UREDBA VLADE

zakoni, pravilniki, razpisi,...
divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

UREDBA VLADE

OdgovorCOLON # 25868Odgovor divji cebelar
Sr Sep 05, 2007 8:11 pm

Uradni list RS 80/2007 z dne 4. 9. 2007


4138. Uredba o javni svetovalni službi v čebelarstvu, stran 11056.

Na podlagi tretjega odstavka 80. člena in tretjega odstavka 81. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z drugim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o javni svetovalni službi v čebelarstvu

1. člen

(namen uredbe)

(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije podeli koncesijo za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu (v nadaljnjem besedilu: javna svetovalna služba).
(2) Ta uredba določa predmet koncesije, pogoje za izvajalca javne svetovalne službe (v nadaljnjem besedilu: koncesionar), merila za izbor koncesionarja, čas trajanja koncesije, način izbire in izbiro koncesionarja, vsebino koncesijske pogodbe, določbe o programu in letnem programu javne svetovalne službe, finančne določbe ter način poročanja in nadzora nad izvajanjem nalog.

2. člen

(predmet koncesije)

Predmet javne svetovalne službe obsega naslednje dejavnosti:
– svetovanje na področju tehnologije, ekonomike in zagotavljanja varne hrane;
– svetovanje pri izdelavi razvojnih načrtov za čebelarstva (investicije, poslovni načrti, območni razvojni načrti itd.);
– svetovanje pri uveljavljanju ukrepov skupne kmetijske politike iz področja čebelarstva;
– svetovanje pri organizaciji ter delovanju organizacij pridelovalcev (združevanje na področju pridelave, predelave in trženja čebeljih pridelkov in izdelkov);
– svetovanje na področju zakonodaje in izvajanja predpisov, ki urejajo čebelarjenje;
– sodelovanje pri pripravi razvojnih programov v čebelarstvu;
– osveščanje mladine in širše javnosti o pomenu čebelarstva;
– druge svetovalne naloge v čebelarstvu.

3. člen

(pogoji za koncesionarja)

Koncesionar:
– se ne sme ukvarjati z dejavnostjo, ki bi bila v nasprotju z javnim interesom oziroma obveznostmi javne svetovalne službe;
– mora zagotavljati varstvo osebnih in tajnih podatkov v skladu s predpisi;
– lahko opravlja tudi druge dejavnosti, za katere je registriran, vendar s tem ne sme ovirati opravljanja nalog javne svetovalne službe;
– mora jasno in nedvoumno izkazati obseg dela zaposlenih pri opravljanju nalog javne svetovalne službe;
– mora zagotoviti ločeno računovodstvo.

4. člen

(merila za izbor koncesionarja)

Pri izboru koncesionarja se upošteva kakovost izvajanja nalog, ki so predmet koncesije in ki se izkazuje predvsem z naslednjimi merili:
– strokovna usposobljenost kadrov;
– opreme in prostorov za izvajanje nalog;
– izkušnje na področju čebelarstva.

5. člen

(čas trajanja koncesije)

Koncesija se podeli za dobo sedmih let.

6. člen

(javni razpis)

(1) Koncesionar je izbran z javnim razpisom, ki ga izvede ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Javni razpis mora vsebovati:
– predmet koncesije;
– pogoje za pridobitev koncesije;
– dokumente in dokazila, ki jih mora k prijavi na javni razpis priložiti prijavitelj;
– začetek in čas trajanja koncesije;
– merila za izbiro koncesionarja;
– čas in kraj oddaje prijav;
– rok za izbiro koncesionarja;
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri;
– odgovorne osebe za dajanje informacij med javnim razpisom.
(3) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja najmanj 45 dni od objave.
(4) Javni razpis je uspešen, če je do poteka razpisnega roka predložena vsaj ena veljavna prijava. Prijava je veljavna, če je pravočasna in izpolnjuje vse zahteve javnega razpisa.

7. člen

(izbira koncesionarja)

(1) O izbiri koncesionarja odloči Vlada Republike Slovenije z upravno odločbo.
(2) Na javnem razpisu se izbere samo enega koncesionarja, ki zagotavlja izvajanje storitev javne svetovalne službe v celoti, za obdobje podeljene koncesije.

8. člen

(koncesijska pogodba)

(1) Koncesijsko pogodbo s koncesionarjem sklene ministrstvo.
(2) Koncesijska pogodba mora vsebovati zlasti:
– natančno opredelitev predmeta koncesije;
– ime, sedež in pravnoorganizacijsko obliko koncesionarja;
– začetek veljavnosti in trajanje koncesijske pogodbe;
– obveznost koncesionarja, da zagotovi dostopnost javne svetovalne službe na celotnem območju Republike Slovenije;
– način plačila storitev;
– nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe;
– način vodenja evidenc in poročanja koncesionarja;
– način spreminjanja in dopolnjevanja koncesijske pogodbe.

9. člen

(program)

Program javne svetovalne službe (v nadaljnjem besedilu: program) določi minister, pristojen za kmetijstvo, za obdobje sedmih let v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

10. člen

(letni program izvajanja javne svetovalne službe)

Letni program izvajanja javne svetovalne službe (v nadaljnjem besedilu: letni program) pripravi ministrstvo in mora vsebovati:
– cilje in pričakovane dosežke opravljanja javne svetovalne službe;
– dejavnosti ali naloge oziroma storitve javne svetovalne službe skupaj s predvidenim letnim obsegom dela;
– normativne izračune stroškov opravljanja nalog, preračunane na posamezno enoto (uro, dejavnost, drugo);
– podrobnejše ukrepe, ki jih mora izvesti koncesionar;
– vire financiranja javne svetovalne službe;
– začetek in čas trajanja letnega programa.

11. člen

(financiranje nalog javne svetovalne službe)

(1) Javna svetovalna služba se financira v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in sicer iz:
– proračuna Republike Slovenije v okviru sredstev za podporo čebelarstvu in
– lastnih prihodkov.
(2) Če koncesionar opravi manjši obseg nalog, kot je določen z letnim programom, se sredstva proračuna sorazmerno znižajo.
(3) Kadar so posamezne naloge opravljene v večjem obsegu od letnega programa, se povečan obseg dela ne prizna v breme proračuna Republike Slovenije.

12. člen

(znesek nadomestila in prekomerno nadomestilo)

(1) Znesek nadomestila, ki ga za izvajanje storitev javne svetovalne službe prejme koncesionar, ne sme presegati zneska, potrebnega za pokrivanje stroškov, ki so nastali pri izpolnjevanju obveznosti javnih storitev, določenih z letnim programom.
(2) V primeru ugotovljenega prekomernega nadomestila, mora koncesionar vrniti vse prekomerno izplačane stroške.

13. člen

(poročila o izvajanju nalog)

(1) O opravljenih nalogah iz programa mora koncesionar voditi evidenco.
(2) Koncesionar mora ministrstvu do konca marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto poslati letno poročilo o rezultatih opravljenega dela in letno finančno poročilo o izvedbi nalog javne svetovalne službe.
(3) Letno poročilo o rezultatih opravljenega dela iz prejšnjega odstavka zajema vsebinsko poročilo in dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti glede:
– ciljev nalog iz programa in letnega programa;
– uresničitve programa in letnega programa;
– posebnosti pri izvedbi programa in letnega programa, posebnih problemov;
– predlogov za nadaljnje delo pri delovanju.
(4) Letno finančno poročilo o izvedbi nalog javne svetovalne službe iz drugega odstavka tega člena, mora vsebovati:
– obrazložitev porabe sredstev;
– obseg izvedenih nalog;
– vrednost izvedenih nalog;
– pregled priliva sredstev iz proračuna Republike Slovenije in lastnih prihodkov.

14. člen

(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem nalog javne svetovalne službe opravlja inšpekcija, pristojna za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: inšpekcija).
(2) Nadzor iz prvega odstavka tega člena zajema:
– izpolnjevanjem kadrovskih, organizacijskih in tehničnih pogojev koncesionarja,
– nadzor nad izvajanjem programa in
– nadzor nad spremljanjem morebitnega prekomernega nadomestila iz 12. člena te uredbe.

15. člen

(prehodne določbe)

(1) Javni razpis za izbiro koncesionarja mora biti objavljen najpozneje v treh mesecih od uveljavitve te uredbe.
(2) Do izbire koncesionarja in podelitve koncesije v skladu s to uredbo opravlja naloge javne svetovalne službe Priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo v skladu z 12. členom Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2005–2007 za leto 2007 (Uradni list RS, št. 112/06 in 36/07).

16. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 00715-27/2007/7

Ljubljana, dne 23. avgusta 2007

EVA 2007-2311-0155

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik[b][/b]

Fizikalec
PrispevkovCOLON 6493
PridruženCOLON To Feb 03, 2004 9:35 pm

OdgovorCOLON # 25870Odgovor Fizikalec
Sr Sep 05, 2007 8:52 pm

:rezakla :rezakla :rezakla :rezakla :rezakla :rezakla :rezakla :rezakla :rezakla :rezakla :rezakla :rezakla :rezakla :rezakla :rezakla :rezakla :rezakla :rezakla :rezakla :rezakla :rezakla :rezakla :rezakla :rezakla :rezakla :rezakla :rezakla :rezakla :rezakla :rezakla :rezakla :rezakla

zsej so spet vrgli denar v blato joooj

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 25871Odgovor divji cebelar
Sr Sep 05, 2007 9:23 pm

Danilo napaka! Svojo zavoženo idejo so uspeli podtakniti državi in s tem davkoplačevalcem. In niso vrgli denarja v blato, temveč v svoje žepe. Lahko jim le čestitamo.
Tako bo država ponovno financirala nekaj česar nihče ne potrebuje. Vsaj s takšno kvaliteto kot se je do sedaj izkazala ne. Politični BOTRI ( dobesedno ) so se ponovno izkazali in lojalnost se pač nagrajuje.
Slovenski čebelarji že skačejo visoko v zrak od sreče, ker občutno se bodo povečale odkupne in drobno prodajne cene medu in čez noč se bodo spraznila polna skladišča slovenskih čebelarjev. Ne bomo več silili v nebesa tam daleč na nebu, ker se nam pripravljajo tu na zemlji.
Čebelarski Amen !

Fizikalec
PrispevkovCOLON 6493
PridruženCOLON To Feb 03, 2004 9:35 pm

OdgovorCOLON # 25873Odgovor Fizikalec
Sr Sep 05, 2007 9:30 pm

Jaz pa mislim, da ko no večina čebelarjev skužila, da je ČSS ena velka zguba se bo zadeva malo spremenila. Upam se bo čez 7 let nekdo prijavo na koncesijo izven sedanje ČSS...
Žal tam ni nobenega, ki ni imel pojma o rednem čebelarjenju.... :shock: :roll:

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 25874Odgovor divji cebelar
Sr Sep 05, 2007 9:32 pm

Če bo šlo tako dalje, potem čez 7 let te vukojebine sploh več ne bo.

Uporabniški avatar
zver
PrispevkovCOLON 563
PridruženCOLON Po Nov 07, 2005 2:42 pm
KrajCOLON MS, Iľakovci 69

OdgovorCOLON # 25877Odgovor zver
Če Sep 06, 2007 9:10 am

Če že obstaja ta ČZS,
pa napravimo mi ČZP
tij se samo fèi

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 25881Odgovor divji cebelar
Če Sep 06, 2007 10:09 am

[quote="zver"]Če že obstaja ta ČZS,
pa napravimo mi ČZP[/quote]
____________

Če si s tistim "P" mislil Pomurja, potem to že imaš. In tudi član tega pomurskega čebelarskega čuda verjetno si.

Če pa ta "P" pomeni kaj drugega, pa nam pojasni.
Lep pozdrav!

Uporabniški avatar
carniolan
PrispevkovCOLON 561
PridruženCOLON Po Apr 05, 2004 9:21 am
KrajCOLON Trenutno - FR
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 26064Odgovor carniolan
Po Sep 17, 2007 6:01 pm

Na tejle strani pa si lahko ogledate kaksni penezi se bodo porabili v Slo za cebelarstvo:
http://www.aktrp.gov.si/index.php?id=12009#vsebina
**** Mecem kosti, psi jih glodajo....karavana pa gre dalje...****

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 26069Odgovor divji cebelar
Po Sep 17, 2007 11:05 pm

Stara zgodba. Važno je, da se denar porabi in da se ustvarja videz uspešnosti projektov. Sedaj se niti jeziti ni več mogoče, lahko se le še grenko nasmehneš.

Je pa eliti na ČZS treba priznati, da jim uspeva res vse. So pravi mojstri manipulacije in pri tem jim koristno ministrirajo še državni uradniki in predstavniki institucij, ki naj bi bile slovenska čebelarska stroka. Poglejte si tudi izvedbene dokumente in videli boste zapisana že vsa leta ista imena z istimi temami. Iz teh seznamov boste tudi z lahkoto razbrali kam se potem ves ta denar tudi steka.

In v temi "vzreja matic" si preberite kritični prispevek enega od prizadetih čebelarjev in vzrejevalcev matic ter prosilca za dodelitev sredstev in ga primerjajte s tem programov ter skušajte ugotovit, če ima mogoče avtor tistega zapisa v čem prav.

Če drži izjava državnega uradnika, ki naj bi jo izrekel na tistem famoznem sestanku, da je ČZS v resnici sestavni del MKGP, potem vsi čebelarji včlanjeni v ČZS v resnici ne plačujejo članarine, temveč davek. Ker oblastnim organom se ne plačuje članarin. Njim se plačujejo samo davki.

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 26503Odgovor divji cebelar
So Okt 27, 2007 11:34 pm

S spletne strani ČZS:

UREDBA O IZVAJANJU PROGRAMA ČEBELARSTVO

Vlada RS je na seji dne 25. 10. sprejela Uredbo o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008 – 2010 za leto 2008.

Namen ukrepov v programu ukrepov na področju čebelarstva je: posodobitev čebelarstva v Sloveniji - sofinanciranje nakupa čebelarske opreme ne glede na velikost čebelarstva in podpora čebelarjem začetnikom; vzreja kvalitetnih matic kranjske čebele z ocenjevanjem lastnosti in kakovosti čebeljih družin v vzrejališčih – direktno testiranje čebeljih družin in spremljanje kakovosti vzrejenih matic kranjske čebele; nadzor nad kakovostjo medu ter izboljševanje kakovosti medu – sofinanciranje analiz kakovosti medu in izvedbe ter organizacije ocenjevanj medu po Sloveniji; podpora aplikativnim raziskavam na področju razvoja izdelkov iz čebeljih pridelkov in uvajanja rezultatov v prakso ter na področju raziskav koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih.

Uredba je letni izvedbeni akt programa ukrepov na področju čebelarstva, ki ga je Slovenija predložila evropski komisiji in ta ga je potrdila z odločbo. Za program je namenjeno skupno dobrih 610.000 EUR, od tega EU prispeva 50 %, drugo polovico pa Slovenija.
Ukrepi iz te uredbe se lahko začnejo izvajati 16. oktobra 2007 in morajo biti izvedeni do 31. avgusta 2008. Ukrepi po tej uredbi se začnejo izplačevati iz sredstev proračuna RS za leto 2008 in se izplačajo do 15. oktobra 2008

Splošni pogoji za čebelarje vlagatelje:
vpis v Centralnem registru čebelnjakov, ki se vodi na MKGP in biti samostojen nosilec številke KMG MID;
izpolnjevanje zootehniških standardov za kranjsko čebelo;
zaveza, da bodo sofinancirano opremo uporabljali še najmanj pet let po prejeti pomoči;
pogoj za čebelarja začetnika je med drugim tudi - starost osebe ob oddaji vloge najmanj polnih 15 let.

Sicer pa so pri posameznih ukrepih navedeni dodatni specifični pogoji.
________________

Je mogoče kdo opazil kateri "pogoj", ki je do sedaj takšne razpise redno spremljal, sedaj manjka ???

Uporabniški avatar
Senior
PrispevkovCOLON 112
PridruženCOLON Ne Apr 18, 2004 7:53 am
KrajCOLON ©entjernej

OdgovorCOLON # 26504Odgovor Senior
Ne Okt 28, 2007 12:20 am

Je mogoče kdo opazil kateri "pogoj", ki je do sedaj takšne razpise redno spremljal, sedaj manjka ???
divji čebelar
članstvo v ČZS ?

boriss
Site Admin
PrispevkovCOLON 3074
PridruženCOLON So Sep 08, 2007 9:23 am

OdgovorCOLON # 26505Odgovor boriss
Ne Okt 28, 2007 7:40 am

Divji:

Moj komentar na to vest bi bil približno takle:

Prej je vse imela čZS - ti prtaviš da je bilo tam VSE nezakonito. Jaz tega NE VEM in se mi to zame niti ne zdi preveč pomembno. To bodo pač reševali ustrezni organi.

Glede na to kako je bilo vse organizirano, jaz mirno lahko trdim, da z ponujenim denarjem niso prav dobro gospodarili. Pa po mojem ni ravno problem v legalnosti - torej pravni del. Bolje je problem v tem za kakšne NAMENE se je denar namenjal. Moje osebno preričanje da je bil program podpor v čebelarstvo dokaj slabo prirpravljen in da zato z denarjem ki nam je bil ponujen nismo prav veliko pridobili.


