DURS

zakoni, pravilniki, razpisi,...

Uporabniški avatar
bara
PrispevkovCOLON 1169
PridruženCOLON Ne Apr 17, 2005 7:01 pm
KrajCOLON Domľale
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 21558Odgovor bara
Če Okt 05, 2006 12:40 am

4. Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti
69. člen
(splošno o dohodku iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti)
(1) Za dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti se štejejo vsi dohodki
v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo na kmečkem gospodinjstvu.
(2) Kot kmečko gospodinjstvo se za namene tega zakona šteje skupnost oseb, ki niso najeta
delovna sila in imajo na dan 30. junija v davčnem letu skupno stalno oziroma začasno
prebivališče ter:
1. na ta dan v uporabi najmanj toliko kmetijskih in gozdnih zemljišč, da znaša njihov
skupni katastrski dohodek najmanj 200 eurov, ali v uporabi najmanj 40 čebeljih
panjev, evidentiranih v registru čebelnjakov po predpisih o kmetijstvu, ali
2. v tem davčnem letu pridobivajo dohodek iz naslova ukrepov kmetijske politike, ali
opravljajo drugo kmetijsko ali dopolnilno dejavnost na kmetiji po predpisih o
kmetijstvu.
(3) Kot skupni katastrski dohodek se šteje katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč
ter večkratnik katastrskega dohodka, upoštevanega pri določanju davčne osnove za
proizvodnjo vina in oljčnega olja.
(4) Kot osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost se šteje pridelava, kot je
določena s predpisi o ugotavljanju katastrskega dohodka in predpisi o evidentiranju
nepremičnin ter je ustrezno evidentirana v zemljiškem katastru.
(5) Ne glede na četrti odstavek tega člena se kot osnovna kmetijska dejavnost ne šteje
pridelava sadik sadnega, gozdnega in okrasnega drevja in grmičevja, pridelava sadik vinske
trte in sadik hmelja ter pridelava okrasnih rastlin.
(6) Kot osnovna kmetijska dejavnost se šteje intenzivna pridelava vrtnin na površinah,
evidentiranih pod katastrsko kulturo vrt. Kot intenzivna pridelava vrtnin se šteje pridelava več
kot ene vrtnine ali zelišča na isti površini v posameznem letu.
(7) Ne glede na četrti odstavek tega člena se kot osnovna kmetijska dejavnost šteje tudi
proizvodnja vina in oljčnega olja iz lastnega pridelka grozdja oziroma oljk s površin,
evidentiranih pri davčnem organu, in čebelarstvo, vezano na panje, evidentirane v registru
čebelnjakov.
(8) Šteje se, da v okviru kmečkega gospodinjstva opravljajo osnovno kmetijsko in osnovno
gozdarsko dejavnost člani kmečkega gospodinjstva, ki so na dan 30. junija leta, za katero se
dohodek ugotavlja, vpisani v zemljiški knjigi oziroma zemljiškem katastru kot lastniki,
zakupniki ali imetniki pravice uporabe kmetijskega ali gozdnega zemljišča (v nadaljevanju:
zemljišča) na podlagi drugega pravnega naslova.
(9) Če zemljišče dejansko uporablja oseba, ki nima pravice do uporabe zemljišča na podlagi
pravnega naslova v zemljiški knjigi in zemljiškem katastru, se lahko za namene tega zakona
ta pravica pripiše dejanskemu uporabniku zemljišča.
(10) Šteje se, da osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost opravlja tudi oseba, ki
je kot lastnik ali uporabnik panjev na dan 30. junija leta, za katero se dohodek ugotavlja,
evidentirana v registru čebelnjakov.
70. člen
(dohodki, ki se vštevajo v dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti)
(1) Za dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti se štejejo potencialni
