CEbelarski kodeks

zakoni, pravilniki, razpisi,...
BUTTON_POST_REPLY
volk
PrispevkovCOLON 2074
PridruženCOLON Če Apr 10, 2008 2:18 pm
KrajCOLON Zemlja

CEbelarski kodeks

OdgovorCOLON # 38099Odgovor volk
Ne Jan 10, 2010 6:42 pm

Upravni odbor Cebelarske zveze Slovenije je na svoji 7. redni seji, dne 01.10.2005 s sklepom štev. 105, sprejel:
CEBELARSKI KODEKS
SPLOŠNE DOLOCBE
1. clen
Slovenski cebelarji sprejemamo cebelarski kodeks kot zavezujoc dokument, ki ureja naše medsebojne odnose,
ter odnose z necebelarji. Cebelarji se zavezujemo, da bomo ravnali v skladu z dolocbami tega kodeksa ob
upoštevanju nacel:
- ohranjanja biološke raznovrstnosti živalskega in rastlinskega sveta,
- ohranjanja biološkega ravnotežja v naravi,
- ohranjanja cistega okolja in
- nacela »cesar ne želiš, da drugi povzroci tebi, ti ne povzrocaj drugemu«
2. clen
Cebelarji se obvezujemo, da bomo:
- nenehno izpopolnjevali svoje strokovno znanje,
- sonaravno cebelarili po nacelih dobre cebelarske prakse,
- posodabljali in povecevali pridelavo cebeljih pridelkov.
- skrbeli za ohranjanje cistosti Krajnske cebele, v skladu z navodili Priznane rejske organizacije
- prenašali cebelarsko znanje in prakso na cebelarski podmladek,
- ohranjali cebelarsko naravno, kulturno in etnološko dedišcino,
- pravocasno poskrbeli, da bodo cebele pravilno oskrbovane v primeru daljše odsotnosti, dalj casa trajajoce
bolezni ali smrti cebelarja.
3. clen
Dolocila tega kodeksa veljajo za vse cebelarje, ki redijo cebele na obmocju Republike Slovenije.
STROKOVNO USPOSABLJANJE
4. clen
Nenehno strokovno usposabljanje je eden od osnovnih pogojev za napredek cebelarstva ter za povecanje in
izboljšanje kvalitete cebeljih pridelkov.
Cebelarji se obvezujemo:
- Da bomo stalno dopolnjevali svoje cebelarsko znanje s spremljanjem strokovne cebelarske literature, s
sodelovanjem na strokovnih predavanjih, posvetovanjih, ekskurzijah in podobno.
- Da si bomo prizadevali pridobiti dovolj znanja za zagotovitev poklicnih kvalifikacij.
- Da bomo nesebicno prenašali svoje znanje na mlajše in neizkušene cebelarje.
5. clen
Osnovne cebelarske organizacije – cebelarska društva, si morajo prizadevati, da bodo prakticno seznanjale
cebelarje z uteceno in novejšo tehnologijo cebelarjenja, ustanavljale poskusne cebelnjake in zagotavljale
cebelarje – mentorje za prakticno pomoc cebelarjem.
6. clen
Cebelarji se obvezujemo, da bomo razvijali teoretsko misel in vedo o cebelarstvu in da bomo omogocili uporabo
svojih strokovnih dosežkov pri prakticnem delu v cebelarstvu.
ZAŠCITA ŽIVLJENSKEGA OKOLJA
7. clen
Interesi cebelarjev so v glavnem v skladu z cilji, ki jih zasledujejo varstveniki zdravega življenjskega okolja,
zato se cebelarji obvezujemo:
- Da bomo zašcitili cebelje družine pred škodljivim vplivom pesticidov in ostalih škodljivih sredstev, vedno
ko zvemo, da jih tretje osebe uporabljajo na rastlinju v okolici cebelnjaka.
- Da bomo za zdravljenje cebeljih bolezni uporabljali le taka zdravila in druge preparate, ki niso škodljivi za
zdravje ljudi in to le v casu, ko bomo sigurni, da ta ne morejo niti posredno niti neposredno priti v cebelje
