Pravilnik zveze

zakoni, pravilniki, razpisi,...
BUTTON_POST_REPLY
volk
PrispevkovCOLON 2074
PridruženCOLON Če Apr 10, 2008 2:18 pm
KrajCOLON Zemlja

Pravilnik zveze

OdgovorCOLON # 38100Odgovor volk
Ne Jan 10, 2010 6:47 pm

1
Na osnovi dolocil 8. in 9. clena Zakona o društvih ( Ur.l. RS štev. 60/95, 49/98-odlocba Ustavnega sodišca in
89/99), Obcni zbor Cebelarske zveze Slovenije na svojem 56. rednem zasedanju dne 14.04.2007 sprejema:
P R A V I L A
CEBELARSKE ZVEZE SLOVENIJE
SPLOŠNE DOLOCBE
1. clen
Cebelarska zveza Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zveza) je društvena, neprofitna strokovna
organizacija, ki so jo ustanovila cebelarska društva zaradi uresnicevanja skupnih interesov.
2. clen
Zveza je pravna oseba zasebnega prava. Predstavlja, zastopa jo predsednik Zveze.
3. clen
Sedež Zveze je na Brdu pri Lukovici 8 , 1225 Lukovica, deluje pa na obmocju Republike Slovenije.
4. clen
Zveza ima svoj pecat okrogle oblike s premerom 3 cm in s cebelo v sredini. Ob robu je napis "Cebelarska
zveza Slovenije", pod znakom cebele pa napis » Brdo pri Lukovici ».
5. clen
Zveza se lahko vclani v domace in mednarodne strokovne in nevladne organizacije.
6. clen
Delo Zveze je javno. Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik Zveze. Zveza obvešca o svojem
delu javnost:
- z objavljanjem vabil in povzetkov zapisnikov v mesecnem glasilu Slovenski cebelar;
- tako, da so zapisniki vseh organov Zveze na voljo predstavnikom vseh clanov;
- tako, da so seje organov Zveze javne in se nanje vabijo novinarji ter druge osebe, ki izkažejo tak
interes;
- prek drugih sredstev javnega obvešcanja.
7. clen
Zveza podeljuje odlikovanja, priznanja in castne nazive v skladu s Pravilnikom o podeljevanju
odlikovanj, priznanj in castnih nazivov.
NAMEN IN CILJI ZVEZE
8. clen
Zveza ima naslednje namene in cilje.
Povezuje cebelarska društva in obmocne cebelarske zveze (dalje:clani Zveze) v vsestransko ucinkovito
organizacijo z namenom da:
- sodeluje z državnimi organi in organizacijami pri nacrtovanju kratkorocne in dolgorocne kmetijske
politike s podrocja cebelarstva;
- seznanja širšo družbeno skupnost o pomenu cebelarstva in cebeljih pridelkov;
- se povezuje s sorodnimi društvenimi in nevladnimi organizacijami;
- utrjuje pripadnost cebelarjev društveni organizaciji in cebelarstvu kot delu pomembne kmetijske
panoge;
- izvaja dela in naloge rejske organizacije;
- utrjuje cebelarsko etiko;
- zaslužnim cebelarjem, clanom in drugim fizicnim ter pravnim osebam izven cebelarstva podeljuje
priznanja, odlicja in nagrade.
Izobražuje, usposablja in informira cebelarje, cebelarska društva in ostalo zainteresirano javnost z
namenom da:
2
- si izboljšajo strokovno in delovno cebelarsko znanje in spretnosti;
- bodo znali bolje izkorišcati cebelje paše in tako omogocili oprašitev žužkocvetnih rastlin;
- bodo uporabljali sodobno tehnologijo pri cebelarjenju;
- bodo sposobni izvajati potrjen rejski program;
- bodo sposobni gojiti zdrave cebele;
- bodo skrbeli za neoporecnost vseh cebeljih pridelkov;
- bodo tako cebelarji kot necebelarji kar najbolje ohranjali in izboljševali cisto naravno okolje, kot
življenjski prostor cebel;
- bodo tudi necebelarji ustrezno seznanjeni z nujnostjo sožitja s cebelami v naravnem okolju in s
prehransko in zdravju prijaznimi cebeljimi pridelki;
- sodelovali z domacimi in tujimi izobraževalnimi in raziskovalnimi organizacijami za napredek
cebelarstva.
Pospešuje pridelavo, predelavo in porabo cebeljih pridelkov:
- seznanja potrošnike z blagodejnimi ucinkovinami v cebeljih pridelkih;
- z znaki razlikovanja in rajonizacijo pridelave uvaja prepoznavnost slovenskega medu na trgu;
- organizira in spodbuja širjenje cebeljih paš, sodeluje pri organizaciji opazovanja, napovedovanja in
smotrnega izkorišcanja cebeljih paš;
- sodeluje ali organizira selekcijo in zrejo pasemsko ciste, zdrave in cim bolj donosne kranjske cebele;
- sodeluje z organizacijami pri oskrbi ali sama oskrbuje cebelarje, ki placujejo enotno ali znižano
clanarino pri clanih Zveze, s cebelarskim repromaterialom, krmnim sladkorjem ter sredstvi za
preprecevanje in zatiranje cebeljih bolezni;