Kar ap s esedanje novice tiče pa mislim, da glede na to da bo to delala država z svojimi organi, da bo vse še veliko slabše. Mislim da bo pravno formalno toliko omejitev, da bo to praktično za male čebelarje skoraj nedosegljivo. Pa spet bi se dalo zelo na dolgo razpravljati ali so nameni za kja s eporablja denar res tisti ki jih čebelareji potrebujemo.

V bistvu tako na hitro s tem spodbujamo pridelavo v času ko veliko čebelarjev spi na polnih sodih medu?

LP Boris

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 26506Odgovor divji cebelar
Ne Okt 28, 2007 8:40 am

Boriss zapiše:
Prej je vse imela čZS - ti prtaviš da je bilo tam VSE nezakonito. Jaz tega NE VEM in se mi to zame niti ne zdi preveč pomembno.
____________

Ne dragi mojster, ne pravim, da je bilo VSE nezakonito. Trdim pa, da je bilo na področju razdeljevanja denarja in manipuliranja s temi sredstvi ogromno nezakonitega, diletanskega, netransparentnega in prilagojenega interesom ožjih skupin, ki so bile zelo, zelo blizu aktualnemu vrhu ČZS oziroma nekaterim njenim vplivnejšim posameznikom.

Ti te zgodbe poznaš še veliko bolje kot jih poznam sam in bi vsekakor lahko o tem povedal veliko več kot poveš. Vendar je že to koliko o tem vem sam zastrašujoče grozljivo kaj, da se v tej deželi lahko dogaja, kako se lahko manipulira in okorišča, če se združijo pravi interesi, pravi ljudje in prave politike.

To je le dokaz kako se tisto kar se imenuje "država" lahko zlorablja. In če v tem žalostnem cirkusu sodelujejo še državni uradniki, razni "strokovnjaki", lokalni politični povzpetneži in še kakšen splošni pokvarjenec, potem se velikemu delu ostalih korektnih članov in državljanov ne piše posebej dobro.

In kar je pri vsem tem še najhuje je, da se tistega, ki opozori na nepravilnosti, potem skuša pribiti na steber sramu tako, da se ga razglaša za polpismenega, grabežljivca, nevedneža ter še kaj. Da delo inšpekcije blokirajo ter zavirajo najbolj prav tisti, ki bi ji morali dati vso podporo in ki so to dolžni po pravni, funkcijski in moralni plati.

Priznam pa ti, da se z ostalimi navedbami v tvojem prispevku popolnoma strinjam. Uporabna vrednost na zakonit način razdeljenih sredstev ne bo prav nič bolj učinkovita kot je bila do sedaj. In tudi vem, da se bo zgodba pometla pod preprogo na način, da bodo začeli mrcvariti nekaj nič krivih čebelarjev, ki so dobili iz te ogromne vreče le nekaj drobtin. S tem se bo pomirilo čebelarsko javnost, ki bo zaradi naše nevoščljivosti seveda veselo ploskala vsakemu ukrepu, ki bi vsaj malo udaril našega sočebelarskega kolega. Tako je bilo vedno do sedaj in ne vem zakaj bi bilo tokrat drugače.
Nekaterim najbolj glasnim, trdoglavim in vztrajnim pa se bo nekaj malega dalo, da se bodo pomirili in utihnili. In vse reke bodo mirno tekle dalje.
Lepo te pozdravljam!

Fizikalec
PrispevkovCOLON 6493
PridruženCOLON To Feb 03, 2004 9:35 pm

OdgovorCOLON # 26507Odgovor Fizikalec
Ne Okt 28, 2007 10:08 am

Moje mišljenje na to je tudi malo drugačno in do sedaj je ČZS te zadeve vodila ali pa delila, če se že tako napiše. Je bilo zakonito ali ne to ni moje področje je pa nekaj jasno, kar je denarja pršlo se je zavrtel v čebelarskih krogih. Sedaj se bo zadeva spremenila in manipulativnih stroškov bo več in pridobitev pairacije-sredstev bo velikooooo dražja in težja. Če ČZS tega nabi delala bi vsi tulili kako ni nič naredila in kako morajo čebelarji vse sami itd.itd..
Program izobraževanja res, da ni ne vem kaj ampak treba ga pripravit, izvest in šele nato nekoč dobi ČZS denar na izvedbo. Sedaj pa, če tam ni strokovnjakov za kaj boljšega pa je treba :?: zakaj jih ni?

No tudi jaz sem leta 2005 prejel nekaj teh "sredstev" ampak ne način kot dela g. Jug. Jaz vzamem kar se ponuja in kar ne zahteva nekih enormnih stroškov in birokracije. Torej če se moram za nekaj "pripognit" malo razmislim, če pa moram na kolena pa raje grem naprej. To kar dela g. Jug pa je klečeplazanje, ker ni sposoben tega narest v lastni režiji. Če je eden največjih izvoznikov družin potem je nek projekt zanj mačji kašelj predvidevam!?
Tako projekt klanja matic kot projekt rodovniške vzreje je ena velika bedarija in namenjena pač puljenju denarja. Nobeno vzrejališče v SLO NE izpolnjuje pogojev za tako vzrejo in tako ali tako še matic po ceni 7€ komaj prodajo kaj šele "RODOVNIŠKE" za ceno 80-100€ pa saj ne mislite resno??? Sploh ko pomislim na ceno grosistično medu 1,60, polni sodi okol čebelarjev, mi pa rodovniško vzrejo :D kupcev zanje pa nenormalno ogromnooo. Ves danar za take namene bi bilo treba pridobit za promocije, brošure, reklame ne samo po SLO ampak tudi ven na EU trg. Mi pa namesto, da kaj prodamo na veliko delamo objekte in vzrejališča za nenormalno velike denarje kar se nikoli ne poplača......

ČSS je večji potrošnik denarja proračunskega un zanj naredi zelo malo ali pa nič pa je vsem lepo in prav in se nihče ne pritužuje, vprašam se le zakaj ne???????

boriss
Site Admin
PrispevkovCOLON 3074
PridruženCOLON So Sep 08, 2007 9:23 am

OdgovorCOLON # 26508Odgovor boriss
Ne Okt 28, 2007 10:37 am

Divji:

Te zgodbe jaz ne poznam - ker nikoli nisme bil zraven. Malo berem po forumu pa včasih kaj sklepam - kaj več pa ne vem. Izgleda, da si ti veliko bolje informiran kot jaz.

LP

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 26511Odgovor divji cebelar
Ne Okt 28, 2007 6:45 pm

Hej Danilo, ko sem začel s prebiranjem tvojega prispevka, sem bil ves nestrpen v čem se razhajava in kaj vidiva drugače. Ker si to uvodoma napovedal.
Potem pa berem dalje, in dalje in še dalje ter, glej ga zlomka, v vsem se strinjava. Popolnoma v vsem. Ko govoriš, da bi se čebelarjem povečali stroški priprave vlog za pridobitev sredstev in da bi se pri tem srečevali z raznimi tehničnimi težavami, ti lahko le odgovorim s vprašanjem, zakaj pa država plačuje stroške obstoja ČSS ??? Ti so to dolžni vsem interesentom, tako kot svetovalna služba v kmetijstvu in še bolj kvalitetno, ker je zadeva veliko bolj enostavna in preprosta. In ne le članom ČZS, temveč VSEM, ker se ČSS financira iz davkoplačevalskega denarja - proračuna Republike Slovenije in ne iz članarine. In ta storitev, ne da mora biti kvalitetna ter ažurna, biti mora za čebelarje tudi ZASTONJ !!!!!! Da pa bo to lahko kvalitetno opravila, pa se mora primerno organizirati, kadrovsko prestrukturirati ( ne zaposliti več svetovalcev, ker jih je že sedaj dovolj ) in se postaviti v funkcijo čebelarjem. Sedaj se obnašajo kot, da so čebelarji tu zadi njih in ne obratno, da so oni tu zaradi potreb čebelarjev. Pa na čelu ČZS mora biti kompetentno vodstvo. To bo verjetno še najtežje ustvariti. Je pa to naloga vas, ki ste člani te organizacije. In seveda pazite, da vam Medex ne prevzame organizacije, ker se ustvarja občutek, da vam jo iz ozadja že vodi.

