PROGRAM ZA CEBELARSTVO 2008/2011

zakoni, pravilniki, razpisi,...
BUTTON_POST_REPLY
Uporabniški avatar
carniolan
PrispevkovCOLON 561
PridruženCOLON Po Apr 05, 2004 9:21 am
KrajCOLON Trenutno - FR
CONTACTCOLON

PROGRAM ZA CEBELARSTVO 2008/2011

OdgovorCOLON # 23243Odgovor carniolan
Pe Jan 05, 2007 5:12 pm

Drzave clanice morajo oddati v Bruxelles triletni program za financiranje pomoci cebelarstva do 15.04.2007 za naslednje triletno obdobje (Uredba 797/2004) . Kako so bili kaj konzultirani cebelarji ( grupacije - rejci matic in druzin - profesionalni cebelarji in drustva za pripravo programa . Ce se komu zdi vredno lahko pogleda obvestilo kako ta rec stima v Franciji. inistrstvo je objavilo sledeci papir ga oddalo vsem devetim usklajevalnim organbizacijam ki delujejo na podrocju cebelarstva v Franciji.
Stran: zal ne bi prevajal, ker nekaj takega je moralanapraviti tudi Lukaciceva da je obvestila za to stvar cebelarske predstavnike

Francosko je tole: http://www.beekeeping.com/articles/fr/appel_projets.pdf
**** Mecem kosti, psi jih glodajo....karavana pa gre dalje...****

scopoli
PrispevkovCOLON 369
PridruženCOLON Ne Maj 30, 2004 3:04 pm

OdgovorCOLON # 23246Odgovor scopoli
Pe Jan 05, 2007 5:22 pm

hvala za info!

divji trot
PrispevkovCOLON 213
PridruženCOLON Sr Okt 25, 2006 2:41 pm

OdgovorCOLON # 23253Odgovor divji trot
Pe Jan 05, 2007 6:51 pm

Pri nas se s tem nimajo časa ukvarjati, ker iščejo izginule matice !

Uporabniški avatar
urospr
PrispevkovCOLON 136
PridruženCOLON Ne Jul 17, 2005 5:45 pm
KrajCOLON Maribor

OdgovorCOLON # 23273Odgovor urospr
Pe Jan 05, 2007 11:19 pm

Saj se trudijo

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

S spletne strani MKGP ( 04.02.2009 )

OdgovorCOLON # 32820Odgovor divji cebelar
Sr Feb 04, 2009 11:58 am

02.02.2009

Umik prepovedi prometa določenih FFS in tretiranega semena, sočasna uvedba preventivnih ukrepov


Ljubljana – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo umaknilo prepoved prometa insekticidov za tretiranje semena koruze, ki vsebujejo aktivne snovi tiametiksam, klotianidin in imidakloprid, ter prometa z njimi tretiranega semena koruze. Ministrstvo bo predlagalo zgolj izdajo izjemnega dovoljenja za fitofarmacevstki sredstvi Poncho FS 600 rdeč in CRUISER 350 FS za tretiranje semena koruze oziroma za tretirano seme z aktivnimi snovmi klotianidin in tiametoksam za dobo 120 dni. Ministrstvo bo hkrati uvedlo ukrepe za zmanjšanje prašenja insekticidnega prahu oziroma tveganja za čebele. Ti bodo veljali za celotno verigo od proizvajalcev fitofarmacevstkih sredstev in semenarskih hiš do kmetovalcev. Predlagane ukrepe kot tudi izdajo izjemnega dovoljenja je podprla Komisija za registracijo FFS, z ukrepi pa se je strinjal tudi upravni odbor Čebelarske zveze Slovenije (ČZS).ČZS je podprla navedene ukrepe z namenom preprečevanja akutnih zastrupitev čebel zaradi tretiranega semena koruze. Obenem pa je izrazila zaskrbljenost zaradi morebitnih drugih učinkov teh insekticidov in zavezala ministrstvo, da spremlja dogajanje na tem področju in ustrezno ukrepa ter podpre raziskave v zvezi s tem v Sloveniji.