tržni dohodki od pridelave na zemljiščih oziroma v panjih.
(2) Za dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti se štejejo tudi drugi
dohodki v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki so
zlasti plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike, dotacije, donacije, druga plačila iz naslova
državnih pomoči, izplačana v povezavi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko
dejavnostjo, dohodki, povezani s prenosom pravic, povezanih z opravljanjem osnovne
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti.
71. člen
(davčna osnova)
(1) Davčna osnova od potencialnih tržnih dohodkov iz prvega odstavka 70. člena je za
pridelavo na zemljiščih katastrski dohodek, ugotovljen po predpisih o ugotavljanju
katastrskega dohodka na dan 30. junija leta, za katero se dohodek ugotavlja.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je davčna osnova od potencialnih tržnih
dohodkov iz prvega odstavka 70. člena tega zakona za proizvodnjo vina iz lastnega pridelka
grozdja katastrski dohodek vinograda, katerega pridelek se porabi za pridelavo vina,
povečan za dvakrat, in za pridelavo oljčnega olja katastrski dohodek oljčnega nasada,
katerega pridelek olj se porabi za pridelavo oljčnega olja, povečan za enainpolkrat. Za
proizvodnjo vina in oljčnega olja, vezano na površine vinogradov oziroma oljčnih nasadov
izven Slovenije, se za določitev davčne osnove upošteva povprečni katastrski dohodek
vinogradov ali oljčnih nasadov, ki jih uporabljajo člani kmečkega gospodinjstva v Sloveniji.
Če člani kmečkega gospodinsjtva ne uporabljajo vinogradov v Sloveniji, se upošteva
povprečni katastrski dohodek vinogradov v katastrski občini, ki je krajevno najbližje
vinogradom izven Slovenije.
(3) Davčna osnova od potencialnih tržnih dohodkov iz prvega odstavka 70. člena je za
pridelavo v panjih pavšalna ocena dohodka 20 eurov na panj. Pavšalna davčna osnova na
panj se v letih, ko se odkupna cena medu, ugotovljena na podlagi podatkov Statističnega
urada Republike Slovenije, za preteklo leto spremeni za več kot 15%, valorizira z
ugotovljenim indeksom spremembe odkupne cene medu za preteklo leto. Nov znesek
pavšalne davčne osnove ugotovi minister, pristojen za finance, na dan 30. junija leta, za
katero se dohodek ugotavlja in ga objavi v uradnem listu Republike Slovenije.
(4) Davčna osnova od drugih dohodkov iz drugega odstavka 70. člena je vsak posamezni
dohodek.
(5) Ne glede na četrti odstavek tega člena je davčna osnova od dohodkov, povezanih s
prenosom pravic, povezanih z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti, vsak posamezni dohodek, zmanjšan za plačila, ki jih je zavezanec plačal za
pridobitev pravice.
(6) Če dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti v okviru kmečkega
gospodinjstva v zadnjih zaporednih dvanajstih mesecih, vključno z mesecem oktobrom
tekočega leta, preseže 25.000 eurov, se ne glede na prvi do peti odstavek tega člena,
davčna osnova v naslednjem davčnem letu ugotavlja po določbah 47. člena tega zakona.
72. člen
(pripisovanje davčne osnove posameznemu zavezancu)
(1) Katastrski dohodek se posameznemu zavezancu pripiše za zemljišča, ki jih ima pravico
uporabljati.
(2) Katastrski dohodek zemljišč, s katerimi razpolaga agrarna skupnost, se posameznemu
zavezancu, članu agrarne skupnosti, pripiše glede na njegov pripadajoči solastniški ali
sorazmerni delež, ali delež, ki ga ima v uporabi v agrarni skupnosti.
(3) Pavšalna davčna osnova za panj se pripiše uporabniku panja.