- spodbuja obcane, predvsem mladino, za cebelarjenje in vkljucevanje v cebelarska društva.
9. clen
Zveza uresnicuje svoje cilje s tem, da:
- sodeluje s clani Zveze pri reševanju splošnih in posebnih problemov, ki zadevajo njihovo clanstvo
in cebelarstvo kot kmetijsko panogo;
- se organizira kot priznana rejska organizacija v cebelarstvu;
- pogodbeno sodeluje z drugimi priznanimi rejskimi organizacijami;
- se organizira kot enota za izobraževanje odraslih-Šola cebelarjenja Anton Janša;
- pristojnim ministrstvom, pospeševalnim in znanstveno-raziskovalnim organizacijam daje pobude
in skupaj z njimi sooblikuje programe za izboljšanje pogojev cebelarjenja;
- vzpostavi lastni laboratorij za interno kontrolo cebeljih pridelkov;
- izvaja interno kontrolo cebeljih pridelkov;
- organizira in vodi javno cebelarsko svetovalno službo;
- prireja posvetovalna in informativna srecanja cebelarjev svojih clanov za izboljšanje ucinkovitost
društvene organiziranosti;
- prireja predavanja in tecaje za clanstvo ter posvetovanja, sejme, razstave in tiskovne ter posebne
problemske konference za clanstvo in širšo javnost, kadar želi le-to strokovno izobraževati ali
informirati;
- vzgaja v cebelarska društva vclanjene cebelarje in cebelarski narašcaj;
- v skladu s predpisi organizira ali sodeluje pri organizaciji izobraževanja cebelarjev;
- sodeluje z drugimi društvenimi in nevladnimi organizacijami pri sestavljanju programov skupnega
interesa;
- v skladu s predpisi opravlja založniško dejavnost za potrebe clanstva in izdaja mesecno revijo
Slovenski cebelar;
- za izobraževanje cebelarjev ima strokovno cebelarsko knjižnico, ki jo sproti dopolnjuje in posodablja;
- sodeluje z muzejskimi ustanovami pri ohranjanju cebelarske dedišcine;
- daje pobude za znanstveno, raziskovalno in selekcijsko delo v cebelarstvu;
- pripravi rejske programe v cebelarstvu skladno s predpisi;
- izvaja potrjene rejske programe v cebelarstvu;
- daje pobude in sodeluje pri pripravi predpisov za izboljšanje zdravstvenega varstva cebel in cebeljih
pridelkov;
- daje pobude za koordinirano in ucinkovito zatiranje cebeljih škodljivcev in bolezni cebel;
- sodeluje z organizacijami, ki oskrbujejo cebelarje ali oskrbuje cebelarje svojih clanov s cebelarskimi
potrebšcinami, krmnim sladkorjem, embalažo, reklamnim materialom, sredstvi za preprecevanje
in zatiranje cebeljih bolezni itd;
3
- daje pobude za ustanavljanje in posodabljanje plemenilnih postaj ali jih sama ustanavlja;
- skladno s podizvajalsko pogodbo organizira in vodi opazovalno-napovedovalno službo medenja;
- daje pobude za oblikovanje in zakonsko zašcito cistopasemske kranjice in zaprtih obmocij za zrejo
cebel ciste kranjske pasme;
- daje pobude in sodeluje pri nacrtovanju razmnoževanja medovitega rastlinja in varovanju naravnega
okolja;
- daje pobude in nudi pomoc pri urejanju prevozov na cebelje paše;
- pripravlja programe in organizira ter izvaja reklamne akcije (sejmi, razstave, pokušine in
ocenjevanje kakovosti cebeljih pridelkov...) za povecanje porabe cebeljih pridelkov;
- pripravlja ali sodeluje pri ustvarjanju pogojev, da so kakovostni cebelji pridelki ustrezno ovrednoteni,
- poziva cebelarje, da dosledno uresnicujejo in spoštujejo poslovno moralo in cebelarsko etiko;
- daje pobude in pripravlja predloge za usklajevanje in spreminjanje zakonov in podzakonskih
predpisov s podrocja cebelarstva;
- bdi nad varstvom materialnih in drugih interesov cebelarjev, ki so z enotno ali znižano clanarino
povezani v clanih Zveze;
- s premoženjem in pravicami Zveze ravna kot dober gospodar;
- ustanavlja gospodarske družbe s podrocja cebelarstva;
- s prostovoljnimi prispevki in dotacijami fizicnih ali pravnih oseb zbira namenska sredstva in
ustanavlja sklade za pospeševanje cebelarstva;
- zaslužnim fizicnim in pravnim osebam v cebelarskih vrstah in zunaj njih podeljuje priznanja,
odlikovanja in nagrade;
- izvaja tudi druge naloge in aktivnosti, ki niso naštete v tem clenu vendar smiselno izhajajo iz dolocil
teh pravil.
10. clen
Clan CZS lahko postane cebelarsko društvo ali obmocna cebelarska zveza , ki je registrirano po