Minister dr. Milan Pogačnik je ob tem na današnji novinarski konferenci poudaril: »Ves čas smo se zavedali, da je potrebno čimprej sprejeti odločitev, vendar se nam je zdelo pomembno, da pred tem opravimo določene študije, preizkuse in analizo tveganja ter pridobimo strokovne informacije tudi iz drugih držav članic EU.«
»Lanskoletne ugotovitve pomora čebel v Domžalah in zaključki ocene tveganja so pokazali, da prašenje insekticidnega prahu s semena lahko predstavlja tveganje za čebele in da je količina prašenja odvisna od postopka oziroma kakovosti tretiranja semena in od uporabe tipa sejalnice. Poleg tega pa je iz strokovnega mnenja Kmetijskega inštituta Slovenije razviden pomemben vpliv tretiranega semena na obseg in gospodarnost pridelave koruze v Sloveniji ter, da težave lahko nastanejo le ob nepravilni dodelavi semena v kombinaciji z uporabo neustreznih sejalnic,« je pojasnil minister Pogačnik.
V smernicah EU za ocenjevanje FFS trenutno ni upoštevano prašenje insekticida s površine tretiranega semena koruze. Zato se je ministrstvo odločilo, da se bo v Sloveniji v prihodnje ta kriterij upošteval v postopku registracije tovrstnih FFS. Ministrstvo bo predpisalo tudi uvedbo in uporabo metode za kontrolo kakovosti tretiranega semena. Pri pripravi spremljajočih ukrepov so sodelovali strokovnjaki Kmetijskega inštituta Slovenije in kmetijske svetovalne službe, strokovnjaki za sejalno tehniko ter pristojne službe Nemčije in Avstrije.
Insekticid Gaucho z aktivno snovjo imidakloprid se ne uporablja več za tretiranje semena koruze, zato ni vključen v odredbo. V odredbo tudi niso vključeni FFS za tretiranje semena sladkorne pese oz. že tretirano seme sladkorne pese, saj po mnenju stroke ne predstavljajo tveganja za čebele. Način tretiranja semena (obloženo seme) in način setve je primerljiv s setvijo oljne ogrščice. Setev semena sladkorne pese se ne izvaja s pnevmatskimi sejalnicami, ki so se pokazale kot poglavitni razlog prašenja pri setvi tretirane koruze. Poleg tega pa je potrebno omeniti, da je prišlo do opustitve pridelave sladkorne pese v Sloveniji.
Dopolnjen pravilnik o trženju semena žit in pravilnik o dolžnostih uporabnikov FFS kot tudi odredba o umiku prepovedi prometa določenih FFS in z njimi tretiranega semena bodo začeli veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Ministrstvo bo letos poostrilo nadzor nad pravilno rabo FFS pri uporabnikih z dosedanjih 997 na okoli 1.300 pregledov. Povečalo pa bo tudi obseg vzorčenja živil rastlinskega izvora na ostanke FFS in ostale kontaminante v primarni proizvodnji z dosedanjih 165 na 500 vzorcev.
Od maja lani je ostala prepoved prometa insekticidov za tretiranje semena koruze in sladkorne pese, ki vsebujejo aktivne snovi tiametiksam, klotianidin in imidakloprid ter prometa tretiranega semena koruze z navedenimi aktivni snovmi.


Ukrepi za zmanjševanje tveganja za čebele v povezavi s tretiranim semenom koruze v letu 2009