(4) Davčna osnova od dohodkov od proizvodnje vina in oljčnega olja ter davčna osnova od
drugih dohodkov iz drugega odstavka 70. člena tega zakona, ki so v povezavi z opravljanjem
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti izplačani kateremu koli članu kmečkega
gospodinjstva, se pripiše posameznemu zavezancu, članu gospodinjstva, ki ima pravico
uporabljati zemljišča v sorazmernem deležu, glede na skupno število takih zavezancev v
gospodinjstvu.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek se davčna osnova od drugih dohodkov iz drugega
odstavka 70. člena tega zakona, pridobljenih v zvezi s čebelarstvom, pripiše posameznemu
zavezancu, članu gospodinjstva, ki ima pravico uporabljati panje v sorazmernem deležu,
glede na skupno število takih zavezancev v gospodinjstvu.
(6) Drugi dohodki iz drugega odstavka 70. člena tega zakona, ki pripadajo agrarni skupnosti,
se posameznemu zavezancu, članu agrarne skupnosti, pripišejo glede na njegov pripadajoči
solastniški ali sorazmerni delež ali delež pravice uporabe v agrarni skupnosti.
73. člen
(oprostitve)
(1) Ne glede na prvi odstavek 71. člena tega zakona se v davčno osnovo od katastrskega
dohodka na zahtevo zavezanca ne všteva katastrski dohodek zemljišč:
1. ki jih je na podlagi zakona trajno ali začasno prepovedano izkoriščati za kmetijsko
pridelavo,
2. na katerih so nasipi, kanali, prekopi, jezovi in druge naprave za potrebe obrambe
pred poplavami ali za osuševanje in namakanje,
3. ki ležijo znotraj visokovodnih nasipov,
4. na katerih so vrbni in drugi zaščitni nasadi ter varovalni gozdovi, kot obramba pred
erozijo,
5. ki so v zemljiškem katastru označena kot zemljišča pod neodmerjenimi gozdnimi
cestami,
6. na katerih so neodmerjene planinske poti,
7. na katerih so objekti za potrebe zaščite in reševanja pred naravnimi in drugimi
nesrečami,
8. ki ležijo v obmejnem pasu in nad ali pod visokonapetostnimi daljnovodi in drugimi
vodi, če je izkoriščanje v kmetijske namene onemogočeno,
9. na katerih so evidentirana vojna grobišča,
10. ki jih zavezanec odda skladno s predpisi o preživninskem varstvu kmetov,
11. ki jih na podlagi odločbe državnega organa o razlastitvi ali pogodbe, ki nadomešča
razlastitev, ni mogoče uporabljati,
12. ki jih je zavezanec z odločbo o denacionalizaciji dobil v last, ne pa tudi v posest,
13. za katera je bilo skladno s predpisi izdano dovoljenje za gradnjo,
14. ki so dana v zakup, za dobo, navedeno v zakupni pogodbi,
15. ki se uporabljajo za doseganje dohodka, kot je določen v poglavju III.3. tega zakona,
16. ki so bila neuporabna ali slabše kakovosti, pa so z vlaganji postala uporabna ali bolj
rodovitna, za obdobje treh let, z uveljavitvijo v prvem letu po usposobitvi ali
izboljšanju,
17. na katerih se zasadijo novi vinogradi, hmeljišča, sadovnjaki ali drugi trajni nasadi, za
obdobje treh let in za oljčne nasade za obdobje osmih let, z uveljavitvijo v prvem letu
po zasaditvi,
18. ki se pogozdijo, za obdobje 30 let, z uveljavitvijo v prvem letu po pogozditvi,
19. na katerih so objekti posebnega pomena za obrambo ali ležijo v varnostnem območju
takega objekta in se zanje predpiše ukrep varovanja.
(2) Ne glede na tretji odstavek 71. člena tega zakona se v davčno osnovo od pavšalne
ocene dohodka na panj na zahtevo zavezanca ne všteva pavšalna ocena dohodka na panj
za panje, ki se uporabljajo za doseganje dohodka, kot je določen v poglavju III.3. tega
zakona.
Nobena tema ni tako trda, da je sveèa ne bi mogla razsvetliti.

