PRAVILNIK (ES) 422/2005 z dne 14.03.2005

Arhivirane teme 2005
Uporabniški avatar
bara
PrispevkovCOLON 1169
PridruženCOLON Ne Apr 17, 2005 7:01 pm
KrajCOLON Domľale
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 15174Odgovor bara
Pe Sep 16, 2005 10:37 pm

Divji, sem šla brat v EU zakonodajo državnih pomoči v kmetijstvu, pa ni izvedljivo. To je lani že g. Krek povedal, da se ne da.
Žal čebelar ni kmet. Tudi ribič ni kmet...
Sploh pa klanje matic, ne more biti državna pomoč, ker to ne pripomore k zahtevam v zakonodaji... Ne da se mi tega brat, ker imam polhn kufr farajna s ČZS in unih dveh na sektorju za kmetijske trge, ki skupaj z nimi tako dobro sodelujeta ...
Nobena tema ni tako trda, da je sveèa ne bi mogla razsvetliti.

www.varna-hrana.si/

Uporabniški avatar
bara
PrispevkovCOLON 1169
PridruženCOLON Ne Apr 17, 2005 7:01 pm
KrajCOLON Domľale
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 15175Odgovor bara
Pe Sep 16, 2005 10:44 pm

Zdej saj vem, zakaj je bila una kura na ministrstvu tolk živčna, ker je pravniku pojasnjevala kako ona hoče da je..., upam, da je vsaj pravnik pameten, če že ona ni.

Ne vem zakaj potem nimajo vse DČ državnih pomoči za klanje matic. Naša čebele je povrhu še zaščitena in to naj bi bil svetski ukrep za njeno ohranitev. A so na ČZS in MKGP že kdaj slišali za uredbo o ravnanju z živalmi, ki je ena bistvenih. Naj si jo torej teli tipi že končno enkrat preberejo...
Nobena tema ni tako trda, da je sveèa ne bi mogla razsvetliti.

www.varna-hrana.si/

Uporabniški avatar
bara
PrispevkovCOLON 1169
PridruženCOLON Ne Apr 17, 2005 7:01 pm
KrajCOLON Domľale
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 15176Odgovor bara
Pe Sep 16, 2005 10:46 pm

Divji!

Sploh se nima smisla obremenjevati s tem. Ker, če pa to izvedejo, je pa konec s ČZS, pa upam, da bodo tudi državni uradniki končno odgovarjali za takšna dejanja...

V tej uredbi je fora samo denar..., pa veš, da se ne bo dalo nadzirati, pa bodo lagali, čebele bodo pa še vedno rumene...
Nobena tema ni tako trda, da je sveèa ne bi mogla razsvetliti.

www.varna-hrana.si/

Uporabniški avatar
bara
PrispevkovCOLON 1169
PridruženCOLON Ne Apr 17, 2005 7:01 pm
KrajCOLON Domľale
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 15177Odgovor bara
Pe Sep 16, 2005 10:51 pm

92 in 93 Pogodbe sta bila prej, zdej sta pa 87 in 88 čl, ta dva člena....
Nobena tema ni tako trda, da je sveèa ne bi mogla razsvetliti.

www.varna-hrana.si/

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 15180Odgovor divji cebelar
So Sep 17, 2005 6:17 am

Da se bodo s tovrstnimi pomočmi lahko seznanili vsi člani foruma:

ZAKON
O SPREMLJANJU DRŽAVNIH POMOČI (ZSDrP)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet urejanja)

Ta zakon ureja postopek priglasitve, obveznost poročanja in evidentiranja državnih pomoči ter presojo skladnosti državnih pomoči, ki jih ni potrebno priglasiti Evropski komisiji.

2. člen
(opredelitev pojmov)

Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
- Državne pomoči: so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev z namenom zagotavljanja določene konkurenčne prednosti, kot to opredeljuje 87. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (Uradni list RS - Mednarodne Pogodbe, št. 3/04).
- Skupinske izjeme: so državne pomoči, ki jih pred izvajanjem ni potrebno priglasiti Evropski komisiji po tretjem odstavku 88. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. Evropsko komisijo je o dodelitvi teh državnih pomoči potrebno obvestiti, le-ta pa jih objavi v Uradnem listu Evropske unije.
- Pomoči po pravilu "de minimis": so pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo konkurence in ne predstavljajo državne pomoči, kot to opredeljuje Uredba Komisije (ES) št. 69/2001 o uporabi 87. in 88. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč "de minimis" (UL L 83, z dne 27.3.1999, vključno z vsemi spremembami).
- Upravljavec državne pomoči: je resorno pristojen organ, ki pripravi njeno vsebino in jo priglasi. Kot upravljavec skrbi za njeno pravilno izvajanje in poročanje o njenem izvajanju.

