PRAVILNIK o zaščitnem zanku in označevanju

Arhivirane teme 2006
divji trot
PrispevkovCOLON 213
PridruženCOLON Sr Okt 25, 2006 2:41 pm

PRAVILNIK o zaščitnem zanku in označevanju

OdgovorCOLON # 22700Odgovor divji trot
Ne Nov 26, 2006 5:15 pm

Uradni list RS 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Na podlagi četrtega odstavka 39. člena, drugega odstavka 41. člena, tretjega odstavka 42. člena, četrtega odstavka 45. člena, tretjega odstavka 46. člena, četrtega odstavka 47. člena in drugega odstavka 51. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil

1. člen

V Pravilniku o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov in živil (Uradni list RS, št. 58/01, 28/04 in 87/04) se v 1. členu druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– način označevanja kmetijskih pridelkov oziroma živil višje kakovosti, ekološke pridelave, integrirane pridelave, tradicionalnega ugleda oziroma zajamčene tradicionalne posebnosti, geografske označbe oziroma zaščitene geografske označbe, geografskega porekla oziroma zaščitene označbe porekla in naravne mineralne vode;«.
V tretji alinei se beseda »označbo« nadomesti z besedo »zaščitnim znakom«.

2. člen

Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zaščitni znak za označevanje višje kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil se lahko uporablja za tiste kmetijske pridelke oziroma živila, ki imajo pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), priznano višjo kakovost in se pridelujejo oziroma predelujejo po pogojih, določenih s predpisi, ki urejajo uporabo označbe višje kakovosti.«.

3. člen

5. člen se spremeni tako, da se glasi:

»5. člen

(tradicionalni ugled oziroma zajamčena tradicionalna posebnost)

Zaščitni znak za označevanje tradicionalnega ugleda oziroma zajamčene tradicionalne posebnosti se lahko uporablja za tiste kmetijske pridelke oziroma živila, ki imajo pri ministrstvu priznano označbo tradicionalnega ugleda oziroma zajamčene tradicionalne posebnosti in se pridelujejo oziroma predelujejo po pogojih, določenih s predpisi, ki urejajo uporabo označbe tradicionalnega ugleda oziroma zajamčene tradicionalne posebnosti.«.

4. člen

6. člen se spremeni tako, da se glasi:

»6. člen

(geografska označba oziroma zaščitena geografska označba)

Zaščitni znak za označevanje geografske označbe oziroma zaščitene geografske označbe se lahko uporablja za tiste kmetijske pridelke oziroma živila, ki imajo pri ministrstvu priznano geografsko označbo oziroma zaščiteno geografsko označbo in se pridelujejo oziroma predelujejo po pogojih, določenih s predpisi, ki urejajo uporabo geografske označbe oziroma zaščitene geografske označbe.«.

5. člen

7. člen se spremeni tako, da se glasi:

»7. člen

(geografsko poreklo oziroma zaščitena označba porekla)

»Zaščitni znak za označevanje geografskega porekla oziroma zaščitene označbe porekla se lahko uporablja za tiste kmetijske pridelke oziroma živila, ki imajo priznano označbo geografskega porekla oziroma zaščiteno označbo porekla in se pridelujejo oziroma predelujejo po pogojih, določenih s predpisi, ki urejajo uporabo označbe geografskega porekla oziroma zaščitene označbe porekla.«.

6. člen

Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zaščitni znak za označevanje naravne mineralne vode lahko uporabljajo proizvajalci naravne mineralne vode, ki imajo priznano uporabo označbe naravna mineralna voda, v skladu s predpisom, ki ureja priznanje označbe naravna mineralna voda.«.

7. člen

Besedilo prvega odstavka 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Celota simbola in napisov se imenuje zaščitni znak.«.

8. člen

V 17. členu se črta drugi odstavek.

9. člen

V prvem odstavku 18. člena se besedilo drugega stavka nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Zaščitni znak mora biti postavljen tako, da je viden in razpoznaven za potrošnika.«.

10. člen

Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zaščitni znak podeljuje ministrstvo na podlagi vloge pridelovalca oziroma predelovalca kmetijskega pridelka oziroma živila ali njihovih združenj.
Vloga mora vsebovati:
– identifikacijske podatke o vlagatelju (osebno ime in naslov oziroma firma in sedež, enotna matična številka občana);
– ime kmetijskega pridelka oziroma živila, za katerega vlagatelj zahteva zaščitni znak;
– fotokopijo certifikata oziroma drugega dokazila, iz katerega izhaja, da kmetijski pridelek oziroma živilo izpolnjuje pogoje za podelitev zaščitnega znaka za višjo kakovost, ekološko pridelavo oziroma predelavo, integrirano pridelavo oziroma predelavo, za tradicionalni ugled oziroma zajamčeno tradicionalno posebnost, geografsko označbo oziroma zaščiteno geografsko označbo in geografsko poreklo oziroma zaščiteno označbo porekla.
Evidenco o podeljenih zaščitnih znakih vodi ministrstvo.«.

11. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Soglašam!

Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

Uporabniški avatar
guliver
PrispevkovCOLON 354
PridruženCOLON Ne Nov 27, 2005 11:49 pm
KrajCOLON Ljubljana

OdgovorCOLON # 22855Odgovor guliver
Sr Dec 06, 2006 2:49 am

Divji, hvala za informacije.

Ostal si edini, ker se je Bara popolnoma nehala ukvarjati s tem.

Verjetno je vse to obešanje v prazno, ampak bili so opozorjeni.

BUTTON_TOPIC_LOCKED

Vrni se na

Kdo je na strani

Po forumu brska: 1 in 0 gostov