Stran 1 od 1

Pridobitev kvalifikacije Čebelarski mojster

ObjavljenoCOLON Če Avg 19, 2010 9:26 pm
Napisal/-a volk
V tej temi zelim,da kdor ve,pove,kako se pridobi kvalifikacijo Cebelarskega mojstra.

ObjavljenoCOLON Pe Avg 20, 2010 10:06 am
Napisal/-a BOĹ TJAN NOĂ
Spoštovani!

Žal po vsej verjetnosti v tej jeseni še ne bo moč se usposabljati za čebelarskega mojstra, kajti določene stvari še niso dokončane in predvsem procedura je dolga. Želja je in verjamem, da bi do konca leta 2010 vse formalnosti končali in da potem lahko začnemo z izobraževanjem

več si lahko preberete v spodnjem sporočili ČZS.

Ena izmed poglavitnih in temeljnih dejavnosti ČZS je izobraževanje. Z razvojem so se v družbi spreminjale tudi vrednote. Če je bila sprva pomembna zemlja, pozneje pa sta bila pomembna tehnologija in kapital, je dandanes pomembno zlasti znanje. Pridobitev kakovostnega znanja je odvisna od kakovosti izobraževanja. Dandanes je potrebno nenehno izobraževanje, izpopolnjevanje in učenje oziroma tako imenovano vseživljenjsko izobraževanje. Le od tega je odvisno, ali bomo pri svojem delu uspešni in konkurenčni ter kakšna bosta naša rast in razvoj.


Na ČZS veliko pozornosti namenjamo področju izobraževanja, saj se zavedamo, da samo sistemsko urejeno področje čebelarjem lahko ponudi tisto, kar potrebujejo in tudi pričakujejo. V zadnjih dveh letih je UO ČZS sprejel vrsto dokumentov (med drugim strategijo izobraževanja, programe izobraževanja, e-šolo itd.), ki zvišujejo raven in izboljšujejo kakovost čebelarstva v Sloveniji. Če omenim še Čebelarsko knjižnico Janeza Goličnika, nas skrb za nenehno izobraževanje uvršča v vrh evropskega čebelarstva.


Zadnji kamenček v mozaiku izobraževanja na področju čebelarstva je sprejetje standarda za poklic čebelarskega mojstra. Brez dvoma gre za izjemen in zgodovinski dogodek v slovenskem čebelarstvu. S sprejetjem standarda za čebelarskega mojstra je poplačan trud članov ČZS v zadnjem desetletju. Sam sem si za to prizadeval od jeseni 2007. Na tej poti je bilo treba premagati veliko ovir in prestopiti številna polena, kljub temu pa je zadovoljstvo na koncu zelo veliko. Na tem mestu bi se rad zahvalil za pomoč vsem institucijam, ki so sodelovale pri nastajanju standarda, predvsem pa Centru za poklicno izobraževanje RS, ki je skupaj z nami izvedel ključne naloge in usklajevanja, ter kolegom čebelarjem na ČZS.

Kdo je čebelarski mojster in kaj ga odlikuje?


Pojem »mojster« (določenega področja) je že zelo star. Iz zgodovine vemo, da so se ti pojmi povezovali s cehi in cehovskimi zakoni že v 12. stoletju, razcvet pa so doživeli v 14. in 15. stoletju, ko so se začeli cehi povezovati za zavarovanje in varovanje lastnih interesov pred konkurenco. Dandanes zaradi prostega pretoka dela in kapitala takega povezovanja ne potrebujemo.


Postati čebelarski mojster pomeni nekaj več. Pridobiti naziv mojster je za posameznika osebni uspeh, izpolnitev življenjskih ciljev ter končanje procesa uspešnega izobraževanja. Najpomembnejše za mojstra pa je, da zna organizirati svoje delo in delo sodelavcev, da zna svoje znanje in spretnosti prenašati nanje in na učence. Ne nazadnje je za vsakega čebelarja, ki si pridobi ta naziv, to tudi svojevrstna čast. Pridobitev mojstrskega naziva ponuja:


· pridobitev srednje strokovne izobrazbe;


· ob opravljenih diferencialnih izpitih do poklicne mature (splošno izobraževalni predmeti: slovenski jezik ter tuji jezik ali matematika) možnost nadaljevanja izobraževanja na višjih strokovnih šolah;


· izpolnjen kvalifikacijski (izobrazbeni) pogoj za izobraževanje dijakov;


· pri poklicih, ki so vezani na Zakon o graditvi objektov, mojstrski naziv omogoča pridobitev položaja odgovornega vodje del na objektu;


· kvalifikacijski (izobrazbeni) pogoj za opravljanje nekaterih obrtnih dejavnosti, določenih v uredbi o določitvi obrtnih dejavnosti;


· možnost imenovanja za sodnega izvedenca in cenilca;


· pravico do včlanitve v Klub mojstrov Slovenije in izkazovanje z znakom »Mojster«, ki je za porabnike znak odličnosti.

