PRAVILNIK O EVIDENCI SUBJEKTOV

Arhivirane teme 2006
divji trot
PrispevkovCOLON 213
PridruženCOLON Sr Okt 25, 2006 2:41 pm

PRAVILNIK O EVIDENCI SUBJEKTOV

OdgovorCOLON # 22699Odgovor divji trot
Ne Nov 26, 2006 5:01 pm

Uradni list RS 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Na podlagi drugega odstavka 114. člena v zvezi s 101., 102. in 113. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o evidenci subjektov

1. člen

(vsebina)

Ta pravilnik določa pogoje vpisa, način vodenja in način upravljanja evidence subjektov (v nadaljnjem besedilu: ESUB) iz delovne pristojnosti ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2. člen

(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. ESUB je centralna zbirka podatkov o subjektih, vzpostavljena z namenom enotnega načina vodenja vseh subjektov, vpisanih v katerokoli obvezno zbirko podatkov iz delovne pristojnosti ministrstva;
2. delovna pristojnost ministrstva se nanaša na delovno pristojnost ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ne glede na to ali se izvaja na ministrstvu, v organih v sestavi ministrstva oziroma pri upravnih enotah;
3. subjekt je pravna ali fizična oseba, agrarna ali pašna skupnost, izobraževalna ustanova ali registrirana verska skupnost ali pravna oseba registrirane verske skupnosti;
4. SUBJ ID je enolična in neponovljiva identifikacijska številka subjekta. Je osnova za vodenje ESUB-a in za povezovanje subjekta z obveznimi zbirkami podatkov iz delovne pristojnosti ministrstva.

3. člen

(vsebina in vpis v ESUB)

(1) V ESUB se vpisujejo subjekti s podatki iz 102. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) Če ministrstvo oziroma upravna enota ob vpisu subjekta v katerokoli zbirko podatkov iz delovne pristojnosti ministrstva ugotovi, da subjekt še ni vpisan v ESUB, hkrati z vpisom v zbirko podatkov izvede tudi vpis v ESUB.

4. člen

(dodelitev SUBJ ID)

(1) Subjektu se dodeli SUBJ ID ob prvem vpisu subjekta v ESUB. Subjekta se o dodelitvi SUBJ ID ne obvešča. Subjekt se v ESUB vpiše enkrat.
(2) Po preveritvi pravilnosti posredovanih podatkov se podatki o subjektu prevzamejo iz uradnih evidenc oziroma registrov v skladu z določbami zakona.

5. člen

(prehodno obdobje)

(1) Subjekti, ki so ob uveljavitvi tega pravilnika vpisani v ESUB v skladu s Pravilnikom o registru kmetijskih gospodarstev in evidenci subjektov (Uradni list RS, št. 65/05 in 7/06), se štejejo za vpisane v ESUB po tem pravilniku.
(2) Postopki, začeti po pravilniku iz prejšnjega odstavka, se nadaljujejo v skladu s tem pravilnikom.

6. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 33011-5532/2006/1

Ljubljana, dne 2. novembra 2006

EVA 2006-2311-0152

Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

BUTTON_TOPIC_LOCKED

Vrni se na

Kdo je na strani

Po forumu brska: 1 in 0 gostov