Mojster, ne bodi no tako skromen. Seveda veš veliko tega kar vem sam in tudi tega kar sam lahko le slutim. Pa imaš že svoje razloge, da o tem nočeš pisati in govoriti in jih seveda tudi spoštujem.

boriss
Site Admin
PrispevkovCOLON 3074
PridruženCOLON So Sep 08, 2007 9:23 am

OdgovorCOLON # 26512Odgovor boriss
Ne Okt 28, 2007 7:14 pm

Zanimivo, da ti veš bolje kot jaz, kaj jaz vem :D

lp

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 26513Odgovor divji cebelar
Ne Okt 28, 2007 7:18 pm

[quote="boriss"]Zanimivo, da ti veš bolje kot jaz, kaj jaz vem :D

lp[/quote]

Mojster O.K. !! :D :D :D :D :D :D :D :D :D

Fizikalec
PrispevkovCOLON 6493
PridruženCOLON To Feb 03, 2004 9:35 pm

OdgovorCOLON # 26514Odgovor Fizikalec
Ne Okt 28, 2007 7:45 pm

Divji sedaj te nekako ne razumem :? zakaj pa potem se dela nek "pregon" ČZS, če bo po vse tem vse dražje pa slabše za nas??? Torej za 2 leti lahko pričakujemo enak pregon za naslednika ponudnika "omnjenih storitev"? Upajmo da bomo še tolko živeli in bomo videli nejevoljo po vsem tem.....ČSS dela po nekem programu cena za dokumentacijo recimo za EPD je 2200€, če maš srečo boš izbran potem mogočeee, če ne pa naslednjič pa spet malo doplačaš za prireditev pairjev itd. ČSS nima kadra, da bi to znal narest, tam je nekaj strokovnjakov, ki pišejo kako treba salonitno kritino menjat na čebelnjakih sploh sedaj, ko se med odlično prodaja pa še ene par umotvorja je tam. Je pa tako čez nekaj let lahko kdorkoli zaprosi za koncesijo za namen svetovanja čebelarjem. Ustanovit podjetje, zaposlit kader, pripravit program potem pa mogoče nekoč dobiš denar kokr ti imenuješ davkoplačevalski. Vendar pa to ni tako enostavno kot sedet na fotelju pa klofat po tipkah. :roll:
Kar se vodanje ČZS tiče slabše kot je zadnja leta pa res ne more biti torej je vseeno kdo jo vodi iz ospredja al ozadja. Kar se medexa tiče je zelo dobra d.d. in bi vodil ČZS povsem odlično... :wink:

dobje
Site Admin
PrispevkovCOLON 948
PridruženCOLON Sr Feb 22, 2006 9:20 pm
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 26515Odgovor dobje
Ne Okt 28, 2007 8:40 pm

Fizikalec napisal/-aCOLON Kar se medexa tiče je zelo dobra d.d. in bi vodil ČZS povsem odlično... :wink:
Tole bi pa bila voda na mlin velikim čebelarjem!!!! :Bljak :nos
Nisem se nameraval oglaševati v temi, kjer nekateri pozabljajo na svoje stare izjave. :potrdi

Fizikalec
PrispevkovCOLON 6493
PridruženCOLON To Feb 03, 2004 9:35 pm

OdgovorCOLON # 26516Odgovor Fizikalec
Ne Okt 28, 2007 8:47 pm

No Dobje sedaj bi rabil pa malo razlage zakaj bi to bila voda na mlin velikim? Kot si ti napisal prodaš med brez medexa torej ne vem kaj bi ti hudega bilo?
Kot drugo vse kar rabi "veliki" čeprav mislim, da velikih v SLO ni rabi enako tudi mali čebelar torej nekako ne razumem nekega tvojega kvazi komentarja? Napisal si nekaj kar popolnoma nisi utemeljil z razumljivimi razlagami razen smeški.....

dobje
Site Admin
PrispevkovCOLON 948
PridruženCOLON Sr Feb 22, 2006 9:20 pm
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 26517Odgovor dobje
Ne Okt 28, 2007 8:58 pm

Samo tole:
Volk dlako menja, nravi pa nikoli.

Razlago prepuščam... :cuden

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 26519Odgovor divji cebelar
Po Okt 29, 2007 12:10 am

Dragi Danilo meni je popolnoma vseeno kaj boste naredili s svojo čebelarsko organizacijo. Sam je ne potrebujem in kar lepo shajam brez nje. Še posebej takšne kot je zadnjih nekaj let.
Vodstvo ČZS odpira Medexu ( to je družba zasebnega kapitala, da se ne pozabi ) vrata v polje kamor mu nikakor ne bi smelo dopustiti. In seveda to dela za interes peščice večjih čebelarjev. Tu pa se res ne rabimo sprenevedati.
Če bi to počela kaka zadruga, ki bi jo ustanovili večji čebelarji, bi to bilo korektno in razumljivo. Ali, če bi to počela kaka druga organizacija , ki bi jo ustanovili večji in tržno usmerjeni čebelarji, bi tudi bilo razumljivo in popolnoma normalno.
Da pa to počne društvena organizacija v kateri večji čebelarji ne predstavljajo niti 30% članstva, pa je to početje že veliko manj razumljivo in korektno. Pa še v škodo množici manjših in malih čebelarjev je.

Glede dodeljevanja sredstev pa je zgodba le malo drugačna kot jo ti opisuješ. V državi vlada nek pravni red in ga je treba spoštovati pa če nam je to všeč ali pa nam ni. Verjamem, da bi nekaterim odgovarjalo, da ostane tako kot je bilo, ker se je pač dalo denar dobiti tudi na način, da si malo robantil, malo grozil, malo kritiziral in še kaj iz te bogate zakladnice izkušenj zadnjih nekaj let. Vendar tako pač več ne bo šlo in prava sramota za državo je, da je do sedaj to tako sploh lahko šlo.

Ljudje, ki pa so to zgodbo do sedaj vodili, pa bi morali svoja mesta prepusti drugim. Nekateri pa bi se verjetno morali srečati tudi s sodnikom.

Lahko, da je ČSS takšna kot je, slaba in nefunkcionalna pa mogoče tudi popolnoma nestrokovna. Z njo nimam pravih izkušenj in o njej vem le toliko kot mi povedo čebelarji ali kar pač kje preberem. Vendar se to da spremeniti in o tem sem že pisal zgoraj tako, da ne bom ponavljal.

Od vsega v ČZS bi prav ČSS lahko bila najbolj koristna čebelarjem. Če pa kdaj bo, pa je seveda že drugo vprašanje.

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 26644Odgovor divji cebelar
Sr Nov 21, 2007 6:43 am

Uradni list RS 105/2007 z dne 19. 11. 2007

Na podlagi 5. člena in v zvezi s 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008-2010 za leto 2008

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina)

S to uredbo se za izvajanje Uredbe Sveta ES št. 797/2004 z dne 26. aprila 2004 o ukrepih, ki izboljšujejo splošne pogoje za proizvodnjo in trženje čebelarskih proizvodov (UL L št. 125 z dne 28. 4. 2004, str. 1), ter Odločbe Komisije z dne 14. 8. 2007 o odobritvi programa za izboljšanje proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov, ki ga je predložila Slovenija v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 797/2004 (Uradno obvestilo Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Evropski uniji, Bruselj, S-G, Greffe (2007) D/205049 z dne 14. 8. 2007), določajo ukrepi za izvajanje Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008-2010 za leto 2008.

2. člen

(ukrepi)

V letu 2008 se bodo v skladu s to uredbo izvajali naslednji ukrepi:
- tehnična pomoč čebelarjem;
- kakovost medu;
- obnavljanje čebeljega fonda in
- aplikativne raziskave v čebelarstvu.

3. člen

(sredstva)

Upravičencem se izplačajo sredstva največ v višini, določeni za posamezen ukrep v skladu z odločbo Komisije iz 1. člena te uredbe. Sredstva se izplačajo v razmerju 50:50 (evropska in slovenska udeležba).

4. člen

(vrnitev sredstev)

(1) Upravičenec, za katerega se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih je porabil nenamensko, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(2) Upravičenec iz prejšnjega odstavka ne more pridobiti novih sredstev iz ukrepov kmetijske politike dve leti od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja.

5. člen

(časovni načrt ter vlaganje vlog)

(1) Ukrepi iz te uredbe se lahko začnejo izvajati 16. oktobra 2007 in morajo biti izvedeni do 31. avgusta 2008. Ukrepi po tej uredbi se začnejo izplačevati iz sredstev proračuna Republike Slovenije za leto 2008 in se izplačajo do 15. oktobra 2008.
(2) Vlagatelj pošlje vlogo na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). Vloge za plačilo je treba vložiti najpozneje do 15. septembra 2008. Vloge, vložene pozneje kot 15. septembra 2008, se zavržejo.
(3) Potrdila, izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni organi in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, ki jih je potrebno priložiti zahtevku kot dokazilo na podlagi te uredbe, pridobi organ, ki odloča o zahtevku upravičenca.