3. člen
(pristojni organ)

Ministrstvo, pristojno za finance (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), izvaja po tem zakonu naslednje naloge:
- obravnava, ocenjuje in posreduje priglasitev državnih pomoči Evropski komisiji,
- obravnava, ocenjuje in daje mnenje za državne pomoči, ki pomenijo skupinsko izjemo in za pomoči po pravilu "de minimis",
- zbira, obdeluje in spremlja podatke o državnih pomočeh in o pomočeh, dodeljenih po pravilu "de minimis" ter vodi evidence o teh podatkih,
- pripravi letno poročilo,
- svetuje upravljavcem državnih pomoči.

II. VSEBINA IN POSTOPEK SPREMLJANJA DRŽAVNIH POMOČI

4. člen
(posredovanje podatkov)

(1) Vse institucionalne enote, ki so v skladu s statističnimi predpisi opredeljene v sektorju država ter dodeljujejo državne pomoči, morajo posredovati ministrstvu podatke v skladu z določbami tega zakona.

(2) Vlada Republike Slovenije s podzakonskim aktom določi način in roke posredovanja podatkov ministrstvu.

5. člen
(posredovanje vsebine državnih pomoči)

(1) Vsebino posamezne državne pomoči pripravi upravljavec državne pomoči in jo posreduje ministrstvu. Enako velja tudi za dopolnitev ali spremembo že obstoječe državne pomoči ter za dodelitev pomoči po pravilu "de minimis".

(2) Izjema od tega določila so državne pomoči kmetijstvu in ribištvu.

6. člen
(posredovanje priglasitev Evropski komisiji)

(1) Ministrstvo posreduje priglasitev državne pomoči Evropski komisiji najkasneje v roku 45 dni od njenega prejema. O tem obvesti upravljavca državne pomoči.

(2) V kolikor ministrstvo meni, da priglašena državna pomoči ni skladna s pravili na področju državnih pomoči, pozove upravljavca državne pomoči, da jo uskladi. V kolikor upravljavec vztraja pri prvotno posredovani vsebini državne pomoči, poda izjavo, da se Evropski komisiji posreduje priglasitev s predlagano vsebino. Ministrstvo priglasitev posreduje Evropski komisiji v roku petih dni po prejemu izjave upravljavca.

(3) Komunikacija v smislu dodatnih vprašanj, obrazložitev in informacij, povezanih s priglašenimi državnimi pomočmi med Evropsko komisijo in upravljavcem, poteka preko ministrstva.

(4) Po prejeti odločitvi s strani Evropske komisije je ministrstvo dolžno o tem obvestiti upravljavca.

7. člen
(skupinske izjeme in pravilo "de minimis")

(1) Ne glede na določbo prejšnjega člena ministrstvo obravnava skupinske izjeme in pomoči po pravilu "de minimis" ter daje mnenje o njihovi skladnosti s pravili na področju državnih pomoči. Mnenje o skladnosti za skupinske izjeme izda ministrstvo najkasneje v roku 45 dni, za pomoči po pravilu "de minimis" pa najkasneje v roku 15 dni od njihovega prejema.

(2) V primeru neskladnosti ministrstvo pozove upravljavca državne pomoči, da jo odpravi in mu določi rok za uskladitev. Če upravljavec državne pomoči v danem roku ne prilagodi, ministrstvo o tem obvesti resornega ministra oziroma predstojnika.

(3) Do izdaje pozitivnega mnenja ministrstva je zadržano in prepovedano izvajanje državne pomoči.

(4) Ministrstvo o dodelitvi državne pomoči za skupinske izjeme obvesti Evropsko komisijo.

8. člen
(zbiranje podatkov)

(1) Ministrstvo zbira in obdeluje podatke o dodeljenih državnih pomočeh, o pomočeh dodeljenih po pravilu "de minimis" ter podatke o uspešnosti in učinkovitosti porabe državnih pomoči. Podatke posreduje upravljavec državne pomoči.