dolocilih zakona o društvih in pravna oseba z registrirano dejavnostjo cebelarstva-reje cebel, ce s pisno
pristopno izjavo najvišjega organa društva zahteva vclanitev v Zvezo.
Evidencni clan Zveze lahko postane tudi strokovno cebelarsko društvo, klub, obmocna ali druga cebelarska
zveza, v katero so vclanjeni cebelarji, ki že placujejo enotno clanarino pri enem od clanov Zveze.
O vstopu novega clana sklepa in sklep razglasi upravni odbor Zveze.
11. clen
Pravice clanov Zveze so:
- preko predstavnikov voliti in biti voljen v organe Zveze;
- s predlogi in pobudami usmerjati delo organov Zveze.
Dolžnosti clanov Zveze so:
- spoštovati pravila, odlocitve in sklepe organov Zveze;
- uresnicevati program dela Zveze;
- redno placevati clanarino in druge obveznosti, ki jih doloci Zveza.
12. clen
Clanarino Zveze placujejo clani Zveze (dalje: društva ali obmocne zveze) glede na število vclanjenih
cebelarjev na nacin in v višini, ki jo doloci upravni odbor Zveze. Evidencni clani Zveze ne placujejo clanarine.
Upravni odbor Zveze pred zacetkom koledarskega leta doloci višino enotne in znižane clanarine, ki so jo
clani Zveze za svoje cebelarje dolžni nakazati Zvezi.
V enotno clanarino, ki jo placuje vsak cebelar, ki je vclanjen v društvo je vštet tudi strošek za strokovno
mesecno glasilo Slovenski cebelar.
Znižano clanarino, brez pravice prejemanja glasila Slovenski cebelar, placuje družinski clan cebelarja iz
skupnega gospodinjstva, v katerem eden že placuje enotno clanarino. Do znižane clanarine s pravico prejemanja
mesecnega glasila Slovenski cebelar je upravicen cebelar, ki je starejši od 80 let.
V Zvezi so lahko le clani Zveze (društva in obmocne cebelarske zveze), ki za svoje cebelarje
organizirano placujejo enotno in znižano clanarino, razen evidencnih clanov Zveze, ki clanarine ne placujejo.
13. clen
4
Clanstvo v Zvezi preneha:
- po zakonu;
- s pisno izjavo o izstopu;
- s prenehanjem obstoja clana;
- z izkljucitvijo na podlagi dokoncnega sklepa upravnega odbora ali obcnega zbora kot pritožbenega
organa Zveze.
ORGANI ZVEZE
14. clen
Organi Zveze so:
- obcni zbor,
- upravni odbor,
- predsednik Zveze,
- nadzorni odbor,
- svet priznane rejske organizacije v cebelarstvu,
- castno razsodišce.
OBCNI ZBOR
15. clen
Obcni zbor je najvišji organ, ki ga sestavljajo delegati clanov Zveze. En delegat zastopa enega clana
Zveze.
16. clen
Obcni zbor je sklepcen, ce je ob napovedanem zacetku navzocih vec kot polovica delegatov. Lahko pa
obcni zbor veljavno sklepa tudi pol ure po napovedanem sklicu, ce je prisotnih vec kot tretjina delegatov z
veljavnimi pisnimi pooblastili clanov Zveze.
17. clen
Obcni zbor odpre predsednik Zveze in ga vodi, dokler prisotni ne izvolijo triclanskega delovnega
predsedstva. Poleg tega obcni zbor izvoli še verifikacijsko komisijo (3 clani), zapisnikarja in dva overitelja
zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo (5 clanov), kandidacijsko komisijo (5 clanov) in druge delovne
organe.
18. clen
Obcni zbor je reden ali izreden.
Redni obcni zbor sklicuje predsednik Zveze po sklepu upravnega odbora enkrat letno.
Izredni obcni zbor sklice predsednik Zveze po sklepu upravnega odbora ali na zahtevo nadzornega odbora
ali na zahtevo 1/3 clanov. Ce predsednik Zveze obcnega zbora ne sklice v 30-ih dneh po prejemu zahteve, stori to
predlagatelj sam. Za izredni obcni zbor veljajo dolocbe Pravil kot za rednega s tem, da mora sklepati le o
vprašanjih, zaradi katerih je bil sklican.
Vabilo na obcni zbor s predlogom dnevnega reda in gradivom za obravnavo se odpošlje clanom najmanj
15 dni pred sklicem in objavi v Slovenskem cebelarju.
Obcni zbor je javen, zato mu lahko prisostvujejo tudi drugi, vendar brez pravice odlocanja.
19. clen
Obcni zbor:
- sklepa o dnevnem redu;
- sprejema in spreminja Pravila Zveze in poslovnik o svojem delu;
- sklepa o porocilih organov Zveze;
- sprejema program dela in financni nacrt;
- potrjuje letni zakljucni racun;
- voli in razreši predsednika;
5
- voli in razreši clane sveta priznane rejske organizacije;
- na delnih obcnih zborih v volilnih okoliših voli in predcasno razreši clane upravnega odbora iz teh
volilnih okolišev;
- razreši upravni odbor;