pridelke.
- Da bomo nudili potrošnikom samo tiste cebelje pridelke in izdelke, ki ne ogrožajo zdravja ljudi in
izpolnjujejo vse kriterije varne in zdrave hrane.
- Da bomo sodelovali pri odkrivanju nacina in izvajanju ukrepov z organizacijami za varstvo zdravega
življenjskega okolja.
- Da bomo sodelovali z organizacijami, ki nacrtno pogozdujejo, s tem, da dajejo prednost sajenju
medonosnih rastlin.
- Da bomo na pridelovalce rastlinske proizvodnje vplivali tako, da bi zmanjšali uporabo ali vsaj prešli na
uporabo zašcitnih sredstev s krajšim delovanjem in takih, ki ne škodijo cebelam.
- Da bomo spodbujali pridelovalce rastlin k cim vecji uporabi rastlinskih vrst, ki potrebujejo manj ali sploh ne
potrebujejo zašcitnih sredstev pred škodljivci.
VAROVANJE KULTURNE IN ETNOLOŠKE DEDIŠCINE
8. clen
Cebelarji si bomo prizadevali ohranjati, zbirati in v primeru ogroženosti zašcititi vse, kar je sestavni del
cebelarske tradicije in predstavlja našo kulturno in etnološko dedišcino.
MEDSEBOJNI ODNOSI IN ODNOSI DO NECEBELARJEV
9. clen
Cebelarji se obvezujemo, da bomo tvorno sodelovali z drugimi cebelarji v sosedstvu, tako pri stalnem kot pri
selitvenem cebelarjenju. Poseben poudarek pa bomo namenili sodelovanju pri zatiranju nalezljivih bolezni cebel
in zajedavcev, pri preprecevanju ropanja cebel, pri skupnem zasajanju medovitih rastlin in podobno.
10. clen
Ce bo sosed cebelar zaradi dalj casa trajajoce bolezni nezmožen oskrbovati svoje cebele, mu mora sposoben
cebelar iz sosešcine cim prej ponuditi pomoc, v primeru nenadne smrti cebelarja pa pomoc družini preminulega
cebelarja za dokoncanje cebelarske sezone.
V primeru daljše odsotnosti, ne glede na razlog, so sosednji cebelarji po svojih moceh in po dogovoru, dolžni
pomagati pri oskrbi cebel odsotnega cebelarja.
11. clen
Cebelarji bomo cebelnjake postavljali s posebno pozornostjo do sosedov in drugih dejavnosti. Ce pa je cebelnjak
postavljen tako, da cebele ovirajo javni promet ali nadlegujejo sosede, je cebelar dolžan to prepreciti z ukrepi, ki
preusmerijo izlet cebel. V ta namen lahko postavi dovolj visoko ograjo, zasadi živo mejo ali zasadi sadna ali
druga drevesa ter tako preusmeri let cebel.
12. clen
Cebelarji bomo posebno razvijali vse oblike medsebojnega sodelovanja cebelarjev in cebelarskih organizacij, ter
cebelarskih organizacij med seboj.
13. clen
Cebelarji se odrekamo metodi nelojalnega medsebojnega tekmovanja na vseh podrocjih aktivnosti, vse svoje
medsebojne spore pa rešujemo v okviru cebelarskih organizacij.
Za nelojalno konkurenco in nevredno cebelarja se smatra:
- Kršenje dobrih poslovnih obicajev s katerimi se povzroci ali se utegne povzrociti škodo drugim cebelarjem.
- Reklamiranje, oglaševanje, ponujanje cebeljih pridelkov in izdelkov z navajanjem neresnicnih podatkov ali
uporabo izrazov, ki ustvarjajo ali utegnejo ustvariti zmedo na trgu ali zlorabo nepoucenih in lahkovernih
potrošnikov.
- Ponujanje cebeljih pridelkov ali izdelkov z navajanjem podatkov ali uporabo izrazov, s katerimi se krni
ugled oziroma podcenjuje kvaliteto pridelkov drugih cebelarjev.