(2) Ministrstvo vodi bazo podatkov o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu "de minimis".

9. člen
(evidence)

(1) Ministrstvo zaradi zagotavljanja preglednosti na področju državnih pomoči vodi evidence:
- vseh priglasitev,
- posredovanih priglasitev Evropski komisiji,
- dodeljenih državnih pomoči,
- pomoči po pravilu "de minimis",
ter druge potrebne evidence, ki jih bo opredelil podzakonski akt, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije.

(2) Podatki iz evidenc so dostopni institucionalnim enotam iz 4. člena tega zakona.

10. člen
(poročanje)

(1) Na podlagi posredovanih podatkov izdela ministrstvo letno poročilo o dodeljenih državnih pomočeh in ga predloži Vladi Republike Slovenije do konca junija tekočega leta za preteklo leto. V poročilu se prikažejo dodeljene državne pomoči za zadnja tri leta in sicer po višini, vrsti in instrumentu. Poročilo vsebuje tudi oceno uspešnosti in učinkovitosti državnih pomoči.

(2) Vlada Republike Slovenije s podzakonskim aktom določi natančnejšo vsebino in obliko letnega poročila.

(3) Vlada Republike Slovenije predloži poročilo o državnih pomočeh Državnemu zboru v roku 30 dni po sprejemu.

11. člen
(svetovanje)

Ministrstvo svetuje upravljavcem državnih pomoči pri pravilni uporabi in tolmačenju pravil na področju državnih pomoči, nudi pomoč pri pripravi pravnih podlag za dodeljevanje državnih pomoči ter opozarja in predlaga ukrepe pri odpravi morebitnih nepravilnosti in odstopanj pri dodelitvi državnih pomoči.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen

Podzakonski predpis iz 4., 9. in 10. člena tega zakona sprejme Vlada Republike Slovenije najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.

13. člen

Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati Zakon o nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/2000 in 30/01 - ZODPM-C), Uredba o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 30/03), Uredba o vsebini in postopku posredovanja podatkov za predhodni in naknadni nadzor nad državnimi pomočmi (Uradni list RS, št. 36/2000) ter Pravilnik o pripravi letnega poročila o državnih pomočeh (Uradni list RS, št. 19/2000).

14. člen

Do uveljavitve podzakonskih predpisov iz 12. člena tega zakona se uporablja Uredba o vsebini in postopku posredovanja podatkov za predhodni in naknadni nadzor nad državnimi pomočmi (Uradni list RS, št. 36/2000) ter Pravilnik o pripravi letnega poročila o državnih pomočeh (Uradni list RS, št. 19/2000).
15. člen

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha delovati Komisija za nadzor nad državnimi pomočmi.

16. člen

Ministrstvo prevzame vse evidence, ki jih je do uveljavitve tega zakona vodila Komisija za nadzor nad državnimi pomočmi.

17. člen

Ta zakon začne veljati 1. maja 2004.

Številka: 310-05/99-1/3
Ljubljana, dne 26. marca 2004
EPA 1178-III

Uporabniški avatar
bara
PrispevkovCOLON 1169
PridruženCOLON Ne Apr 17, 2005 7:01 pm
KrajCOLON Domľale
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 15184Odgovor bara
So Sep 17, 2005 9:31 am

Divji!

Torej je tale zadeva neizvedljiva. Če nič drugega je tu še Uredba o ravnanju z živalmi - to je tisto zaščita in počutje živali. Ne da se mi jo vlečt iz fascikla, ampak po tej uredbi je pa tole še dodatno neizvedljivo. Vem, da na kmetijskih trgih še niso slišali zanjo, ampak v Bruslju jo pa poznajo. Bi bilo pa dobro to že pri nas ponovno zminirati... Očitno je tole ČZS zopet izsilila...
Se bom v ponedeljek malo angažirala...
Nobena tema ni tako trda, da je sveèa ne bi mogla razsvetliti.

www.varna-hrana.si/

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 15220Odgovor divji cebelar
To Sep 20, 2005 9:57 am

Povzeto po FINANCAH:

Dohodninski obrazci za genije
Davčna uprava in finančno ministrstvo še usklajujeta obsežen dohodninski obrazec, poleg njega pa bo še več kot 30 strani navodil za izpolnjevanje