- voli in razreši nadzorni odbor;
- voli in razreši castno razsodišce;
- voli in razreši delovne organe obcnega zbora;
- na predlog vseh delegatov iz pokrajine glasuje o nezaupnici voljenim funkcionarjem Zveze iz te
pokrajine;
- na predlog ene tretjine prisotnih delegatov glasuje o nezaupnici predsedniku ali upravnemu odboru ali
nadzornemu odboru ali castnemu razsodišcu Zveze;
- sklepa o vclanjevanju v druge organizacije ali za to pooblasti upravni odbor;
- na pritožbeni stopnji dokoncno sklepa o izkljucitvi clana Zveze;
- sklepa o prenehanju Zveze;
- sklepa o pridobivanju in odsvajanju nepremicnin;
- sklepa o ustanavljanju skladov;
- dokoncno sklepa o pritožbah clanov zoper sklepe upravnega odbora in castnega razsodišca;
- odloca o drugih vprašanjih, za katera je pooblašcen s pravili Zveze.
20. clen
Obcni zbor sprejema sklepe z vecino glasov na seji prisotnih delegatov. O sprejemu in spremembi Pravil
Zveze ter prenehanju Zveze obcni zbor odloca z 2/3 vecino glasov prisotnih delegatov.
21. clen
Volitve predsednika, clanov upravnega, nadzornega odbora, sveta priznane rejske organizacije ter
castnega razsodišca so tajne. Obcni zbor lahko odloci, da so volitve predsednika, clanov upravnega, nadzornega
odbora, sveta priznane rejske organizacije ter castnega razsodišca javne.
22. clen
Mandatna doba izvoljenih clanov organov Zveze je 4 leta. Po preteku je vsakdo lahko ponovno izvoljen v
isti organ.
Volitve razpiše upravni odbor ter jih objavi v Slovenskem cebelarju in pismu, naslovljenemu vodstvu
vsakega clana Zveze, najmanj šest mesecev pred volilnim obcnim zborom.
Za pripravljalna volilna opravila kot so evidentiranje in razvršcanje kandidatov na kandidatne liste ter
za stike in dogovarjanje s clani, upravni odbor lahko imenuje komisijo za evidentiranje.
Volilni postopek se, razen za clane upravnega odbora, ki jih volijo v volilnih okoliših, deli na
evidentiranje možnih kandidatov, ki mora biti zakljuceno 30 dni pred volilnim obcnim zborom in sprejem,
razglasitev ter objavo kandidatnih list za predsednika, clane nadzornega odbora in clane castnega razsodišca ter
volitev.
Na delnem volilnem obcnem zboru Zveze, sklicanem za posamezni volilni okoliš, izvolijo delegati clanov
Zveze naslednje število clanov upravnega odbora Zveze, ki zastopajo njihov volilni okoliš: ljubljanski 3, gorenjski
2, primorski 1, obalnokraški 1, notranjski 1, dolenjski 1, zasavski 1, celjski 2, posavski 1, podravski 2, pomurski
2, koroški 1 in belokrajnski 1.
Zapisnik delnega volilnega obcnega zbora o izvolitvi clanov upravnega odbora Zveze za posamezni volilni
okoliš, podpisan s strani delovnega predsednika in predsednika volilnega odbora, pošlje predsednik volilnega odbora
na Zvezo najmanj 30 dni pred zasedanjem obcnega zbora Zveze.
Za nadomestne ali predcasne volitve se smiselno uporabljajo dolocila tega clena s tem, da morajo ob
nadomestnih volitvah clana nadzornega odbora ali castnega razsodišca iz posameznega volilnega okoliša, clani
Zveze iz tega okoliša, predložiti kandidate za nadomestne volitve do izdelave gradiva in pošiljanja vabila za obcni
zbor.
Ce delegati na obcnem zboru izglasujejo kolektivno nezaupnico upravnemu odboru ali nadzornemu odboru
ali castnemu razsodišcu ali nezaupnico predsedniku Zveze, le – ti opravljajo nujna dela do izvolitve novih organov
oziroma predsednika. Nadzorni odbor mora sklicati izredni volilni obcni zbor najkasneje tri mesece po izglasovani
nezaupnici.
V organ Zveze je izvoljen kandidat (kandidati), za katerega so delegati oddali najvec glasov.
6
UPRAVNI ODBOR
23. clen
Upravni odbor je kolektivni izvršni organ obcnega zbora, v katerem imajo vsi clani enake pravice in
dolžnosti in neposredno uresnicujejo programa dela in sklepe obcnega zbora.
24. clen
Upravni odbor sestavlja 19 clanov in predsednik Zveze, ki je po svoji funkciji tudi predsednik upravnega
odbora.
Upravni odbor sklicuje predsednik Zveze po potrebi, vendar najmanj štirikrat letno. Upravni odbor dela
na rednih in pisnih sejah. Na seje upravnega odbora je redno vabljen tudi nadzorni odbor.
Upravni odbor je sklepcen, ce je ob sklicu navzocih vec kot polovica clanov, sklepe sprejema z vecino