www.varna-hrana.si/

divji trot
PrispevkovCOLON 213
PridruženCOLON Sr Okt 25, 2006 2:41 pm

OdgovorCOLON # 22661Odgovor divji trot
Če Nov 23, 2006 7:59 pm

123654
Zadnjič spremenil 1, dne divji trot, skupaj popravljeno 0 krat.

Uporabniški avatar
Kočevski med-ved
PrispevkovCOLON 3212
PridruženCOLON Pe Apr 02, 2004 9:18 pm
KrajCOLON KOCEVJE - KOSTEL
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 22667Odgovor Kočevski med-ved
Pe Nov 24, 2006 8:57 am

Zanimivo.
LP
Koèevski med-ved

divji trot
PrispevkovCOLON 213
PridruženCOLON Sr Okt 25, 2006 2:41 pm

OdgovorCOLON # 22737Odgovor divji trot
To Nov 28, 2006 9:35 am

mkiol
Zadnjič spremenil 1, dne divji trot, skupaj popravljeno 0 krat.

Uporabniški avatar
slavko
PrispevkovCOLON 56
PridruženCOLON Ne Jan 30, 2005 6:00 pm
KrajCOLON Log pri Rogatcu - obsotelje
CONTACTCOLON

OBDAVČITEV

OdgovorCOLON # 23063Odgovor slavko
Po Dec 18, 2006 9:18 pm

Kar se tiče sedanje obdavčitve za čebelarje do 40 družin je vse OK, ampak kako dolgo bo to?
In pa kje je zgornja meja števila družin z pavšalno obdavčitvijo 1500 SIT na družino?


bara napisal/-aCOLONDivji, daj prosim ta predlog zakona obesi na forum...
Slavko

divji trot
PrispevkovCOLON 213
PridruženCOLON Sr Okt 25, 2006 2:41 pm

OdgovorCOLON # 23548Odgovor divji trot
To Jan 23, 2007 1:04 pm

,lopč
Zadnjič spremenil 1, dne divji trot, skupaj popravljeno 0 krat.

pavel
PrispevkovCOLON 266
PridruženCOLON To Maj 31, 2005 10:35 am

Re: OBDAVČITEV

OdgovorCOLON # 23557Odgovor pavel
To Jan 23, 2007 2:44 pm

[quote="slavko"]Kar se tiče sedanje obdavčitve za čebelarje do 40 družin je vse OK,


Povsod je navedeno do 40 družin. kaj se tu smatra 40 pridobitnih družn, ali so tu vštete tudi rezervne družine, če niso, koliko imaš lahko rezervnih družin?
Je lahko rezervna družina tudi v normalnem 10 satarju, ali mora biti v prašilčkih?
Če imam v trietažnem panju dve družini, je to ena družina ali dve ?

Pa še nekaj sem verjetno spregledal,če imam 50 družin plačam davek na vse ali na 10 ?

Cel kup nejasnosti, mogoče samo zame ? ? ?
lp pavel

:?: :?: :?: :?: :?:

Uporabniški avatar
Pike
PrispevkovCOLON 1479
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 10:10 pm
KrajCOLON Kamnik
CONTACTCOLON

Re: OBDAVČITEV

OdgovorCOLON # 23560Odgovor Pike
To Jan 23, 2007 3:06 pm

PAVEL napisal/-aCOLON
slavko napisal/-aCOLONKar se tiče sedanje obdavčitve za čebelarje do 40 družin je vse OK,


Povsod je navedeno do 40 družin. kaj se tu smatra 40 pridobitnih družn, ali so tu vštete tudi rezervne družine, če niso, koliko imaš lahko rezervnih družin?
Je lahko rezervna družina tudi v normalnem 10 satarju, ali mora biti v prašilčkih?
Če imam v trietažnem panju dve družini, je to ena družina ali dve ?

Pa še nekaj sem verjetno spregledal,če imam 50 družin plačam davek na vse ali na 10 ?