II. TEHNIČNA POMOČ ČEBELARJEM

6. člen

(namen in skupna višina sredstev)

(1) Namen ukrepov iz tega poglavja je posodobitev čebelarstva v Republiki Sloveniji.
(2) Skupna višina sredstev za ukrepe tehnične pomoči (podpora pri nakupu čebelarske opreme in financiranje prvega nakupa) je 413.050,00 eurov.

7. člen

(podpora pri nakupu čebelarske opreme)

(1) Seznam opreme, za katero je mogoče uveljavljati podporo za nakup:
- čebelji panji in oprema za panje za čebelarje, ki čebelarijo z do 40 čebeljimi družinami;
- zaščitna oprema;
- ometalnik;
- smukalnik cvetnega prahu;
- čistilec za cvetni prah;
- mlin za cvetni prah;
- sušilnik za cvetni prah;
- točila do vključno osem satov in dodatna oprema za točila;
- ustrezna posoda za skladiščenje medu, matičnega mlečka, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega voska in čebeljega strupa;
- cedilna posoda;
- črpalka za med;
- naprave za utekočinjenje medu;
- mešalnik in mešalna palica za kremni med;
- refraktometer;
- konduktometer;
- separator medu, voska, matičnega mlečka;
- polnilna naprava za med;
- stroj za etiketiranje steklene embalaže;
- krožna dozirna miza;
- cisterna za homogenizacijo;
- vozički za prevoz;
- kontrolne tehtnice in elektronski sistemi za nadzor donosov;
- agregat;
- posoda za odkrivanje satov;
- kuhalnik voščin;
- preša;
- topilniki voska;
- parni uparjalnik za voščine;
- posode za vlivanje voska;
- kalup za vlivanje satnic;
- inkubator za shranjevanje matičnjakov do 70 celic;
- pribor za vzrejo in označevanje matic;
- mobilna klimatska naprava;
- čebelarski pribor, kadilniki, orodje za delo v panju, žičenje v skupnem znesku največ do 100,00 eurov;
- prikolice, prirejene za prevoz čebel na čebeljo pašo z nosilnostjo do 1000 kg.
(2) Upravičeni stroški so stroški za nakup opreme iz prejšnjega odstavka, ki so nastali med 16. oktobrom 2007 in 31. avgustom 2008.
(3) Neupravičeni stroški so:
- stroški za plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
- stroški za tekoče poslovanje (stroški za vzdrževanje, najem itd.);
- stroški za nakup rabljene opreme;
- bančni stroški.
(4) Vlagatelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- vpisani morajo biti v Centralni register čebelnjakov, ki se vodi v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), in biti samostojen nosilec številke KMG MID;
- ob reji morajo izpolnjevati zootehniške standarde za kranjsko čebelo;
- vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije;
- vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime vlagatelja;
- se zavežejo, da bodo opremo, ki jim je bila sofinancirana, uporabljali še najmanj pet let po prejeti pomoči.
(5) Posebni pogoji za dodelitev podpore za nakup čebelarske opreme bodo določeni v javnem pozivu. Javni poziv pripravi in izvede agencija.
(6) Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti izjavo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
(7) Upravičenci so vlagatelji iz prvega in drugega odstavka 8. člena te uredbe, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje iz te uredbe.

8. člen

(finančne določbe)

(1) Vlagatelji, ki so opravili usposabljanje, povezano s Smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstvu, oziroma imajo vzpostavljen lasten sistem HACCP, so upravičeni do 50 odstotkov skupne vrednosti izvedenih nakupov opreme iz prvega odstavka 7. člena te uredbe.
(2) Vlagatelji, ki niso opravili usposabljanja, povezanega s Smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstvu, oziroma nimajo vzpostavljenega lastnega sistema HACCP, so upravičeni do 30 odstotkov skupne vrednosti izvedenih nakupov opreme iz prvega odstavka 7. člena te uredbe.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena, je največja mogoča podpora v letu 2008 po upravičencu:
- ki čebelari z 1-10 čebeljimi družinami: 100,00 eurov;
- ki čebelari z 11-40 čebeljimi družinami: 14,00 eurov na panj, pri čemer je najmanjši skupni znesek nakupa 100,00 eurov;
- ki čebelari z 41 ali več čebeljimi družinami: 14,00 eurov na panj, pri čemer je najmanjši skupni znesek nakupa 500,00 eurov.
(4) Agencija obravnava vloge po načelu »prvi pride - prvi obravnavan« do porabe sredstev, določenih za ta ukrep v skladu z odločbo Komisije iz 1. člena te uredbe. V primeru, da sta dve ali več vlog oddani istočasno, se uporabi metoda žreba.
(5) Višina sredstev, namenjena podpori za nakup čebelarske opreme, je 388.050,00 eurov v letu 2008.
(6) Za ta namen se lahko v letu 2008 vlagatelj prijavi samo enkrat. Vlagatelj, ki v letu 2008 uveljavlja povračilo dela stroškov po tem ukrepu, ne bo mogel uveljavljati stroškov za ta namen v letih 2009 in 2010.
(7) Število čebeljih družin, za katero upravičenec vlaga vlogo, agencija preveri v registru čebelnjakov in velja število čebeljih družin na dan 30. 6. 2007.
(8) Prejšnji odstavek ne velja za upravičence, ki z dnem zadnjega popisa čebeljih družin še niso imeli čebelnjaka. Zanje velja stanje, ki so ga javili v skladu s predpisom, ki ureja vpis čebelnjakov.

9. člen

(financiranje prvega nakupa)

(1) Čebelarju začetniku se financira nakup treh novih panjev in treh čebeljih družin.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se financira nakup novih panjev čebeljih družin do 500,00 eurov.
(3) Prvi nakup panjev in čebeljih družin se čebelarju začetniku financira samo enkrat.

10. člen

(neupravičeni stroški)

Neupravičeni stroški so:
- stroški za plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
- stroški za nakup rabljenih panjev;
- stroški za nakup čebeljih družin pasem, ki niso kranjske čebele.

11. člen

(pogoji za čebelarje začetnike)

(1) Pogoji za čebelarja začetnika so:
- čebelar začetnik mora biti poslovno sposobna oseba, sposobna za vpis v Centralni register čebelnjakov kot samostojni nosilec številke KMG MID, ob oddaji vloge mora biti stara najmanj polnih 15 let;
- ob oddaji vloge za povračilo sredstev za nakup panjev in čebeljih družin mora biti vpisan v Centralni register čebelnjakov;
- čebelar začetnik ne more biti nekdo, ki je več kot eno leto vpisan v Centralni register čebelnjakov;
- čebelar začetnik, ki ni polnoleten in ob oddaji vloge še ni dopolnil 18 let, mora imeti pisno soglasje staršev za izvajanje tega ukrepa;
- vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime vlagatelja;
- dodatni pogoj je, da bo čebelar začetnik najpozneje v dveh letih po prejemu pomoči po tem členu opravil usposabljanje za čebelarstvo;
- čebelar začetnik se zaveže, da bo čebelaril najmanj pet let po prejeti pomoči za ta ukrep.
(2) Posebni pogoji za dodelitev podpore za prvi nakup panjev in čebeljih družin bodo določeni v javnem pozivu. Javni poziv pripravi in izvede agencija.
(3) Upravičenci do podpore so čebelarji začetniki, ki izpolnjujejo pogoje iz tega člena.

12. člen

(finančni določbi)

(1) Agencija vloge za ta ukrep obravnava po načelu »prvi pride - prvi obravnavan« do porabe sredstev, določenih za ta ukrep v skladu z odločbo Komisije iz 1. člena te uredbe. V primeru, da sta dve ali več vlog oddani istočasno, se uporabi metoda žreba.
(2) Skupna višina sredstev, namenjena podpori za prvi nakup panjev in čebeljih družin, je 25.000,00 eurov v letu 2008.

III. KAKOVOST MEDU

13. člen

(namen in skupna višina sredstev)

(1) Namen ukrepov iz tega poglavja je nadzor nad kakovostjo medu ter izboljševanje njegove kakovosti.
(2) Skupna višina sredstev za ukrepe iz poglavja Kakovosti medu (interna kontrola medu in ocenjevanje medu) je 90.714,00 eurov.

14. člen

(program interne kontrole medu)

(1) Ministrstvo v sodelovanju s priznano rejsko organizacijo za kranjsko čebelo (v nadaljevanju: PRO) pripravi program izvedbe internih kontrol in vzorčenja medu.
(2) Program iz prejšnjega odstavka določa zlasti vrste analiz, ki se izvajajo v letu 2008:
- fizikalno-kemične analize;
- mikroskopske;
- senzorične analize;
- stroške priznane rejske organizacije za kranjsko čebelo pri pripravi programa;
- analize ostankov zaščitnih sredstev in zdravil za zatiranje parazitov in bolezni čebel.
(3) Analize iz prvih treh alinej prejšnjega odstavka izvaja laboratorij PRO.
(4) Analize ostankov zaščitnih sredstev in zdravil za zatiranje parazitov in bolezni čebel izvaja izvajalec, izbran na javnem razpisu, ki ga pripravi in izvede agencija na podlagi programa izvedbe internih kontrol iz prvega odstavka tega člena.