glasov prisotnih clanov. Za svoje delo je odgovoren obcnemu zboru.
25. clen
Naloge upravnega odbora so:
- vodi posle med dvema obcnima zboroma;
- uresnicuje program dela in sklepe obcnega zbora;
- sprejema materiale za obcni zbor;
- sprejme in predlaga obcnemu zboru delovne usmeritve Zveze;
- šest mesecev pred potekom mandata razpiše redne volitve v organe Zveze, po potrebi imenuje
komisijo za pripravljalna dela v zvezi z volitvami, doloci roke volilnih opravil in sprejme kandidatne
liste za volitve;
- izmed clanov upravnega odbora na predlog predsednika Zveze imenuje najvec štiri podpredsednike
Zveze;
- sprejme predlog sprememb pravil Zveze;
- sprejema splošne akte, razen tistih, ki jih sprejema obcni zbor;
- sprejme predlog letnega delovnega in financnega nacrta;
- izvaja financni in delovni nacrt;
- v primeru odstopanja od sprejetega letnega delovnega in financnega nacrta med letom z dvotretinsko
vecino prisotnih clanov sprejema rebalans letnega financnega nacrta Zveze;
- sklepa o zakljucnem racunu, ki ga predloži v potrditev obcnemu zboru;
- sklepa o višini enotne in znižane clanarine;
- daje soglasje k predlogu rejskih programov v cebelarstvu,
- obcnemu zboru predlaga razrešnico voljenih clanov sveta rejske organizacije;
- sprejme akt o ustanovitvi in delovanju Šole cebelarjenja Anton Janša;
- sprejema razvojne nacrte in programe dela Šole cebelarjenja Antona Janše;
- sklepa o sestavi izdajateljskega sveta;
- na predlog izdajateljskega sveta imenuje glavnega in odgovornega urednika in uredniški odbor
Slovenskega cebelarja;
- za obravnavanje in pripravo predlogov za reševanja problematike s posameznih podrocij cebelarstva
imenuje stalne in obcasne strokovne ali interesne komisije in druge pripravljalne organe upravnega
odbora, ki jim praviloma predsedujejo clani upravnega odbora;
- opravljanje dolocenih stalnih strokovnih nalog in pooblastil na posameznih podrocjih cebelarstva
lahko s sklepom prenese na svoje strokovne komisije;
- sklepa o pristopu Zveze v domaca združenja ter delegira predstavnike Zveze v državne in druge
organe;
- odloca o sodelovanju z državnimi in drugimi organizacijami, katerih dejavnost je povezana s
cebelarstvom;
- sklepa o pristopu novih in prenehanju clanov Zveze;
- sklepa o zaposlitvi, prenehanju zaposlitve in drugih kadrovskih zadevah v zvezi z zaposlenimi v
strokovno administrativni službi skladno z veljavno delovno zakonodajo in internimi pravili;
- podeljuje priznanja, castne naslove, odlikovanja in nagrade;
- sprejme poslovnik o svojem delu;
7
- uresnicuje druge naloge po pooblastilu obcnega zbora.
PREDSEDNIK ZVEZE
26. clen
Predsednik Zveze skrbi za izvrševanje programa dela in sklepov obcnega zbora in mu za svoje delo tudi
odgovarja. V primeru njegove odsotnosti ga nadomešca podpredsednik, ki ga doloci s pisnim pooblastilom v
katerem navede naloge, za katere ga pooblašca.
Predsednik je pooblašceni zastopnik, ki predstavlja in zastopa Zvezo pred tretjo osebo v premoženjskih
in drugih pravnih poslih ter je odgovoren za zakonito delo Zveze.
Predsednik ali podpredsednik Zveze sta lahko pri Zvezi v delovnem razmerju.
27. clen
Pooblastila in naloge predsednika so predvsem:
- predstavlja in zastopa Zvezo pred cebelarji in drugimi fizicnimi ter pravnimi osebami in o tem poroca
na prvi seji upravnega odbora;
- odloca o datumu in vsebini redne ali pisne seje upravnega odbora in o sklicu rednega obcnega
zbora;
- izmed clanov upravnega odbora predlaga najvec štiri podpredsednike Zveze in jih pooblasti za
posamezna delovna podrocja. Pri tem mora upoštevati, da podpredsednike izbere iz razlicnih volilnih
okolišev;
- odloca o nujnih, manj pomembnih zadevah, o katerih je treba hitro odlociti (npr.: podari ucne
pripomocke šolskim krožkom, imenuje predstavnike CZS v delovne komisije v vladnih in nevladnih
organizacijah, odloca o izbiri najugodnejšega ponudnika za opravljanje raznih storitev za CZS, za
nadomešcanje odsotnega delavca ali zacasno povecan obseg dela sklepa pogodbe o delu za izvedbo
nujnih del, itd) nato o tem poroca na prvi seji upravnega odbora;
- iz sredstev amortizacije odobri nadomesten nakup pokvarjene opreme, ki ni vec uporabna je pa nujna