Cel kup nejasnosti, mogoče samo zame ? ? ?
lp pavel

:?: :?: :?: :?: :?:
PAVEL! Če bi bila stara prijatelja in bi se dobro poznala bi ti odgovoril takole: Ali nas ti malo zajebavaš?

dobje
Site Admin
PrispevkovCOLON 948
PridruženCOLON Sr Feb 22, 2006 9:20 pm
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 23561Odgovor dobje
To Jan 23, 2007 3:42 pm

Pavel, govori se o 40 gospodarskih družinah!
Preberi še enkrat, kar je napisal Divji! :)
Lep pozdrav

pavel
PrispevkovCOLON 266
PridruženCOLON To Maj 31, 2005 10:35 am

OdgovorCOLON # 23565Odgovor pavel
To Jan 23, 2007 5:28 pm

Oprosti,Pike, nič vas ne zajebavam, samo ne razumem (ali pa nočem razumeti). Čebelarim namreč z cca.50 družinami in 20-30 rezervnimi. Ni mi čisto jasno, kako naj nekemu "inšpektorju" razložim, katere družine so pridobitne, katere pa rezervne. Saj tega pogosto še sam ne vem. Združim, kar se mi v določenem trenutku zdi primerno. Pa tudi z nekaj čebelarji na primorskem sem govoril o tem, pa so tudi v dilemi. Zato bi bil kar vesel še kakšne obrazložitve.


lp pavel

divji trot
PrispevkovCOLON 213
PridruženCOLON Sr Okt 25, 2006 2:41 pm

OdgovorCOLON # 23570Odgovor divji trot
To Jan 23, 2007 7:09 pm

qwert
Zadnjič spremenil 1, dne divji trot, skupaj popravljeno 0 krat.

Uporabniški avatar
slavko
PrispevkovCOLON 56
PridruženCOLON Ne Jan 30, 2005 6:00 pm
KrajCOLON Log pri Rogatcu - obsotelje
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 23578Odgovor slavko
To Jan 23, 2007 11:38 pm

Zdravo!

Jaz sem bil na enem predavanju ga Lidije in je omenila in to imam tudi zapisano, da ni davka do 40 pridobitnih družin in pa 55-30% na to rezervnih družin torej skupaj 50 do 52 družin.
NAJ MEDI
Slavko

divji trot
PrispevkovCOLON 213
PridruženCOLON Sr Okt 25, 2006 2:41 pm

OdgovorCOLON # 23584Odgovor divji trot
Sr Jan 24, 2007 7:30 am

mkiol

Maja24
PrispevkovCOLON 18
PridruženCOLON So Mar 17, 2007 11:36 am

OdgovorCOLON # 26552Odgovor Maja24
Po Nov 05, 2007 8:14 pm

Bolj kot berem čist nič več ne zastopim!!!

Pri nas doma imamo takle problem. Oče je čebelar ima manj kot 40 panjev, ima pa več kot 200 Eur katastrskega dohodka. V decembru bi nekemu podjetju radi prodali medeni liker ter med.
Sploh ne vem kako naj to izpeljemo!! Neobdavčeni ne moremo biti zaradi prejšnjega razloga (nad 200 Eur katastra).
Če ustanovi s.p. se nam ne splača saj bo moral vsak mesec plačevati cca 200 Eur za prispevke oz. če odpre popoldanski s.p. - kar menda obstaja v neki drugačni obliki - spet plačuje mesečno cca 30 Eur. To se nam absolutno ne splača, saj pridelamo zelo malo medu in ga večino porabimo zase oz. ga razdamo med sorodniki.
Zdaj se nam je pa pojavila priložnost, da z dokupom medu prodamo med in medeni liker.
Ali mi lahko kdo svetuje kaj bi se nam najbolj splačalo oz. kaj naj sploh naredimo?!?!?!

scopoli
PrispevkovCOLON 369
PridruženCOLON Ne Maj 30, 2004 3:04 pm

OdgovorCOLON # 26555Odgovor scopoli
Po Nov 05, 2007 11:34 pm

Če je oče nosilec kmetije, lahko registrira dopolnilno dejavnost na kmetiji, to je čebelarstvo, na upravni enoti??