Kdaj in kje je bil poklicni standard sprejet?


Poklicni standard za čebelarskega mojstra je bil sprejet na strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno izobraževanje. Še pred vložitvijo dokumenta na strokovni svet v sprejetje, so morali poklicni standard sprejeti različni odbori in komisije. Tako so poklicni standard za čebelarskega mojstra/čebelarsko mojstrico obravnavali in potrdili:


· območni odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterino – 1. februarja 2010,


· strokovni odbor za poklicne standarde – 3. februarja 2010,


· komisija za izobraževalne programe – 9. februarja 2010 in


· strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje – 12. februarja 2010 (na svoji 121. seji).

Kateri so nadaljnji koraki do šolanja čebelarskih mojstrov v Sloveniji?


Da bomo v Sloveniji dosegli institucionalno šolanje za poklic čebelarski mojster, mora biti končana še zadnja faza v postopkih sprejemanja poklicev, v okviru katere je treba pripraviti katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti ter vse, kar je povezano s tem. Tudi za ta katalog so predvideni enaki postopki, kot so bili potrebni za verifikacijo poklicnega standarda za čebelarskega mojstra.

Kakšne so zakonske podlage za uvedbo mojstrov?


Zakonske podlage za uvedbo mojstrskih izpitov je leta 1994 postavil Obrtni zakon. Ta je v posebnem poglavju znova vzpostavil vajeniški sistem (dualni sistem poklicnega izobraževanja), pomočniške zaključne izpite in mojstrske izpite kot podlago za pridobitev mojstrskega naziva. Z reformo šolskega sistema in s sprejetjem Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju leta 1996 so bili mojstrski izpiti uvrščeni v šolski sistem, tako da posameznik z opravljenim mojstrskim izpitom pridobi srednjo strokovno izobrazbo (po starem V. stopnja), to pa ob izpolnitvi dodatnih pogojev omogoča nadaljevanje šolanja na višjih in visokih strokovnih šolah. Pogoje, način in postopek opravljanja mojstrskega izpita določa Pravilnik o mojstrskih izpitih.

Kaj je katalog standardov strokovnih znanj in kdo so člani skupine za pripravo kataloga?


Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti je še zadnji korak, ki ga je treba storiti za uveljavitev mojstrskega sistema. Prav je, da na kratko pojasnim način, kako dosežemo naziv »mojster«. Mojstrski izpit je sestavljen iz štirih delov:


1. strokovno teoretični del,


2. praktični del,


3. poslovodno-ekonomski del in


4. pedagoško-andragoški del.

Posamezni deli mojstrskega izpita so razdeljeni na več izpitnih enot in kandidati jih opravljajo v skladu z izpitnim katalogom za posamezni mojstrski naziv oz. posamezni del mojstrskega izpita. Posamezne izpitne enote lahko kandidati za mojstrski izpit opravljajo v različnih izpitnih rokih. Zaporedje opravljanja izpitov je določeno v izpitnem katalogu. Praviloma mora kandidat pred opravljanjem prvega, tj. praktičnega dela, uspešno opraviti drugi, tj. strokovno-teoretični del mojstrskega izpita, tretji, tj. poslovodno-ekonomski, in četrti, tj. pedagoško-andragoški del mojstrskega izpita, pa lahko opravlja v poljubnem vrstnem redu.


Prva dva dela, tj. strokovno-teoretični in praktični del, je treba pripraviti za vsako strokovno področje posebej, tretji in četrti del pa sta enotna za mojstre vseh obrti v naši državi. Zaradi tega skupini, ki bo pripravljala katalog in vse drugo, tretjega in četrtega dela ne bo treba pripraviti.


Za pripravo prvega in drugega dela mojstrskega izpita je ČZS pooblastila: Aleša Rodmana, Lidijo Senič, Dušana Kaplana, Danijela Šavlija in Norberta Jedlovčnika. Poleg predstavnikov ČZS bodo v komisiji še predstavniki Obrtno-podjetniške zveze Slovenije, Kmetijsko-gozdarske zveze Slovenije, Biotehniške fakultete, Kmetijskega inštituta Slovenije, Veterinarske uprave RS, Državnega izpitnega centra in Centra za poklicno izobraževanje RS.


Komisija za pripravo kataloga je svoje delo začela aprila in bo delovala do njegovega sprejetja. Kdaj bo strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje katalog sprejel, je v veliki meri odvisno od postopka sprejemanja tovrstnih dokumentov. Realno lahko pričakujemo, da bo dokument sprejet jeseni 2010.


Aleš Rodman, spec. mng.