštovani!

Glede na to, da ste v odgovoru g. Jugu navedli, da menite, da so bili vsi postopki s strani Ministrstva opravljeni korektno, prav tako pa ugotavljate, da s strani služb, ki so odgovorne za zagotavljanje izvajanja predpisov, niste prejeli nobenega uradnega obvestila o kršenju predpisov, vas kot predsednica Civilne čebelarske iniciative (CČI) obveščam o ugotovitvah o doslej opravljenih inšpekcijskih pregledih v zvezi s prijavo CČI z dne, 22.07.2005.


Lep pozdrav,


mag. Bara Hieng, univ. dipl. inž. agr.
predsednica CČI


Priloga:
- Poročilo o doslej opravljenih inšpekcijskih pregledih v zvezi s prijavo CČI z dne, 22.07.2005Poslano tudi:
- g. Viktor Krek, sekretar, Direktorat za varno hrano, Sektor za zootehniko, MKGP, Dunajska 58, 1000 Ljubljana
- ga. Maša Žagar, višja svetovalka, Direktorat za kmetijstvo, MKGP, Dunajska 58, 1000 Ljubljana

V vednost:
- mag. Bety Breznik, generalna direktorica Direktorata za varno hrano, MKGP, Dunajska 58, 1000 Ljubljana
Nobena tema ni tako trda, da je sveèa ne bi mogla razsvetliti.

www.varna-hrana.si/

BUTTON_TOPIC_LOCKED

Vrni se na

Kdo je na strani

Po forumu brska: 1 in 0 gostov