- Prodaja pridelkov in izdelkov z oznacbami, ki ustvarjajo ali utegnejo ustvariti zmedo glede izvora, nacina
pridelave ali proizvodnje, kolicine, kakovosti ali drugih lastnosti pridelka ali izdelka.
- Prikrivanje napak pridelka ali izdelka, ali kakšno drugacno zavajanje potrošnika ali drugega cebelarja.
CEBELARSKE ORGANIZACIJE
14. clen
V skladu s svojimi interesi se cebelarji združujemo v razna interesna združenja.
Ob tem, se cebelarji obvezujemo:
- Da razlicne interesne skupine ne bodo delovale druga proti drugi (veliki cebelarji proti malim, ljubitelji proti
profesionalcem, prevozniki proti stacionarnim, vzrejevalci matic proti ostalim cebelarjem ipd.).
- Da se ne bomo monopolno povezovali ter svojih pridelkov in izdelkov prodajali po dampinških cenah. ( Pri
oceni ustreznosti cen se morajo upoštevati stroški pridelave in kakovost pridelka po izracunu Kmetijskega
inštituta Slovenije).
15. clen
Cebelarji se vclanjujemo v osnovne cebelarske organizacije – cebelarska društva. V okviru svoje osnovne
organizacije cebelar izpolnjuje vse svoje obveznosti in uveljavlja vse svoje pravice, ki so predpisane s statutom
in drugimi normativnimi akti.
CEBELJA PAŠA
16. clen
Cebelarji se obvezujemo, da bomo poskrbeli, da bodo naše cebele imele na razpolago vedno dovolj cebelje paše.
Zasajali in negovali bomo rastlinje, ki daje cebelam obilno in dobro pašo.
V brezpašni dobi bomo prepeljali svoje cebele na razpoložljive paše ali pa drugace poskrbeli za ustrezen dotok
hrane v panj.
17. clen
Cebelarske organizacije se obvezujejo, da bodo v sodelovanju z ustreznimi institucijami odkrivale nove vrste
medonosnega rastlinja, upoštevajoc razlicne fenofaze cvetenja.
Cebelarske organizacije po potrebi ustanovijo komisijo za medonosno rastlinje, z namenom uspešnega
zagotavljanja cebeljih paš.
18. clen
Ce v bližini stojišca ni naravnega vira vode, mora cebelar prevoznik poskrbeti za ustrezno higijensko napajališce
za pripeljane cebele.
ZDRAVSTVENO VARSTVO CEBEL
19.clen
Cebelar je dolžan poskrbeti za ustrezno zdravstveno varstvo svojih cebel. V svojem cebelarstvu mora vzdrževati
red in cistoco ter osebno higijeno pri delu s cebelami, cebeljimi pridelki in izdelki.
20. clen
Cebelar je dolžan pridobiti osnovno znanje o bolezih cebel in zajedavcev, s poudarkom na zgodnjem odkrivanju
suma nalezljivih bolezni cebel, ter o osnovnih ukrepih ob postavljanju suma nalezljive bolezni cebel.
Vsak sum na nalezljivo bolezen cebel mora cebelar takoj javiti pristojni veterinarski službi, ji omogociti
nemoteno delo v svojem cebelarstvu in izvrševati njena navodila in odredbe.
21. clen
Cebelarske organozacije spodbujajo svoje clane k sodelovanju z veterinarskimi inštitucijami v nacrtovanju in
izvajanju programov preventivnih ukrepov za preprecevanje in zatiranje nalezljivih bolezni cebel in zajedavcev.
ZAKLJUCNA DOLOCILA
22. clen
Cebelarski kodeks sprejme obcni zbor CZS z vecino glasov. Veljati pa zacne 8 dan po objavi v Slovenskem
cebelarju.
Brdo pri Lukovici, dne……………………. Predsednik
Narava je dekle lepotica,
Ko je voljna,
sama se preda,
ko jo posilis,
Ubiti te da!