Novi obrazec za izpolnjevanje dohodninske napovedi, ki ga pripravlja Durs, se bo po neuradnih informacijah z zdajšnjih štirih razmnožil na 16 strani. Očitno ga bodo lahko izpolnjevali samo geniji, kakršen je bil Albert Einstein.
____________
Pa se čebelarji čudite, da nimamo urejenega statusa in s tem primerne obdavčitve. Bodimo s tem v bodoče raje tiho, ker bodo v nasprotnem dodali še 16 strani. :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:

MM
PrispevkovCOLON 353
PridruženCOLON Po Maj 17, 2004 1:30 pm
KrajCOLON Ljubljana

OdgovorCOLON # 15221Odgovor MM
To Sep 20, 2005 10:07 am

Si presenečen?
Vis Vitalis

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 15223Odgovor divji cebelar
To Sep 20, 2005 10:22 am

MM - Miro napisal/-aCOLONSi presenečen?
Priznam, da sem! Birokrati v prejšnjem režimu so bili pravi dojenčki proti tem novim "evropsko-slovenskim". Vsak narod ima pač tako oblast kot si jo zasluži, pardon, izvoli.

MM
PrispevkovCOLON 353
PridruženCOLON Po Maj 17, 2004 1:30 pm
KrajCOLON Ljubljana

OdgovorCOLON # 15225Odgovor MM
To Sep 20, 2005 10:33 am

Jaz pa ne.
Včeraj sem imel "srečo" da me je ob debati z kolegom nagovoril "en" slo funkcionar. Slišal je, da debatirava o kmetijstvu čez S mejo. Pa ni mogel, da naju nebi začel razsvetljevati. Kaj vse je natvezil ... Na koncu sem ga vprašal, s katero kmetijsko dejavnostjo se ukvarja? Z pisarniško je moj prevod na tisto, kar je povedal.
Še kolegu, ki je tipičen tehnokrat brez slehernega občutka za življenjske zadeve je bilo tisto flancanje odveč. Morda zato, ker se je ob vsem tem kar je slišal, prvič "pogledal v ogledalo".
Zato ne bodimo naivni. Na žalost so meje zmogljivosti naših kadrov (pa ne vseh) daleč pod nivojem kakšnih drugih. Da o morali ne zgubljam besed.

Lp
Miro
Vis Vitalis

Uporabniški avatar
Pike
PrispevkovCOLON 1479
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 10:10 pm
KrajCOLON Kamnik
CONTACTCOLON

Moja dacarska

OdgovorCOLON # 15230Odgovor Pike
To Sep 20, 2005 12:06 pm

Letos sem jaz po nesreči napačno izpolni ženino dohodninsko napoved. Nek znesek sem združil in napisal v en okenček. Moral bi pa ta znesek npr, dati na pol in napisati v dva okenčka, vse skupaj brez veze in sem vsako leto tako počel. Torej, kliče DURS v ženino službo in v računovodstvo. Delodajalec mora plačati še 150.000 SIT nekih prispevkov. Cel hudič, mene ženske skoraj linčajo. Tašča (ženin delodajalec) plača teh 150.000 SIT, ker se z davćno ni za hecati. Na kar taščina računovodkinja ugotovi, da je bil obrazec za odmero dohodnine pravilno izpolnjen ampak so na DURSU spregledali, da morajo upoštevati dva otroka kot olajšavo!!!! Banda dacarska, ne glede na to, da so se oni zmotili in za to zmoto je bilo potrebno v 8 dneh plačati 150.000 SIT, vrnili so ta debar šele v petek 16.09.2005, še mene so babe čisto razpizdile in noben ,..urac se mi ni opravičil.
Jaz bi takega dacarja za jajca obesil glede na to kva vse sem mogu prestat za to, ker so se zmotili. Če se spravi nekaj bab (tašča, žena in računovodkinja pa še une na DURS-u) ni ravno mačji kašelj in moraš biti kar junak da to zdržiš :lol: :lol: :lol:

MM
PrispevkovCOLON 353
PridruženCOLON Po Maj 17, 2004 1:30 pm
KrajCOLON Ljubljana

OdgovorCOLON # 15231Odgovor MM
To Sep 20, 2005 12:14 pm

Imel si smolo. In pestro življenje, ki ti ga je narekovala sanacija.
Nisi edini, verjami. Jaz sem imel parkrat opravka z MOL. Ampak samo enkrat sem pušnil, pa še to zaradi tega, ker mi je zmanjkalo energije za zafrkancijo.
Ampak nisem bil presenečen. Kajti v tej državi oz. na tem prostoru in v tem času je možno prav vse.
Pa saj si čebelar, evo iz prve čutiš kaj je to argument moči ...
Vis Vitalis