15. člen

(upravičenost stroškov)

(1) Upravičeni stroški so:
- stroški PRO pri pripravi programa iz prvega odstavka 14. člena (delo projektnega vodje, članov strokovne komisije in organa, stroški povezani z delom, materialni stroški, najem prostora);
- stroški za izvedbo analiz iz programa iz prvega odstavka 14. člena te uredbe.
(2) Neupravičeni stroški so:
- stroški, ki niso izrecno določeni v programu iz prvega odstavka 14. člena te uredbe;
- stroški za plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
- stroški za tekoče poslovanje (stroški za vzdrževanje, najem itd.);
- stroški za nakup laboratorijske opreme;
- bančni stroški;
- stroški za analize medu, ki ni slovenskega porekla.

16. člen

(upravičenci in vloga)

(1) Vlagatelj je PRO in pravna ali fizična oseba, izbrana na javnem razpisu iz četrtega odstavka 14. člena te uredbe.
(2) Vlagatelj odda vlogo na obrazcu, ki je kot Priloga sestavni del te uredbe.
(3) Vlogi mora priložiti:
- končno poročilo, ki vsebuje število in vrsto analiziranih vzorcev medu, seznam opravljenih analiz za posamezen vzorec;
- seznam opravljenih analiz s podatki čebelarjev, katerih vzorci so bili analizirani;
- izjave o opravljenih storitvah izvajalca;
- obračun upravičenih stroškov z dokazili.
(4) PRO odda vlogo za povračilo priznanih stroškov za pripravo programa iz prvega odstavka 14. člena na obrazcu iz Priloge te uredbe.
(5) Upravičenci so vlagatelji iz prvega odstavka tega člena, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje iz te uredbe.

17. člen

(finančna določba)

Višina sredstev, namenjena interni kontroli medu, je 43.000,00 eurov v letu 2008.

18. člen

(ocenjevanje medu)

(1) PRO pripravi letni program ocenjevanja medu slovenskega porekla, ki ga z odločbo potrdi minister.
(2) Letni program določa zlasti število in predvidene kraje ocenjevanja medu ter način in izvedbo ocenjevanja medu.
(3) Izvajalce ocenjevanja medu na podlagi programa iz prvega odstavka tega člena izbere agencija na podlagi javnega razpisa.

19. člen

(upravičenost stroškov)

(1) Upravičeni stroški so:
- stroški PRO pri pripravi programa iz prvega odstavka 18. člena (delo projektnega vodje, članov strokovne komisije in organa, stroški povezani z delom, materialni stroški, najem prostora);
- stroški za izvedbo ocenjevanja medu iz programa iz prvega odstavka 18. člena te uredbe skupaj s stroški za najem potrebnih zmogljivosti za izvedbo;
- stroški za oceno posameznih ocenjevanih vzorcev;
- stroški za pripravo končnih poročil izvajalcev do višine, določene v programu iz prvega odstavka 18. člena te uredbe.
(2) Neupravičeni stroški so:
- stroški, ki niso izrecno določeni v programu iz prvega odstavka 18. člena te uredbe;
- stroški za plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
- bančni stroški;
- stroški za analize medu, ki so financirane v ukrepu internega kontrole medu;
- stroški za oceno medu, ki ni slovenskega porekla.

20. člen

(upravičenci in vloga)

(1) Vlagatelj je PRO in pravna ali fizična oseba, izbrana na javnem razpisu iz tretjega odstavka 18. člena te uredbe.
(2) Vlagatelj odda vlogo na obrazcu iz Priloge te uredbe.
(3) Vlogi mora priložiti:
- končno poročilo, ki vsebuje število in vrsto ocenjenih vzorcev medu;
- seznam opravljenih ocen oziroma analiz za posamezen vzorec;
- seznam s podatki čebelarjev, katerih vzorci so bili ocenjeni;
- izjave o opravljenih storitvah izvajalca;
- obračun upravičenih stroškov z dokazili.
(4) PRO odda vlogo za povračilo priznanih stroškov za pripravo programa iz prvega odstavka 18. člena na obrazcu iz Priloge te uredbe.
(5) Upravičenci so vlagatelji iz prvega odstavka tega člena, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje iz te uredbe.

21. člen

(finančna določba)

Višina sredstev, namenjena ocenjevanju medu, je 47.714,00 eurov v letu 2008.

IV. OBNAVLJANJE ČEBELJEGA FONDA

22. člen

(namen in skupna višina sredstev)

(1) Namen ukrepa iz tega poglavja je vzreja kakovostnih matic kranjske čebele z ocenjevanjem lastnosti in kakovosti čebeljih družin v vzrejališčih.
(2) Skupna višina sredstev za ukrepe iz poglavja Obnavljanja čebeljega fonda (direktno testiranje čebeljih družin in spremljanje kakovosti vzrejenih matic kranjske čebele) je 68.464,00 eurov.
(3) Druga priznana organizacija za kranjsko čebelo (v nadaljevanju: DPO) pripravi program za izvedbo obeh ukrepov iz tega poglavja.

23. člen

(direktno testiranje čebeljih družin)

(1) DPO pripravi program spremljanja in ocenjevanja kakovosti obstoječega fonda z direktnim testom čebeljih družin v vzrejališčih čebeljih matic, ki ga potrdi minister.
(2) Agencija izbere vzrejališča čebeljih matic na podlagi javnega razpisa.

24. člen

(pogoji za vzrejališča čebeljih matic)

(1) Vzrejališča čebeljih matic, ki so upravičena do prijave na ta ukrep, morajo:
- biti vpisana v Centralni register čebelnjakov;
- biti kot taka priznana z odločbo ministra;
- če je vzrejališče pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije;
- vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime vlagatelja.
(2) Posebni pogoji za dodelitev podpore direktnemu testiranju bodo določeni v javnem razpisu.

25. člen

(upravičenost stroškov)

(1) Upravičeni stroški so:
- stroški druge priznane organizacije za kranjsko čebelo za pripravo programa iz prvega odstavka 23. člena (delo vodje priprave projekta, članov strokovne komisije in organa, stroški povezani z delom, materialni stroški, najem prostora);
- stroški za izvedbo neposrednega preizkušanja po programu iz 23. člena te uredbe;
- stroški za pripravo poročil izvajalcev do višine, določene v programu iz 23. člena te uredbe.
(2) Neupravičeni stroški so:
- stroški, ki niso izrecno določeni v programu iz 23. člena te uredbe;
- stroški za plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
- bančni stroški;
- stroški za opravila, ki jih morajo vzrejališča opravljati na podlagi predpisov, ki določajo pogoje za odobritev vzrejališč čebeljih matic.

26. člen

(upravičenci in vloga)

(1) Vlagatelj je DPO in pravna ali fizična oseba, izbrana na javnem razpisu iz drugega odstavka 23. člena te uredbe.
(2) Vlagatelj odda vlogo na obrazcu iz Priloge te uredbe.
(3) Vlogi mora priložiti:
- končno poročilo, ki vsebuje izsledke direktnega testiranja vključno z uporabljenimi metodami;
- izjave o opravljeni storitvi izvajalca;
- obračun opravičenih stroškov z dokazili.
(4) DPO odda vlogo za povračilo priznanih stroškov za pripravo programa iz prvega odstavka 23. člena na obrazcu iz Priloge te uredbe.
(5) Upravičenci so vlagatelji iz prvega odstavka tega člena, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje iz te uredbe.

27. člen

(finančna določba)

Višina sredstev, namenjena direktnemu testiranju, je 34.232,00 eurov v letu 2008.

28. člen

(spremljanje kakovosti vzrejenih matic kranjske čebele)

(1) DPO pripravi letni program spremljanja kakovosti čebeljih matic, ki ga potrdi minister.
(2) Spremljanje kakovosti vzrejenih matic kranjske čebele opravlja DPO.
(3) Razmerja med agencijo in DPO se uredijo z medsebojnim sporazumom.

29. člen

(upravičenci in vloga)

(1) Vlagatelj vloge je DPO, ki je upravičenec do podpore iz tega ukrepa.
(2) Vlagatelj odda vlogo na obrazcu iz Priloge te uredbe.
(3) Vlogi mora priložiti:
- končno poročilo, ki vsebuje izide spremljanja kakovosti vzrejenih čebeljih matic skupaj z uporabljenimi metodami;
- izjavo o opravljeni storitvi;
- obračun upravičenih stroškov z dokazili.
(4) DPO odda vlogo za povračilo stroškov pri pripravi programa iz prvega odstavka 28. člena posebej in na obrazcu iz Priloge te uredbe.