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 38106Odgovor divji cebelar
Ne Jan 10, 2010 9:37 pm

Dragi kolega Volk zakaj objavljaš dokument, ki nima prav nobene pravne in ne moralne veljave? Upravni odbor ČZS sicer lahko sprejme predlog besedila Etičnega kodeksa slovenskih čebelarjev, vendar ta velja šele, ko ga podpišejo vsi člani v čebelarskih društvih. ČZS sicer lahko v svoja Pravila zapiše tudi določilo, s katerim zaveže članice, to pa so Čebelarska društva in ne posamezni čebelarji, da so dolžna poskrbeti, da vsi člani ČD takšen kodeks tudi podpišejo. In kaj s tistimi, ki tega kodeksa ne bi želeli podpisati ?? ČD lahko v svoja Pravila zapišejo, da takšnemu članu preneha članstvo v društvu. Tu se takoj postavi vprašanje ali bi takšno določilo vzdržalo sodno presojo. Pa če jo tudi bi, se čebelarji, ki bi zaradi tega morali ČD zapustiti ne bi preveč sekirali in bi lepo mirno čebelarili naprej. Ker vedo, da je njihova zaveza le spoštovati pozitivne predpise, ki urejajo področje čebelarstva in zdravstvenega varstva čebel ter higienske standarde in predpise.

Tako, da strašenje čebelarjev s pravno in moralno neveljavnimi normami ni preveč umestno in ta Etični kodeks je eno od takšnih pisanj. Norma, pa naj bo pravna ali moralna, pri kateri njenega nespoštovanja ni mogoče ne pravno in ne moralno sankcionirati, je mrtva norma.

volk
PrispevkovCOLON 2074
PridruženCOLON Če Apr 10, 2008 2:18 pm
KrajCOLON Zemlja

OdgovorCOLON # 38107Odgovor volk
Ne Jan 10, 2010 10:17 pm

Dragi kolega Divji,
to objavljam,ker se je tudi meni ta dokument zdel cuden.Gre za to,da o njem veliko cebelarjev niti ni seznjanjenih.Pa ceprav morda cebelarji,vclanjeni v CZS sprejemajo ta dokument,ga tisti,ki niso vclanjeni ne.Ce pa v drzavi del cebelarjev opusteva en dokument,drug del pa ne,potem avtomatsko dokument nima pravne moci.In postane neko breme in obveza za en del cebelarjev.Glede na to,da niti ne vem,kdo so podpisniki dokumenta,sigurno so pa to clani zveze,potem je vprasanje ce predstavniki clanov zveze,brez vprasanja in glasovanje cebelarjev ki so v drustvih(clanih zveze),ce lahko brez soglasja podprejo dokument.

S tem poudarjam,da se v sloveniji pojavlja zakonska razpoka,ker drzava vidi v CZS predstavnika cebelarjev,tudi finance gredo tja,v bistvu pa zveza nima zakonske pravne moci,ker je del cebealrjev,ki niso del zveze,ker je zveza prostovoljna organizacija.Zato se sprasujem,kdo skrbi za tisti del cebelarjev,ki niso del zveze.Tako za brezplacna zdravila,za subvencije..........Torej dela drzava krivico tistim,ki niso clani zveze.Primer.razdeljevanje lip.Sicer me ni bilo v sloveniji,zato ne vem,.Se pa sprasujem,ali so dobili lipe samo cebelarji,ki so vclanjeni v zvezo,ter kako je s tistimi,ki niso.In ce slednji niso dobili tiste lipe,torej kdo je dal denar za lipe.Ce je denar za lipe prisel z strani drzave,potem je drzava naredila krivico.Ali bi lipe moralo razdeljevati ministrstvo(ki bi dolocilo razdeljevalca),dobiti lipo bi pa morali vsi,ki imajo pri ministrstvu prijavljene cebele.
Torej drzava lahko zadolzi tudi CZS za razdeljevanje,vendar mora slednja dati tisto kar je dolzna razdeliti tudi neclanom.Kjer je pa problem o dajanju informacij o neclanih CZS.
Dal sem samo teoreticni primer,me pa sicer tudi zanima,kako je bilo z razdeljevanjem lip.
Narava je dekle lepotica,
Ko je voljna,
sama se preda,
ko jo posilis,
Ubiti te da!