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

Nova davčna zakonodaja

OdgovorCOLON # 15233Odgovor divji cebelar
Sr Sep 21, 2005 5:57 am

Vlada pripravlja novo davčno zakonodajo. Prav zanima me kako se v to reformo vključujejo ČZS in tisto kar je ostalo od CČI, če je sploh še kaj ostalo ??? Kako se v to vključuje KGZ in MKGP glede področja čebelarstva ??? Če se bo sedaj zamudilo, potem bo to lahko usodno za vse čebelarje, ne le za tistih nekaj tisoč, ki se jih prišteva med "male", temveč tudi za večje in velike.
Po neki normalni logiki težav pravzaprav ne bi smelo biti. ČZS vodijo jurišniki iz strank koalicije, KGZ tudi, MKGP pa seveda tudi. Pa bo tako ???
Ne takrat pred državnimi volitvami, sedaj bi se morali organizirati vsi čebelarji in enotno nastopiti ter zahtevati ureditev primernih statusov in na osnovi njih korektno ter realno obdavčitev.
Vse bolj se mi dozdeva, da na MKGP, KGZ in ČZS ni za računati. Projekt CČI smo s svojim oportunizmom zasrali in raje kot, da bi ga rešili, smo se zatekli v sektni način funkcioniranja in trenutno uživamo v senci blagih ter odobravajočih nasmehov "vodilnih". In dobilo se bo celo nekaj fičnikov na osnovi projekta " klanje matic ". Pri tem pa vsi po vrsti pozabljajo, da bodo te fičnike že v naslednjem letu morali vrniti s krepkimi obrestmi. Naivnost pa taka!!! In takrat bodo prav ti isti ponovno klicali k mobilizaciji vseh čebelarjev, stokali, preklinjali, grozili in kdo ve kaj še vse, da bi pridobili kritično maso kateri bi oblast vendarle prisluhnila. Takrat bo prepozno. Ko bo davčna reforma enkrat sprejeta in uveljavljena, je zaradi nekaj tisoč ekonomsko nepomembnih čebelarjev ne bo nihče spreminjal ali dopolnjeval. Vsa naša cviljenja o naši pomembnosti z okoljevarstvenega, ekonomskega, opraševalnega ali še kakšnega vidika, bodo glas vpijočega v puščavi.
Razmislimo o tem in ne nasedajmo več ljudem, ki to čebelarsko srenjo že leta in leta vlečejo za nos. Če sami zase ne bomo storili ničesar, bodi vsi drugi še manj.

Uporabniški avatar
bara
PrispevkovCOLON 1169
PridruženCOLON Ne Apr 17, 2005 7:01 pm
KrajCOLON Domľale
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 15234Odgovor bara
Sr Sep 21, 2005 9:19 am

Nova davčna zakonodaja
Vlada pripravlja novo davčno zakonodajo. Prav zanima me kako se v to reformo vključujejo ČZS in tisto kar je ostalo od CČI, če je sploh še kaj ostalo ??? Kako se v to vključuje KGZ in MKGP glede področja čebelarstva ??? Če se bo sedaj zamudilo, potem bo to lahko usodno za vse čebelarje, ne le za tistih nekaj tisoč, ki se jih prišteva med "male", temveč tudi za večje in velike.
Po neki normalni logiki težav pravzaprav ne bi smelo biti. ČZS vodijo jurišniki iz strank koalicije, KGZ tudi, MKGP pa seveda tudi. Pa bo tako ???
Ne takrat pred državnimi volitvami, sedaj bi se morali organizirati vsi čebelarji in enotno nastopiti ter zahtevati ureditev primernih statusov in na osnovi njih korektno ter realno obdavčitev.
Vse bolj se mi dozdeva, da na MKGP, KGZ in ČZS ni za računati. Projekt CČI smo s svojim oportunizmom zasrali in raje kot, da bi ga rešili, smo se zatekli v sektni način funkcioniranja in trenutno uživamo v senci blagih ter odobravajočih nasmehov "vodilnih". In dobilo se bo celo nekaj fičnikov na osnovi projekta " klanje matic ". Pri tem pa vsi po vrsti pozabljajo, da bodo te fičnike že v naslednjem letu morali vrniti s krepkimi obrestmi. Naivnost pa taka!!! In takrat bodo prav ti isti ponovno klicali k mobilizaciji vseh čebelarjev, stokali, preklinjali, grozili in kdo ve kaj še vse, da bi pridobili kritično maso kateri bi oblast vendarle prisluhnila. Takrat bo prepozno. Ko bo davčna reforma enkrat sprejeta in uveljavljena, je zaradi nekaj tisoč ekonomsko nepomembnih čebelarjev ne bo nihče spreminjal ali dopolnjeval. Vsa naša cviljenja o naši pomembnosti z okoljevarstvenega, ekonomskega, opraševalnega ali še kakšnega vidika, bodo glas vpijočega v puščavi.
Razmislimo o tem in ne nasedajmo več ljudem, ki to čebelarsko srenjo že leta in leta vlečejo za nos. Če sami zase ne bomo storili ničesar, bodi vsi drugi še manj.
Divji!