Maja24
PrispevkovCOLON 18
PridruženCOLON So Mar 17, 2007 11:36 am

OdgovorCOLON # 26557Odgovor Maja24
To Nov 06, 2007 9:15 am

Ja, vendar pa vse to povleče za sabo ogroooomno neke administracija, da o pregledu inšpekcijskih služb sploh ne govorimo.....

Ali mogoče kdo vé kako je s tem da če si čebelar do 40 panjev in imaš do 200 Eur katastra nisi obdavčen. Teoretično bi bil jaz čebelarka, katastra nimam nič in bi lahko prodajala med neobdavčeno??? Kaj bi morala storiti v tem primeru???

scopoli
PrispevkovCOLON 369
PridruženCOLON Ne Maj 30, 2004 3:04 pm

OdgovorCOLON # 26563Odgovor scopoli
Če Nov 08, 2007 3:44 pm

inšpektor lahko pride kadar hoče.

preko dopolnilne dejavnosti lahko tudi marsikaj spraviš (npr. materialne stroške, prevoze ), moraš pa knjižit ....

Maja24
PrispevkovCOLON 18
PridruženCOLON So Mar 17, 2007 11:36 am

OdgovorCOLON # 26566Odgovor Maja24
Pe Nov 09, 2007 10:48 am

Obrnila sem se na svetovalce na ČZS. Moram priznat da so res zelo prijazni in hitro odgovorijo. Pohvalno!! Svetovali so mi, naj oče izda račun kot čebelar saj bo tako ali tako že pavšalno obdavčen cca 21 Eur po panju... tako da je zanj zadeva zaključena, podjetje bo pa dobilo račun.

No hvala vseeno za nasvete v bodoče pa če se bo pokazala možnost večjega zaslužka, bo verjetno prišla v poštev res dopolnilna dejavnost.

Ali mogoče kdo vé, verjetno moraš imeti status kmeta, da odpreš dopolnilno dejavnost a ne? Plačevanje katastra verjetno ni dovolj....

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 26577Odgovor divji cebelar
Po Nov 12, 2007 12:53 pm

Vpisano: 8.11.2007 13:36:10

Zahtevek za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov

Ključne besede: normirani odhodki ZDavP-2 ZDoh-2 davčna osnova

Davčni zavezanec, ki izpolnjuje pogoje, opredeljene v tretjem odstavku 48. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06) in bo v letu 2008 ugotavljal davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, mora po določbah Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06) davčnemu organu predložiti zahtevek do konca novembra 2007.

Zahtevek za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov mora zavezanec vložiti na obrazcu pri pristojnem davčnem organu.

Maja24
PrispevkovCOLON 18
PridruženCOLON So Mar 17, 2007 11:36 am

OdgovorCOLON # 26587Odgovor Maja24
Sr Nov 14, 2007 12:53 pm

Zahtevek za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov

Ključne besede: normirani odhodki ZDavP-2 ZDoh-2 davčna osnova

Davčni zavezanec, ki izpolnjuje pogoje, opredeljene v tretjem odstavku 48. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06) in bo v letu 2008 ugotavljal davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, mora po določbah Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06) davčnemu organu predložiti zahtevek do konca novembra 2007.

Zahtevek za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov mora zavezanec vložiti na obrazcu pri pristojnem davčnem organu.
Če sem jaz prav razumela svetovalko mi ne bomo obdavčeni z upoštevanjem normiranih odhodkov temveč pavšalno po panju.... Sploh več ne vem kaj je prav in kaj ne.

Mi lahko kdo pove na kateri člen se sklicujemo na računu, da nismo davčni zavezanec in zato ddv ni obračunan?? Če ima slučajno kdo pri roki, drugače bom sama poiskala. Hvala!!

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 26588Odgovor divji cebelar
Sr Nov 14, 2007 3:12 pm

Spoštovana Maja 24, oglasite se na vaši izpostavi DURS in se posvetujte kako ravnati v vašem primeru.
Mislim, da zadevo preveč komplicirate in si sami otežujete stvari.