bostek
Site Admin
PrispevkovCOLON 870
PridruženCOLON Sr Jul 15, 2009 7:31 am
KrajCOLON kozjansko

OdgovorCOLON # 38116Odgovor bostek
Po Jan 11, 2010 8:08 am

Potem pa najbolje da vsi ta dokument upoštevamo kot nekakšen vodnik za dobro čebelarjenje... in se pač ne ne striktno opiramo nanj, še posebno če se nekateri ne strinjajo z njim

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 38117Odgovor divji cebelar
Po Jan 11, 2010 8:24 am

Kolega Volk pozdravljen!

Etični kodeks nima pravnih, temveč le moralne posledice in zavezuje tiste, ki k njemu pristopijo oziroma ga sprejmejo ter se s tem zavežejo, da ga bodo spoštovali. Prav tako mora etični kodeks določati organ, ki razsoja v primerih njegove kršitve in seveda moralne sankcije, ki jih lahko izreče. Etičnega kodeksa ne more v imenu članov -civilnih oseb - posameznikov sprejemati nek organ organizacije katerega posamezniki niti člani niso. Članice ČZS so čebelarska društva in čebelarske zveze društev in ne posamezni čebelarji.

Na področju spoštovanja pozitivne zakonodaje ni razlike med čebelarji, ki so člani ČD in tistimi, ki niso. Tukaj je še veliko nejasnega in nedorečenega . Za področje zdravstvenega varstva skrbi NVI, ki ne bi smel delati razlik. Tudi inšpekcijske službe razlik ne delajo. Razlik pa ne bi smela delati tudi ČZS v primerih, ko gre za porabo javnih sredstev namenjenih za področje razvoja čebelarstva s strani države.

Glede lip sam menim, da je popolnoma vseeno kdo jih posadi. Bilo pa bi veliko boljše, če bi bila ta akcija zasajevanja lip izvedena s sodelovanjem Zavoda za gozdove RS, ki bi na terenu to tudi nadziral in bi zasajevanje potekalo po nekem izdelanem načrtu ter bi bile te lipe potem tudi nekako zavarovane. Tako pa se je sedaj za lipami, ki so bile porazdeljene izgubila vsaka sled in nihče ne ve kje so in kakšna bo njihova usoda.

Fizikalec
PrispevkovCOLON 6493
PridruženCOLON To Feb 03, 2004 9:35 pm

OdgovorCOLON # 38127Odgovor Fizikalec
Po Jan 11, 2010 2:20 pm

volk napisal/-aCOLONTorej dela drzava krivico tistim,ki niso clani zveze.Primer.razdeljevanje lip.Sicer me ni bilo v sloveniji,zato ne vem,.Se pa sprasujem,ali so dobili lipe samo cebelarji,ki so vclanjeni v zvezo,ter kako je s tistimi,ki niso.In ce slednji niso dobili tiste lipe,torej kdo je dal denar za lipe.Ce je denar za lipe prisel z strani drzave,potem je drzava naredila krivico.Ali bi lipe moralo razdeljevati ministrstvo(ki bi dolocilo razdeljevalca),dobiti lipo bi pa morali vsi,ki imajo pri ministrstvu prijavljene cebele.
Torej drzava lahko zadolzi tudi CZS za razdeljevanje,vendar mora slednja dati tisto kar je dolzna razdeliti tudi neclanom.Kjer je pa problem o dajanju informacij o neclanih CZS.
Dal sem samo teoreticni primer,me pa sicer tudi zanima,kako je bilo z razdeljevanjem lip.
In zakaj bi morala ČZS iskati neke čebelarje kateri niso člani? Zakaj bi moralo ČD iskati v svojem okolišo nekoga, ki ni član pa saj niste resni? Če jaz nisem član neke organizacije potem za take reči moram poskrbeti sam ne pa nekoga obtožiti, da mi je dolžan to na dom pripeljat pa ja de.....članstvo v sanovsi organizacije je namenjenu ravno temu, da se take reči lažje speljejo ne pa otežujejo.
Kdo pa bo meni plačal, da jaz iščem nekoga za neke lipe pa še kaj okoli po občini? Kot vemo soosebni podatki zaupne narave in vemo kakšna zakonska določila veljajo zanje ministrstvo nima nobene pravice posredovat nekih osebnih podatkov tretji nepoblaščeni organizaciji itd..itd...tu je veliko pravnih zadev.