za optimalno opravljanje dejavnosti in ni predvidena v financnem nacrtu;
- odloca o nakupu drobne opreme in daril poslovnim partnerjem, vendar le do višine ene povprecne
mesecne bruto place na leto;
- razporeja z letnim financnim nacrtom dolocena sredstva za reprezentanco;
- odloca o službenih potovanjih ali za to pooblasti tajnika Zveze;
- sprotno nadzira izvajanje potrjenega rejskega programa;
- sprotno nadzira izvajanje izobraževalnih programov;
- koordinira in nadzira delo komisij;
- vzdržujejo redne stike z vladnimi in strokovnimi organi, s katerimi tekoce rešuje cebelarske
probleme;
- o svojem delu in odlocitvah redno poroca upravnemu odboru.
NADZORNI ODBOR
28. clen
Nadzorni odbor sestavlja 5 clanov. Sklepe sprejema z vecino glasov vseh clanov.
Nadzorni odbor na prvi seji, ki jo sklice najstarejši clan, izmed sebe izvoli predsednika.
29. clen
Naloge nadzornega odbora:
- nadzoruje financno in materialno poslovanje Zveze;
- pregleda zakljucni racun;
- opozarja upravni odbor na morebitne nepravilnosti pri delu Zveze;
- obcnemu zboru predlaga razrešnico voljenih organov;
- sklice izredni obcni zbor;
- o svojem delu poroca obcnemu zboru;
8
- za svoje delo je odgovoren obcnemu zboru.
SVET REJSKE ORGANIZACIJE V CEBELARSTVU
30. clen
Svet rejske organizacije sestavlja 9 clanov, od katerih jih 6 voljenih predstavnikov Zveze, sedmi clan je
voljeni predstavnik izvajalcev, osmi clan je strokovni vodja rejske organizacije, deveti clan je Predsednik
Cebelarske zveze Slovenije oziroma njegov pooblašcenec. Svet rejske organizacije na prvi seji, ki jo sklice
Predsednik Cebelarske zveze, izmed voljenih clanov Zveze izvoli predsednika Sveta. Predsednik Sveta
sklicuje in vodi seje. Delovno gradivo za posamezne seje zagotovi strokovni vodja priznane rejske
organizacije.
31. clen
Naloge sveta rejske organizacije so:
- pripravi predlog rejskega programa za neposredno prihodnje obdobje;
- najmanj štirikrat letno analizira tekoce izvajanje rejskega programa;
- kontrolira delo strokovnega vodja rejske organizacije, predlaga tekoce spremembe v okviru možnosti, ki
jih nudi potrjeni rejski program;
- kontrolira delo strokovnih služb v okviru delovanja rejske organizacije;
- izvaja sprotni financni nadzor nad delom rejske organizacije;
- pripravi porocilo o delu rejske organizacije;
- o svojem delu poroca obcnemu zboru;
- za svoje delo je odgovoren obcnemu zboru.
CASTNO RAZSODIŠCE
32. clen
Za reševanje sporov, neizvrševanje ali kršenje pravil ali sklepov organov Zveze ter za dejanja, ki škodijo
ugledu in interesom Zveze izvoli obcni zbor castno razsodišce. Castno razsodišce sestavljajo trije clani in dva
namestnika, ki na prvi seji, ki jo sklice najstarejši clan, izmed sebe izvolijo predsednika.
Castno razsodišce dela in razsoja ob primerni uporabi zakona o splošnem upravnem postopku.
33. clen
Castno razsodišce obravnava in rešuje spore med clani Zveze in med clani Zveze in organi Zveze kadar
le-ti nastanejo pri izvajanju ali neizvrševanju pravil in sklepov Zveze, malomarnem ali zlonamernem izvrševanju
sprejetih funkcij in kršenju ugleda Zveze.
34. clen
Po izvedenem postopku v sporu se stranki na predlog castnega razsodišca lahko poravnata, ce poravnava
ne uspe castno razsodišce castno razsodišce predlaga obcnemu zboru Zveze izkljucitev clana iz Zveze ali
razpustitev organa Zveze .
FINANCNO MATERIALNO POSLOVANJE
35. clen
O premoženju in financnem poslovanju vodi Zveza knjige v skladu z veljavnimi predpisi in
racunovodskimi standardi za društva.
Pravico do vpogleda v dokumentacijo ima predstavnik vsakega clana Zveze.
36. clen
Sredstva Zveze so:
- nepremicnine in premicnine,
- clanarina,
- prihodki od lastne dejavnosti,
- dotacije in subvencije,
9
- prihodki od obcasnih klasicnih iger na sreco,
- drugi prihodki.
S sredstvi Zveze upravlja upravni odbor, razen s sredstvi v zvezi z delom priznane rejske organizacije, s
katerimi upravlja svet priznane rejske organizacije;
Odredbodajalec za financni nacrt in podpisnik financnih in materialnih listin je predsednik Zveze,
upravni odbor pa za podpisovanje le-teh imenuje še štiri svoje clane in tajnika Zveze.