Zakaj po vsej sili rinete v nekaj v kar vas nihče ne sili ????

Pa lep pozdrav!

Maja24
PrispevkovCOLON 18
PridruženCOLON So Mar 17, 2007 11:36 am

OdgovorCOLON # 26620Odgovor Maja24
Po Nov 19, 2007 1:57 pm

Spoštovani Divji čebelar,
Prosila sem za pomoč, ker smo pri teh stvareh novi in ne vemo kako pravilno ravnati pri prodaji medu pravni osebi.
Ker sem upala, da ste čebelarji dobri ljudje in imate izkušnje s prve roke, sem se obrnila na ta forum, kjer sem dobila tudi veliko dobrih informacij, za katere se tudi zahvaljujem.
Pa vendar me vaše pisanje ne vznemirja, saj sem pričakovala, da bo nekoč s strani nekega čebelarja prišla pripomba glede mojih vprašanj in kakor vi pravite ˝kompliciranja˝.

Naj vam povem, da smo bili na DURSU, tam so nam ˝svetovali˝ najdražjo varianto oz. najboljšo za njih.
Zakaj pa imam toliko vprašanj je pa to zato ker se bojimo narediti napako in bi v primeru davčne kontrole plačali velik znesek kazni ter poračuna dohodnine. To pa verjamem da ni želja vsakega čebelarja :D :D

Opravičujem se, če sem vas z svojim pisanjem vznemirila in vam sporočam, da si kaj takega ne bom več privoščila :wink:

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 26627Odgovor divji cebelar
To Nov 20, 2007 8:20 am

Spoštovana Maja, prav nobenega razloga nimate za kakršno koli užaljenost. Povprašali ste na ČSS in dobili odgovor, povprašali ste na DURS-u in dobili odgovor in ker z nobenim od odgovorov niste zadovoljni, sedaj pričakujete, da se bo tukaj na tem forumu našel modrijan, ki bo s čudežno rešitvijo odpravil vse vaše strahove, težave in dvome. Ni ga tukaj takega junaka, ki bi vam javno preko nekega foruma vedel svetovati kako ravnajte, da bosta zadovoljna država in vi.
So stvari, ki se javno ne govorijo in ne pišejo, so stvari, ki jih tudi država iz določenih razlogov molče tolerira in v vsemu temu mora vsak najti rešitev, ki mu najbolj ustreza. Najprej pa je treba vedeti kaj sploh želim in potem poiskati pot kako to doseči. Rešitve s katerimi bi bili vsi v celoti zadovoljni pa ne obstajajo.
Lepo vas pozdravljam in ne bodite takoj užaljeni, če ni vse tako kot si sami želite, da bi naj bilo.

Maja24
PrispevkovCOLON 18
PridruženCOLON So Mar 17, 2007 11:36 am

OdgovorCOLON # 26631Odgovor Maja24
To Nov 20, 2007 10:23 am

Ponovno pozdravljeni,
Če bi bila užaljena za vsako malenkost - kar vaše pisanje tudi je, vam verjetno zdajle ne bi odgovarjala.
Kot sem že napisala na tem forumu, smo našli rešitev, vendar ste vi prilepili ˝zahtevek za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranh odhodkov˝ in me s tem spet zmedli. Zato sem vas vljudno vprašala za obrazložitev, katere mi pa seveda niste dali, vendar ste me na kratko ˝odpravili˝ češ, pozanimaj se že na DURSU... :roll:

Najbolje je, da prenehava razpravljati o tem saj forum temu ni namenjen.

Našli smo najbolj ugodno rešitev za nas in za državo. Zgleda, da to ni neka državna tajnost, kot bi vi radi to prikazali :roll:

Lepo vas pozdravljam in vam želim lep dan!

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 26634Odgovor divji cebelar
To Nov 20, 2007 11:06 am

Maja z vami pa je res težko.
Strinjam se, da končajva in vsak od naju naj ravna tako kot sam misli, da je zanj najbolje. Če sva drug brez drugega mirno shajala do sedaj, bova seveda tudi v bodoče.
Pa lep pozdrav!