30. člen

(upravičenost stroškov)

(1) Upravičeni stroški so:
- stroški DPO pri pripravi programa iz prvega odstavka 28. člen a (delo projektnega vodje, članov strokovne komisije in organa, stroški povezani z delom, materialni stroški, najem prostora);
- stroški za izvedbo ocenjevanja po programu iz 28. člena te uredbe;
- stroški za pripravo končnega poročila izvajalca do višine, določene v programu iz 28. člena te uredbe.
(2) Neupravičeni stroški so:
- stroški, ki niso izrecno določeni v programu iz 28. člena te uredbe;
- stroški za plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
- bančni stroški;
- stroški za opravila DPO, ki so že financirana iz javnih sredstev.

31. člen

(finančna določba)

Višina sredstev, namenjena spremljanju kakovosti vzrejenih čebeljih matic, je 34.232,00 eurov v letu 2008.

V. APLIKATIVNE RAZISKAVE V ČEBELARSTVU

32. člen

(namen in skupna višina sredstev)

(1) Namen ukrepov iz tega poglavja je razvoj izdelkov iz čebeljih pridelkov in njihovo uvajanje rezultatov v prakso ter raziskave koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih.
(2) Skupna višina sredstev za ukrepe iz poglavja Aplikativne raziskave v čebelarstvu (razvoj izdelkov iz čebeljih pridelkov in raziskave polutantov v čebeljih pridelkih) je 38.510,00 eurov.

33. člen

(razvoj izdelkov iz čebeljih pridelkov)

(1) Razvoj izdelkov iz čebeljih pridelkov mora privesti do receptur, uporabnih tudi širšemu krogu čebelarjev. Zajema lahko tudi izdelavo širše uporabnih proizvodnih postopkov za izdelavo izdelkov iz čebeljih pridelkov, ki niso živila (propolis kapljice, kreme, šamponi, premazi …).
(2) Javni razpis za izbiro izvajalca razvoja izdelkov iz čebeljih pridelkov pripravi in vodi agencija.

34. člen

(pogoji za izvajalca razvoja)

(1) Izvajalec iz drugega odstavka 33. člena mora izpolnjevati te pogoje:
- mora biti registriran za raziskovalno dejavnost;
- če je pravna oseba ali samostojni raziskovalec, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije;
- vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime vlagatelja;
- izvajalec mora zagotoviti javno objavo receptur in proizvodnih postopkov.
(2) Posebni pogoji za dodelitev pomoči razvoju bodo določeni v javnem razpisu.

35. člen

(upravičenost stroškov)

(1) Upravičeni stroški so:
- stroški za izvedbo razvoja izdelkov iz čebeljih pridelkov iz prvega odstavka 33. člena te uredbe;
- stroški za pripravo in objavo receptur in proizvodnih postopkov.
(2) Neupravičeni stroški so:
- stroški za plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
- bančni stroški;
- stroški za tekoče poslovanje (stroški za vzdrževanje, najem itd.);
- stroški za nakup opreme.

36. člen

(upravičenci in vloga)

(1) Vlagatelj vloge je izvajalec razvoja izdelkov iz čebeljih pridelkov iz drugega odstavka 33. člena te uredbe.
(2) Vlagatelj odda vlogo na obrazcu iz Priloge te uredbe.
(3) Vlogi mora priložiti:
- končno poročilo, ki vsebuje recepture in proizvodne postopke;
- izjave o opravljeni storitvi izvajalca;
- obračun upravičenih stroškov z dokazili;
- izjavo o javni objavi izidov.
(4) Upravičenec je vlagatelj iz prvega odstavka tega člena, ki izpolnjuje zahtevane pogoje iz te uredbe.

37. člen

(finančna določba)

Višina sredstev, namenjena razvoju izdelkov iz čebeljih pridelkov, je 17.000,00 eurov v letu 2008.

38. člen

(raziskave polutantov v čebeljih pridelkih)

(1) Raziskave o vsebnosti polutantov v čebeljih pridelkih slovenskega porekla (med, cvetni prah, propolis, matični mleček, vosek) morajo dati okvirni pregled prisotnosti in koncentracij posameznih polutantov v Republiki Sloveniji.
(2) Izvajalec raziskovalne naloge je raziskovalna organizacija, izbrana na podlagi javnega razpisa, ki ga pripravi in izvede agencija.

39. člen

(pogoji za izvajalca raziskave koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih)

(1) Izvajalec iz drugega odstavka 38. člena mora izpolnjevati te pogoje:
- mora biti registriran za raziskovalno dejavnost;
- mora imeti laboratorij, akreditiran za te raziskave;
- če je pravna oseba ali samostojni raziskovalec, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije;
- vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime vlagatelja.
(2) Posebni pogoji za dodelitev podpore za raziskave koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih bodo določeni v javnem razpisu.

40. člen

(upravičenost stroškov)

(1) Upravičeni stroški so:
- stroški za izvedbo analiz vsebnosti in koncentracij polutantov v vzorcih;
- stroški za zbiranje vzorcev;
- stroški za končno poročilo in njegovo javno objavo.
(2) Neupravičeni stroški so:
- stroški za plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
- bančni stroški;
- stroški za tekoče poslovanje (stroški za vzdrževanje, najem itd.);
- stroški za nakup opreme.

41. člen

(upravičenec in vloga)

(1) Vlagatelj vloge je izvajalec razvoja iz drugega odstavka 38. člena.
(2) Vlagatelj odda vlogo na obrazcu iz Priloge te uredbe.
(3) Vlogi mora priložiti:
- končno poročilo o izbiri vzorcev in izsledke analiz;
- izjave o opravljeni storitvi izvajalca;
- obračun upravičenih stroškov z dokazili;
- izjavo o javni objavi izsledkov.
(4) Upravičenec je vlagatelj iz prvega odstavka tega člena, ki izpolnjuje zahtevane pogoje iz te uredbe.

42. člen

(finančna določba)

Višina sredstev, namenjena raziskavam koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih, je 21.510,00 eurov v letu 2008.

VI. LETNO POROČILO IZVAJALCEV PROGRAMA UKREPOV V ČEBELARSTVU 2008

43. člen

(namen)

Ministrstvo lahko oceni primernost posameznih ukrepov na podlagi programov in letnih poročil o izvajanju in v sodelovanju s PRO in DPO ter posameznimi izvajalci ukrepov in predlaga spremembe Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008-2010 zaradi zagotovitve namenske in upravičene porabe sredstev glede na potrebe čebelarstva.

44. člen

(pošiljanje letnih poročil)

(1) Vsak izvajalec programa, ki po tej uredbi vloži vlogo, razen ukrepov tehnične pomoči čebelarjem, ki ga pošlje agencija, mora najpozneje do 1. decembra 2008 na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana, poslati letno poročilo o izvajanju programa.
(2) Poročilo mora vsebovati:
- obseg in vsebino izvedenih nalog (število laboratorijskih analiz itd.);
- oceno uspešnosti in primernosti naloge;
- morebitne predloge o izboljšanju izvajanja ukrepa ali morebitno prerazporeditev sredstev v okviru posameznega ukrepa oziroma med ukrepi.

VII. KONČNA DOLOČBA

45. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 00715-31/2007/6

Ljubljana, dne 25. oktobra 2007

EVA 2007-2311-0181

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik[b][/b]

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 26788Odgovor divji cebelar
To Dec 04, 2007 1:34 am

Vprašanje Čebelarski svetovalni službi:

Uradni list RS št. 109/2007
P R A V I L N I K o natančnih pogojih za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu

PRILOGA 1
PROGRAM JAVNE SVETOVALNE SLUŽBE V ČEBELARSTVU ZA OBDOBJE 2008–2014

2. člen - pravilnika
(razmerja do uporabnikov)
Storitev javne svetovalne službe v čebelarstvu je namenjena
vsem čebelarjem in je za uporabnike brezplačna.