Uporabniški avatar
Pike
PrispevkovCOLON 1479
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 10:10 pm
KrajCOLON Kamnik
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 38129Odgovor Pike
Po Jan 11, 2010 2:23 pm

To je čisto jasno kot je zapisal Fizikalec! Si član , nisi član. Če si ok, če nis jeb...

Enako je z obrtno zbornico in inžinirsko zbornico. Boli njih k..., če nisi njihov član?!
Kakšno čudno razmišljanje?!

volk
PrispevkovCOLON 2074
PridruženCOLON Če Apr 10, 2008 2:18 pm
KrajCOLON Zemlja

OdgovorCOLON # 38132Odgovor volk
Po Jan 11, 2010 2:31 pm

Drzava odloci,vsak cebelar dobi eno lipo(zgolj primer).
Za razdeljevanje zadolzi CZS.Cebelarska zveza pa da lipe samo svojim clanom.S tem drzava diskriminira tiste,,ki ne placujejo clanarine.

Ce drzava rece,vsak cebelar mora dobiti lipo,potem mora tisti,ki je s strani drzave zadolzen ali placan,da to stori,to storiti vsem,ki jih dolocba zajema,torej vsem cebelarjem,ki imajo cebele prijavljene pri ministrstvu za kmetijstvo.
Narava je dekle lepotica,
Ko je voljna,
sama se preda,
ko jo posilis,
Ubiti te da!

Fizikalec
PrispevkovCOLON 6493
PridruženCOLON To Feb 03, 2004 9:35 pm

OdgovorCOLON # 38134Odgovor Fizikalec
Po Jan 11, 2010 2:37 pm

Ja tisti ki ni član organizacije v temprimeru ČZS si potem pač naj gre iskat lipe na ministrsvo. ČZS nima podatka od tistega, ki ni član niti pravice, da te podatke od nekod zahteva. Jaz nnačeloma tisto kr mi nihčle ne plača ne delam razen,če država ČZS plača za vsakega nečlana, poskrbi za podake in potem to organizacijo zadolži.
Kdopa je komu kriv, če je član ali ni? Vsak zase mora vedet kaj hoče torej v tem primeru pač noče uslug ČZS pa je.

Uporabniški avatar
Pike
PrispevkovCOLON 1479
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 10:10 pm
KrajCOLON Kamnik
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 38135Odgovor Pike
Po Jan 11, 2010 2:39 pm

Kmečka logika!

Kako naj pa ČZS ve, kdo je vse čebelar?! Sploh pa za nekoga, ki ni v SLO ( Sori, nočem, da je preveč osebno)

Fak ej, jaz sem plačal ČZS članarino in zato upravičeno pričakujem, da me o vsem posredno (preko lokalnega društva katerega sem član) ali neposredno obveščam o vsem, kar se me tiče.