Odredbodajalec za financni nacrt in podpisnik financnih in materialnih listin priznane rejske organizacije v
cebelarstvu je predsednik Zveze, strokovni vodja priznane rejske organizacije in dva clana, ki ju izmed svojih clanov
imenuje svet priznane rejske organizacije.
Financne in materialne listine vedno podpišeta dva podpisnika.
Zaradi preglednosti poslovanja svetovalne službe Zveza odpre poseben transakcijski racun, preko katerega poteka
financno poslovanje v zvezi s svetovalno službo. Svetovalna služba obstaja kot posebna organizacijska enota dokler
se izvaja Program svetovalne službe v cebelarstvu, ki se financira iz javnih sredstev.
O uporabi državnih sredstev, ki jih prejme Zveza za opravljanje dolocenih nalog, vodi nadzor pristojni
državni organ.
Morebitni presežek prihodkov nad odhodki se lahko uporabi le za izvajanje ali širitev dejavnosti iz 8. in 9.
clena teh pravil.
37. clen
Zveza se financira pretežno s:
- prihodki od clanarine,
- prihodki od lastne dejavnosti,
- prihodki od obcasnih klasicnih iger na sreco,
- prihodki iz drugih virov.
Zveza ima svoj žiro racun za tolarska in devizna sredstva.
STROKOVNO - ADMINISTRATIVNA SLUŽBA
38. clen
Za opravljanje administrativnih, strokovnih, financnih in drugih del ima Zveza strokovno -
administrativno službo, ki ni pravna oseba.
Strokovno-administrativna služba se izvaja v dveh organizacijskih enotah in sicer:
1. splošna poslovna enota, ki izvaja vse splošne strokovne, administrativne in organizacijsko tehnicne naloge za
izvajanje dejavnosti in nalog Zveze
2. svetovalna služba v cebelarstvu, ki izvaja Program svetovalne službe v cebelarstvu, ki se financira iz javnih
sredstev.
Splošno poslovno enoto vodi tajnik, v njej pa so sistemizirana naslednja delovna mesta:
- tajnik CZS;
- glavni on odgovorni urednik;
- poslovni sekretar
Svetovalno službo vodi vodja svetovalne službe, v njej pa so sistemizirana naslednja delovna mesta:
- vodja svetovalne službe v cebelarstvu;
- svetovalec- specialist za tehnologijo cebelarjenja;
- svetovalec- specialist za ekonomiko cebelarjenja;
- svetovalec- specialist za zagotavljanje varne hrane;
- svetovalec- specialist za podrocje preventive pred kužnimi boleznimi in higiene v cebelarstvu;
- opazovalec in napovedovalec cebeljih paš;
- administrator
10
Delavci strokovno – administrativne službe delajo v skladu s splošno kolektivno pogodbo za
negospodarstvo in internimi splošnimi akti s podrocja delovnega prava, ki jih sprejme upravni odbor Zveze.
Delavcem pripadajo vse pravice po zakonih s podrocja delovnega prava in po pogodbi.
Delavci za svoje delo odgovarjajo upravnemu odboru in predsedniku Zveze.
ODLIKOVANJA IN NAGRADE
39. clen
Za posebne zasluge pri napredku cebelarstva podeljuje Zveza priznanja, castne naslove, odlikovanja in
nagrade.
Merila in pogoje ter pravilnike za podeljevanje priznanj, castnih naslovov, odlikovanj in nagrad
oblikujejo pristojne komisije, sprejme pa jih upravni odbor.
PRENEHANJE ZVEZE
40. clen
Zveza preneha:
- s sklepom obcnega zbora z 2/3 vecino glasov prisotnih delegatov;
- ko je clanov Zveze manj kot 2;
- po samem zakonu.
41. clen
Ce preneha Zveza iz razlogov, navedenih v prvi alinei 38. clena, preide njeno premoženje pravni osebi,
registrirani po zakonu o društvih, ki je dolocena s sklepom o prenehanju.
Ce preneha Zveza iz razlogov, navedenih v drugi alinei 38. clena, preide premoženje Zveze clanu, ki
ostane.
Ce preneha Zveza iz razlogov, navedenih v tretji alinei 38. clena, se premoženje razdeli clanom po deležih,
ki se izracunajo na podlagi vplacanih clanarin v zadnjih petih letih.
PREHODNA IN KONCNA DOLOCBA
42. clen
Z dnevom uveljavitve teh pravil prenehajo veljati pravila Zveze, ki so bila sprejeta na obcnem zboru, dne
08.04.2006.
43. clen
Spremembe pravil Zveze je sprejel obcni zbor Zveze na svojem zasedanju dne 14. aprila 2007, veljati in
uporabljati se zacnejo, ko pristojni državni organ ugotovi, da so usklajene z dolocili zakona o društvih in objavljene
v Slovenskem cebelarju.
Anton Tomec, Boštjan Noc
tajnik predsednik
Narava je dekle lepotica,
Ko je voljna,
sama se preda,
ko jo posilis,
Ubiti te da!