Maja24
PrispevkovCOLON 18
PridruženCOLON So Mar 17, 2007 11:36 am

OdgovorCOLON # 26638Odgovor Maja24
To Nov 20, 2007 1:51 pm

:wink:

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 27247Odgovor divji cebelar
Če Jan 31, 2008 8:13 am

S spletne strani ČZS:

PISNO POSLANSKO VPRAŠANJE
PISNO POSLANSKO VPRAŠANJE
MINISTRU ZA FINANCE REPUBLIKE SLOVENIJE

Vlada Republike Slovenije je na 153. redni seji dne 10. januarja 2008 sprejela novelo zakona o dohodnini.

Kot nam je znano, je bilo s strani Ministrstva za finance Republike Slovenije pred časom na sestanku s predstavniki Čebelarske zveze Slovenije, slednjim obljubljeno (tudi pisno), da se bo dohodninska zakonodaja na področju čebelarstva spremenila ob prvi spremembi zakona o dohodnini. Vendar pa v noveli dohodninskega zakona, ki je trenutno v zakonodajnem postopku, nikjer ni možno zaslediti sprememb v obdavčitvi čebelarjev.

Kot že rečeno je bilo Ministrstvo za finance Republike Slovenije seznanjeno glede nesprejemljive in nepoštene obdavčitve čebelarjev, zato je tovrstna ignoranca toliko bolj nesprejemljiva.

V Čebelarski zvezi Slovenije ne želijo nikakršnih privilegijev, predlagajo le, da se vsem čebelarjem prvih štirideset panjev ne obdavči. Tako bo odpravljen trenutni nesmisel v veljavnem zakonu, ki vsakega čebelarja obdavči z 200 evrov katastrskega dohodka in to ne glede na število panjev, ki jih ima, pa čeprav samo enega.

Ministra za finance Republike Slovenije sprašujem, kdaj torej namerava uresničiti obljube, ki so bile dane predstavnikom Čebelarske zveze Slovenije in temu primerno sprejme ustrezne spremembe zakona o dohodnini?

Bogdan Barovič
Poslanec SNS
_____________________________

Vsak narod ima tako oblast kot si jo zasluži. Ne vidim razloga, da bi si Slovenci zaslužili modro oblast.

Uporabniški avatar
carniolan
PrispevkovCOLON 561
PridruženCOLON Po Apr 05, 2004 9:21 am
KrajCOLON Trenutno - FR
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 27291Odgovor carniolan
Po Feb 04, 2008 10:30 am

Nikjer v EU nimajo cebelarji take ugodnosti glede davkov- 40 panjev brez davka Oh hoho, Za leto 2008 suvenicije brez pogojev glede na kolicino panjev
Ce drzava da subvencije vsem potem tudi zahteva davek od vseh

Francija 10 panjev brez davka potem davek -subvencije 70 panjev in se solidarnostna kotizacija za kmetijsko socialno zavarovanjeMalo pa me osebno moti katera stranka sedaj podpira cebelarje (preje so se drinjali okrog Buta sedaj pa so presli kar na drugo skrajnost - Niso nasli poslanca parlamentarne sredine
**** Mecem kosti, psi jih glodajo....karavana pa gre dalje...****

Uporabniški avatar
carniolan
PrispevkovCOLON 561
PridruženCOLON Po Apr 05, 2004 9:21 am
KrajCOLON Trenutno - FR
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 27292Odgovor carniolan
Po Feb 04, 2008 10:35 am

EE 2 x po pomoti objava : torej zbrisano
Zadnjič spremenil 1, dne carniolan, skupaj popravljeno 0 krat.
**** Mecem kosti, psi jih glodajo....karavana pa gre dalje...****

BUTTON_POST_REPLY

Vrni se na

Kdo je na strani

Po forumu brska: 1 in 0 gostov