Fizikalec
PrispevkovCOLON 6493
PridruženCOLON To Feb 03, 2004 9:35 pm

OdgovorCOLON # 38136Odgovor Fizikalec
Po Jan 11, 2010 2:43 pm

Točno tako bilo bi pa diskriminatorno, da se briga za tiste, ki članarine niso plačali in niso člani do vseh ostalih kateri so ali smo. V tem ni nobene logike,ko bi čebel moral kaj obiti ali vedeti je zato nujnooo obvezat ČZS ne glede ali je član ali ne ja pismo kakšna logika je to?
Lipe pa so v vsakemprimeru posajene kolikor vem so bile dodeljene na posameznega člana ČZS v našem društvu jih ni prejel nobeden keri je samo člam ČD in ne ČZS.
Sedaj pa koliko je ministrsvo lip plačalo in koliko se jih je kupilo in razdelilo pa ni moj problem načeloma.

Uporabniški avatar
Pike
PrispevkovCOLON 1479
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 10:10 pm
KrajCOLON Kamnik
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 38137Odgovor Pike
Po Jan 11, 2010 2:52 pm

Mene pa pri teh akcijah s strani ČZS nekaj moti čeprav jih zastopim in vemu čemu je to namenjeno ampak počasi bo tako, da bodo vsako malenkost objavili v medijih. Prav zanima me koliko povprečnega slovenca zanima kdo in kje in koliko je vse sadil lipe. Nazadnje imamo še tu debato kdo je upravičen do lip. MA boli mene k. za te lipe. Verjemite, tudi če jih ne bi bilo ne bi bilo nič napačno. Nekkdo se je tako odločil, verjetno nekaj pokasiral pri prodaji in posredovanju lip, člani ČZS so jih vsaj z našega konca pompozno s pomočjo krajevnih veljakov sadili. Vsi so se pojavili v lokalnih občilih in ob temu ne gre spregledati, da so loklane volitve pred vrati. Za kozlat.

Fizikalec
PrispevkovCOLON 6493
PridruženCOLON To Feb 03, 2004 9:35 pm

OdgovorCOLON # 38140Odgovor Fizikalec
Po Jan 11, 2010 3:01 pm

Ja samo moraš poigledat take akcije z drugega zornega kota. Ko se take akcije pojavljajo v medijih je to reklama za nas čebelarje. Te reklame nam pomagajo, da smo sedaj skor brez meda in cene so v nebesih.
Ne moremo in ne smemo gledat samo na to da drugi neki imajo od tega in ti si tipični gorenc z tistim vicem ko je ujel zlato ribico :D :D :D :D
Če posadimo 6000 lip pa letos 6000 kostanjev itd... za naravo to nekaj pomeni. Tudi reklama za nas je dobrodošla po moji oceni vredna več kot krkoli.

Uporabniški avatar
Pike
PrispevkovCOLON 1479
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 10:10 pm
KrajCOLON Kamnik
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 38142Odgovor Pike
Po Jan 11, 2010 3:03 pm

Fizikalec napisal/-aCOLONJa samo moraš poigledat take akcije z drugega zornega kota. Ko se take akcije pojavljajo v medijih je to reklama za nas čebelarje. Te reklame nam pomagajo, da smo sedaj skor brez meda in cene so v nebesih.
Ne moremo in ne smemo gledat samo na to da drugi neki imajo od tega in ti si tipični gorenc z tistim vicem ko je ujel zlato ribico :D :D :D :D
Če posadimo 6000 lip pa letos 6000 kostanjev itd... za naravo to nekaj pomeni. Tudi reklama za nas je dobrodošla po moji oceni vredna več kot krkoli.
Saj sem takoj na začetku omenil, da vem zakaj to počnejo in da jih razumem. So pa to izkoristili še vsi lokalni veljaki ali pa tisti, ki bi to radi bili in to mi ni všeč!

Fizikalec
PrispevkovCOLON 6493
PridruženCOLON To Feb 03, 2004 9:35 pm

OdgovorCOLON # 38144Odgovor Fizikalec
Po Jan 11, 2010 3:07 pm

Zakaj pa nebi? Naša občina daje našemu ČD dotacijo torej zakaj potem nebi občina še kaj "kontra" dobila? Mene to sploh ne moti, če kdo kaj takega skoristi za promocijo, če je od tega tudi kaj zame koristi posredne ali neposredne?