volk
PrispevkovCOLON 2074
PridruženCOLON Če Apr 10, 2008 2:18 pm
KrajCOLON Zemlja

OdgovorCOLON # 38101Odgovor volk
Ne Jan 10, 2010 6:50 pm

Zanimiv se mi zdi 9 clen v tocki:

ustanavlja gospodarske družbe s podrocja cebelarstva;

Nekaj takega bi rabili,v bistvu neprofitno druzbo,ki bi poslovala brez dobicka,pod okriljem zveze.In bi odkupovala cebelje proizvode,ter skrbela tudi za poceni material.
Narava je dekle lepotica,
Ko je voljna,
sama se preda,
ko jo posilis,
Ubiti te da!

Fizikalec
PrispevkovCOLON 6493
PridruženCOLON To Feb 03, 2004 9:35 pm

OdgovorCOLON # 38102Odgovor Fizikalec
Ne Jan 10, 2010 7:01 pm

Zanimivo razmišlanje odkupovat ni problem treba potem tudi prodat. Nekdo ki bi tam delal ga treba plačat torej o neprofitnem načinu ne moremo govoriti, ker bi tako poslovali negativno.

volk
PrispevkovCOLON 2074
PridruženCOLON Če Apr 10, 2008 2:18 pm
KrajCOLON Zemlja

OdgovorCOLON # 38103Odgovor volk
Ne Jan 10, 2010 7:23 pm

Mislil sem na druzbo,ki bi gospodarila na neprofitni nacin.Torej,odkupovala bi med slovenskih cebelarjev,propolis,vosek,mlecek strup.....tudi panje,opremo.
Primer.Cebelar ima 10 ton medu,druzba ga odkupi,ga pakira,oznaci....Od prodajne cene se odsteje stroske,ki jih je imela druzba(od pakiranja,plac delavcev,.........)in kar je ostalo,je denar,ki ga dobi cebelar.Npr.Druzba bi trzila med po ceni 9 evrov za kilogram,stroski prevozov,pakiranja,prostorov,delavcev..bi znasali npr.2 evra,kar pomeni da cebelar dobi 7 evrov na kilogram.Vec kot pri Medexu.

Nekako bi morala poslovati z cisto nulo,torej brez dobickov,ter brez minusov.Problem je npr,ker Medex(dajem primer te druzbe) ustvarja dobicke,ki gredo v zep lastnikov druzbe.

Ce pa je lastnik druzbe Cebelarska zveza,potem bi dejansko lahko nastopali s slovenskimi proizvodi,s svojo embalazo,promocijo,s svojim laboratorijem(kar potegne za sabo sloves kvalitete)....Cebelarji bi dobili vec,kot dobijo pri Medexu.Druzba pa ne bi mogla nikoli postati kraj lopovscine,ker bi o njej vedno odlocala struktura zveze(ki pa je voljena).
Narava je dekle lepotica,
Ko je voljna,
sama se preda,
ko jo posilis,
Ubiti te da!

podlasca
PrispevkovCOLON 132
PridruženCOLON So Dec 19, 2009 8:00 pm
KrajCOLON Radomlje

OdgovorCOLON # 38104Odgovor podlasca
Ne Jan 10, 2010 7:50 pm

"Druzba pa ne bi mogla nikoli postati kraj lopovscine"
:D :D :D
to bi pa že na čudež mejilo,glede na iznajdlivost današnjih in prejšnih direktorjev.

Fizikalec
PrispevkovCOLON 6493
PridruženCOLON To Feb 03, 2004 9:35 pm

OdgovorCOLON # 38105Odgovor Fizikalec
Ne Jan 10, 2010 7:50 pm

Dvomim, da bi to bilo možno izvesti vrokov zakaj ne pa je več.....

Uporabniški avatar
Pike
PrispevkovCOLON 1479
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 10:10 pm
KrajCOLON Kamnik
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 38126Odgovor Pike
Po Jan 11, 2010 2:19 pm

To je tako kot pri vseh organizacijah, zvezah, združenjih inzbornic itd.
Na prvem mestu naj bi bilo povsod zastopanje interesov svojih članov. To v praksi odlično kaže zdravniška zbornica. Ne glede na spornost njenih odločitev.

Na drugem mestu je moč organizacije. Moč ji daje število članov oziroma vpliv članov. Zdravnikov je malo, vpliv je velik.

Pri vseh oblikah profesionalnega združevanja, obrtna zbornica, gospodarska zbornica, inžinirska zbornica, kmetijska zbornica itd, kjer se obračajo dokaj veliki zneski prihaja do interesov posameznikov.

Kje je tu Čebelarska zveza naj vsak presodi sam. Ali zastopa interese svojih članov? Ali ji vpliv in številčnost članov zagotavlja moč? Kakšni so interesi posameznih igralcev?
Dokler bodo koristi večje od nekoristi bom član ČZS.
Ravno obratno je pa s KGZS GZ. Banda!

BUTTON_POST_REPLY

Vrni se na

Kdo je na strani

Po forumu brska: 1 in 0 gostov