1. Na podlagi dosedanjih ugotovitev in razpoložljivih podatkov se predlaga zgolj izdaja izjemnega dovoljenja za FFS Poncho FS 600 rdeč (klotianidin) in CRUISER 350 FS (tiametoksam) za tretiranje semena koruze oziroma za tretirano seme z aktivnimi snovmi klotianidin in tiametoksam za dobo 120 dni pod naslednjimi pogoji:
• Tretiranje semena koruze se mora izvajati ob upoštevanju dobre prakse tretiranja. Pri tretiranju je obvezna uporaba dodatnega lepila. Seme mora biti kakovostno tretirano, da ne prihaja do prašenja delcev pri njegovi uporabi. Minimalni standard, ki ga mora dosegati tretirano seme, lahko znaša največ 4g prahu/100kg semena.
• Tretirano seme mora biti dodatno označeno v skladu s spremembo Pravilnika o trženju semena žit in pogoji iz izjemnega dovoljenja.
• Tretirano seme uporabljajo samo uporabniki, ki morajo izvajati ukrepe za preprečevanje širjenja koruznega hrošča v skladu s pravilnikom o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje širjenja koruznega hrošča (okvirni podatki kažejo, da to znese okoli 20% vsega semena, ki se ga poseje). Uporabniki morajo voditi evidenco o setvi tretiranega semena, jo hraniti 5 let in jo predložiti na zahtevo kmetijskega inšpektorja oziroma Fitosanitarne uprave RS.
• Uporaba tretiranega semena se izvaja v skladu z dobro kmetijsko prakso setve v skladu z dopolnitvijo pravilnika o dolžnostih uporabnikov FFS.
2. Dopolnitev pravilnika o trženju semena žit z ukrepi za dodelovalce semen oz. semenarska podjetja, in sicer:
• na trgu sme biti le seme, ki ne predstavlja nesprejemljivega tveganja za zdravje ljudi, živali in okolje in je tretirano v skladu s priporočili proizvajalca FFS,
• predpisane so določene obveznosti glede kakovosti tretiranega semena (uvedba standarda kakovosti tretiranega semena, obvezna uporaba lepila),
• predpisana je dodatna etiketa na semenskih vrečah z navedbo določenih podatkov o FFS in opozorili glede načina setve oz. spoštovanja dobre kmetijske prakse in uporabe zaščitnih rokavic in maske pri setvi tretiranega semena.
3. Dopolnitev pravilnika o dolžnostih uporabnikov FFS z obveznostmi za uporabnike tretiranega semena, in sicer:
• pri rokovanju s tretiranim semenom v vrečah je treba ravnati na način, da se preprečijo mehanske poškodbe semena in embalaže ter odpadanje obloge s tretiranega semena,
• pri polnjenju nasipnice sejalnice se iz vreče ne sme stresti prahu, ki je odpadel s tretiranega semena,
• izpraznjene vreče in odpadli prah v vrečah je treba odstraniti v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke,
• neporabljeno tretirano seme je treba do naslednje setve shraniti skupaj z etiketo v dobro zaprtih vrečah in ločeno od ostalega netretiranega semena ali odstraniti v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke,
• pred setvijo tretiranega semena je treba natančno prebrati obvestila na etiketi o osebni zaščiti, varovanju okolja in živali ter jih pri setvi dosledno upoštevati,
• za setev je treba uporabiti tehnično brezhibne sejalnice,
• setev tretiranega semena koruze, ki je tretirano s FFS, ki so označena kot čebelam nevarna, se sme s podtlačnimi pnevmatskimi sejalnicami izvajati le, če so opremljene z napravo, ki zmanjša odnašanje prašnih delcev v toku izstopajočega zraka v okolico.
4. Podrobnejša navodila navedenih zahtev tako glede setve kot tudi ustreznih tipov sejalnic ter morebitnih prilagoditev bodo opisana v priročniku dobre prakse setve tretiranih semen, ki jih pripravlja kmetijska svetovalna služba v sodelovanju z drugimi strokovnjaki. Izvedena bo tudi kampanja informiranja kmetov pred setvijo koruze. Obenem pa bomo letos ponovno v vse prodajalne s FFS posredovali zloženke o pravilni uporabi FFS, ki so namenjene tako kmetom kot tudi vsem ostalim uporabnikom teh sredstev.
5. Uvedba metode za kontrolo kakovosti tretiranega semena.
6. Nadzor nad kakovostjo tretiranega semena kot tudi izvajanjem dobre kmetijske prakse pri setvi tretiranega semena.

Timijan
PrispevkovCOLON 868
PridruženCOLON Po Okt 20, 2008 9:13 pm
KrajCOLON BELA KRAJINA

OdgovorCOLON # 32823Odgovor Timijan
Sr Feb 04, 2009 1:01 pm

Odličen program za čebelarstvo! Pogrebci že polirajo trobente.

dušans
PrispevkovCOLON 735
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 9:30 am
KrajCOLON homec

OdgovorCOLON # 32824Odgovor dušans
Sr Feb 04, 2009 2:50 pm

Divje svinje so moje najboljše prijateljice, one že vejo kako s koruzo.

Uporabniški avatar
Drago1
PrispevkovCOLON 183
PridruženCOLON Pe Apr 20, 2007 7:34 am

OdgovorCOLON # 32839Odgovor Drago1
Če Feb 05, 2009 9:54 pm

JA KDO BO KMETU GLEDAL KORUZO"TO PA RES NEVEM

BUTTON_POST_REPLY

Vrni se na

Kdo je na strani

Po forumu brska: 1 in 0 gostov