Uporabniški avatar
Pike
PrispevkovCOLON 1479
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 10:10 pm
KrajCOLON Kamnik
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 38145Odgovor Pike
Po Jan 11, 2010 3:09 pm

Tudi naše ČD dobi sredstva s strani občine. Ampak merica dobrega okusa ni še nikomur škodila.

Fizikalec
PrispevkovCOLON 6493
PridruženCOLON To Feb 03, 2004 9:35 pm

OdgovorCOLON # 38146Odgovor Fizikalec
Po Jan 11, 2010 3:11 pm

Vsaka promocija je koristna tudi če pa posredno reklamo naredi občinskim velkam pa kaj za to?
Pike otresi se tega gorenskega nooo sej imaš izvor z naših koncev...

Uporabniški avatar
Pike
PrispevkovCOLON 1479
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 10:10 pm
KrajCOLON Kamnik
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 38147Odgovor Pike
Po Jan 11, 2010 3:12 pm

Aja, pa še tole. Od kod tebi ves čas v vseh teh letih fiksna ideja, da sem jaz gorenc?! Ko je pa dokzanno da sem 1/2 prekmurec, 1/4 dolenc in 1/4 kamničan?! Prvih 12 let svojega obstoja sem pa preživel v Lj.
:P

Fizikalec
PrispevkovCOLON 6493
PridruženCOLON To Feb 03, 2004 9:35 pm

OdgovorCOLON # 38148Odgovor Fizikalec
Po Jan 11, 2010 3:13 pm

A poznaš tistega "z kom si takšen si" in kjer živiš takšen rataš? :D :D :D :D
Saj kot dolenc nisi nč boljši kak že rečejo tam "če sem oblubo še nisem dal"???? :P

Uporabniški avatar
Pike
PrispevkovCOLON 1479
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 10:10 pm
KrajCOLON Kamnik
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 38149Odgovor Pike
Po Jan 11, 2010 3:15 pm

Fizikalec napisal/-aCOLONA poznaš tistega "z kom si takšen si" in kjer živiš takšen rataš? :D :D :D :D
Saj kot dolenc nisi nč boljši kak že rečejo tam "če sem oblubo še nisem dal"???? :P
Hudo, tako se pa že dolgo nisem nasmejal :D :D :D :D
Ježeš, bo že kdo mislil, da nabijeva poste in na zaresnem forumu bi naju moderator že zdavnaj nagnal in brisal :wink:

Fizikalec
PrispevkovCOLON 6493
PridruženCOLON To Feb 03, 2004 9:35 pm

OdgovorCOLON # 38150Odgovor Fizikalec
Po Jan 11, 2010 4:43 pm

Ja sej jih lahko komot zbriše se ne bom nič jezil :D drgač pa smeh je pol zdravja...

Odisej
PrispevkovCOLON 1374
PridruženCOLON Če Jun 05, 2008 2:34 pm
KrajCOLON 570mnm, Logatec, Notranjska

OdgovorCOLON # 38154Odgovor Odisej
Po Jan 11, 2010 10:25 pm

Ob vseh teh zanimivih sporočilih in pogledih - predvsem glede lip - sta pozabila na čebelice :D . Pametne, kot so, se ne bodo ozirale, ali je lipo posadil član ČD ali član ČZS ali lokalni veljak. Ko bo zacvetela, bodo na njej čebelice 'lastnika lipe' kot tiste, katerih 'lastniku' se fučka za lipe :wink: In morda še kakšne, ki so obema izrojile :lol:

Lep pozdrav vsem.

Fizikalec
PrispevkovCOLON 6493
PridruženCOLON To Feb 03, 2004 9:35 pm

OdgovorCOLON # 38156Odgovor Fizikalec
Po Jan 11, 2010 10:29 pm

Pa jasno važno, da bodo lipe medili k..c gleda vse ostalo :D :D :D

BUTTON_POST_REPLY

Vrni se na

Kdo je na strani

Po forumu brska: 1 in 0 gostov