Poglavje 2. NAMEN JAVNE SVETOVALNE SLUŽBE V ČEBELARSTVU:
– Strokovno in promocijsko gradivo:
Kot eden pomembnih ciljev javne svetovalne službe v čebelarstvu
je prav tako omogočiti dostopnost strokovne ali poljudne
čebelarske literature tako čebelarjem kot tudi širši javnosti.
V ta namen mora javna svetovalna služba vsakemu čebelarju
omogočiti prejemanje mesečne strokovne literature s članki
s področja čebelarstva, predvsem glede bolezni čebel in
zdravstvenega varstva čebel, tehnoloških napotkov, vzreje
matic, medovitih rastlin, prodaje medu, problematike ostankov
kemičnih sredstev v medu, rezultatov raziskav s področja
čebelarstva v inštitutih doma in v svetu ter rezultatov in delo
Uradni list Republike Slovenije Št. 109 / 30. 11. 2007 / Stran 14967
svetovalne službe v čebelarstvu, napotkov za pravilno uporabo
kemičnih sredstev za zaščito pred paraziti in podobne članke
sorodnih panog kmetijstva, gozdarstva in medicine (v obliki
revije …).
________________

Kdaj lahko čebelarji, nečlani ČZS, pričakujemo realizacijo zgoraj navedenega določila pravilnika ( 2. člen ) in določila iz priloge kot sestavnega dela citiranega pravilnika ???

Zahvaljujem se vam za odgovor in vas lepo pozdravljam!

Drago HORVAT

dobje
Site Admin
PrispevkovCOLON 948
PridruženCOLON Sr Feb 22, 2006 9:20 pm
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 26791Odgovor dobje
To Dec 04, 2007 6:31 pm

Divji!

Upam, da si gornje pisanje poslal Čebelarski svetovalni službi in če si, se strinjam s Teboj, če pa si to objavil samo na forumu, pa sigurno pristojni ne bodo odgovorili.
Zanimiv bo odgovor!?

LP

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 26792Odgovor divji cebelar
To Dec 04, 2007 7:49 pm

[quote="dobje"]Divji!

Upam, da si gornje pisanje poslal Čebelarski svetovalni službi in če si, se strinjam s Teboj, če pa si to objavil samo na forumu, pa sigurno pristojni ne bodo odgovorili.
Zanimiv bo odgovor!?

LP[/quote]
_________________

Pozdravljen Dobje!

Ne, nisem še poslal ČSS, ker vem, da redno berejo ta forum in so oziroma bodo s tem vprašanjem seznanjeni.
Po nekaj dneh, ko ne bo odgovora, ki ga sedaj niti ne pričakujem, pa bom poslal malo bolj dodelano in razširjeno vprašanje še na njihov naslov.
Ker glede na dosedanje izkušnje, ne verjamem, da takrat bo odgovor, bom seveda poslal vprašanje , ki bo še dodatno razširjeno, na MKGP.
Ti pa bodo odgovorili. Preverjeno!

Lep čebelarski pozdrav!

boriss
Site Admin
PrispevkovCOLON 3074
PridruženCOLON So Sep 08, 2007 9:23 am

OdgovorCOLON # 26795Odgovor boriss
To Dec 04, 2007 10:10 pm

Brez vez ese je o tem sploh razburajti. Oni so pač taki kot so in je najbolje delati brez njih (vsaj jaz tako mislim).

Denar boto uspeli porabiti in na koncu ne bodo od njeg aimeli nič niti čebelarji ki so v ČZS tako kot tudi oni ki niso - vsi bomo imeli enako.

LP

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 26796Odgovor divji cebelar
Sr Dec 05, 2007 12:55 am

[quote="boriss"]Brez vez ese je o tem sploh razburajti. Oni so pač taki kot so in je najbolje delati brez njih (vsaj jaz tako mislim).

Denar boto uspeli porabiti in na koncu ne bodo od njeg aimeli nič niti čebelarji ki so v ČZS tako kot tudi oni ki niso - vsi bomo imeli enako.

LP[/quote]
_____________
Se popolnoma strinjam s to ugotovitvijo in bo konec res tak kot ga napoveduje Mojster.
Ker pa hudiček v meni ne da miru, bom seveda želel vedeti kako mi bo zagotovljena zakonska pravica do uslug, ki jih v naprej plačajo slovenski davkoplačevalci.

V imenu teh davkoplačevalcev je kmetijski minister izdal pravni akt v okviru katerega je sestavni del tudi priloga 1, ki pa je bila spisana na ČZS ( ČSS ) in jo je potem minister z napakami vred kar dal objaviti v Uradnem listu.
Na kmetijskem ministrstvu so bili toliko leni, da niti pravopisnih in tipkarskih napak niso popravili kar pomeni, da tega programa tam ni nihče niti temeljito prebral. In zakaj ga niso prebrali ? Odgovor je v tem, da so nekateri uradniki ministrstva sodelovali pri pisanju tega čuda od programa in seveda se jim potem tega ni dalo še enkrat prebirati.

Že danes pa seveda lahko popolnoma mirno pritrdimo Mojstru in povemo, da je program neizvedljiv, tak kot je nekoristen in ne bo prav v ničemer prispeval k izboljšanju stanja na področju slovenskega čebelarstva.

Profesionalci v ČSS so si omislili terenske svetovalce in s tem svoje delo prenesli nanje. To pa bi bili čebelarji, ki bi opravili nek "šnel kurs" za to delo in ti bi potem hodili od čebelarja do čebelarja in "mu svetovali". Nekaj tako "zanimivega" že lep čas nismo imeli priložnosti prebrati. In to svetovanje naj se ne bi nanašalo le na tehnologijo čebelarjenja, temveč celo, pomislite, na področje zdravstvenega varstva čebel. Neverjetno.

Ker pa poznamo avtorje tega programa, seveda takoj vemo kako je to prišlo v program, ne da bi edina kvalificirana služba za to področje v programu bila sploh primerno opredeljena in bi ji dali mesto, ki gre edino le NVI-ju.

Iz celotnega materiala je tako jasno razvidno, da smo ponovno dobili "pesek v oči" in da gre izključno za pokritje porabe proračunskih sredstev ter ohranitve v življenju neke službe od katere razen tam zaposlenih, nihče drug nima prav nobene koristi.

Ker pa sta pravilnik in program sprejeta, v Uradnem listu objavljena in torej pravno veljavna, bomo pa sedaj jasno, glasno in javno zahtevali, da se vse to tudi začne takoj uresničevati. Kako, to pa ni več naš problem. Tisti, ki bo vedel porabiti davkoplačevalski denar, bo moral vedeti tudi, kako nam bo zagotovil usluge za katere je plačan.

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 26798Odgovor divji cebelar
Če Dec 06, 2007 6:53 pm

S spletne strani ČZS :

OBVESTILO
Obveščamo vas, da lahko vsi čebelarji, ki niste člani Čebelarske zveze Slovenije ali Čebelarskega društva in ki imate čebelnjake registrirane v skladu z zakonodajo, na Čebelarski zvezi Slovenije brezplačno dvignete koledar za leto 2008, Čebelarski priročnik 2008 in knjigo Varoja, čebela, čebelar vsak četrtek med 8. in 12. uro ter med 13. in 16. uro. Dvig je možen med 15.12.2007 in 31.1.2008. S seboj morate prinesti izpis iz Centralnega registra čebelnjakov.
_______________

Na ČZS so veliki humoristi. Čebelarji, ki niso člani ČZS naj bi se sedaj iz cele Slovenije vozili k njim po to literaturo. "Malo morgen" bi rekel balkanski klavec. Imajo terensko organizirano ČSS in plačano z davkoplačevalskim denarjem, ki je v skladu z določili pravilnika o delu ČSS in njegove priloge št.1, dolžna zagotavljati storitve vsem čebelarjem brez izjem in še posebej ravno to storitev dostavljanja strokovne in druge pomembne literature.

V centralnem registru čebelarjev na MKGP pa imajo seznam vseh registriranih čebelarjev v R Sloveniji, ki so ga pri svojem delu na terenu dolžni koristiti.

To obvestilo bo prav zanimivo tudi za ministra Viranta. Tako, da bosta prijazen dopis s prijazno vsebino in prijaznimi vprašanji dobila kar dva ministra in sicer minister Jarc in minister Virant. Pa bomo potem videli ali se bomo iz cele Slovenije res vsi z nekimi dokumenti vozili ponižno trkat na vrata pisarn spoštovanih dam ČSS in milo prosit za tisto papirovje, ki so nam ga dobrohotno pripravljeni dati.
Sprejmem igro ČSS. Če se bomo zajebavali, pa se pač bomo!

Pa lep pozdrav spoštovane dame iz ČSS in svojega predsednika ČZS prav prisrčno pozdravite!
Drago HORVAT

__________
Dragi Dobje, pa si dvomil, da bom dobil odgovor. Dobil sem ga. In dobil bom še nekaj odgovorov z drugih naslovov. Brez skrbi. Divji čebelar ne odneha zlepa. Še najmanj pa takrat, ko začuti, da bi ga kdo rad tako malo nategoval.
Pa lep pozdrav tudi tebi!

BUTTON_POST_REPLY

Vrni se na

Kdo je na strani

Po forumu brska: 1 in 0 gostov