Kaj je za naredit? Status mora pripeljat v sistem Urad za varno hrano, pa se ne odziva, saj varna hrana in veterina paše pod njega. Le oni so za to pristojni. Žal se vodilni ne odzivajo. Tisti na kmetijskih trgih verjetno, če sploh, kaj po svoje štrikajo..., itak pa sploh ne poznajo te zakonodaje... Kaj naj naredim? Organiziram štrajk?
Nobena tema ni tako trda, da je sveèa ne bi mogla razsvetliti.

www.varna-hrana.si/

Uporabniški avatar
bara
PrispevkovCOLON 1169
PridruženCOLON Ne Apr 17, 2005 7:01 pm
KrajCOLON Domľale
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 15235Odgovor bara
Sr Sep 21, 2005 9:32 am

Divji!

Ali imaš morda kakšne osnutke? V novem Zakonu o kmetijstvu tudi ni nastavkov za status čebelarja. To bi morali odgovorni že kdaj vpeljati v sistem. Tako je naredil tudi g. Kastelic za ribiče in lovce..., ker je ob branju EU zakonodaje ugotovil, da ga mora vpeljati. Tudi g. Krek je opozarjal, da je potrebno pri čebelarjih storiti isto, pa g. Senegačnik tega ni upošteval. Žal gre vse po strankarskih linijah SLS-SKD in NSi. Divji, jaz očitno ne bom pravi naslov za te zadeve, ker tudi k tej strankarski strukturi ne bom mogla priti zraven, ker se me bojijo kot hudič križa in moj način razmišljanja in strokovno delovanje, ki so ga spoznali, ko sem bila še med njimi v službi zanje ni pravi, ker postanejo popolnoma ogroženi. Poleg tega sem pa za njih še Pahorjeva, tako da... Vse kar lahko naredim, sem pripravljena, da CČI organizira štrajk in jo dobro zakuha, ker je verjetno to edini način, da se morda zadeve premaknejo. Mislim, da ne bi bilo slabo, če se povežemo še s kmečkim sindikatom (Gorencom) in jo skupaj dobro zakuhamo. Čebelarstvo je namreč osnovna kmetijska dejavnost. Ga bom kontaktirala in ti sporočim... Prosim te, če mi priskrbiš ves material s katerim razpolagaš, da bom lahko začela pogovore in pripravljati zadeve...
Nobena tema ni tako trda, da je sveèa ne bi mogla razsvetliti.

www.varna-hrana.si/

Uporabniški avatar
tonepoljak
PrispevkovCOLON 153
PridruženCOLON So Jun 18, 2005 4:46 pm
KrajCOLON Gorenc

OdgovorCOLON # 15237Odgovor tonepoljak
Sr Sep 21, 2005 9:53 am

A še en štrajk? Tamala, saj nimaš časa.
Naj živi Gorenjska!

MM
PrispevkovCOLON 353
PridruženCOLON Po Maj 17, 2004 1:30 pm
KrajCOLON Ljubljana

OdgovorCOLON # 15241Odgovor MM
Sr Sep 21, 2005 10:33 am

Zakaj ne bi začeli z kakšnim člankom v sobotni prilogi Dela? Mislim, da je treba na ta način izzvati tiste, ki so "neaktivni".
Štrajk je za proletarce, kar pa najbrž nismo več? Ali pač?
Vis Vitalis

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 15242Odgovor divji cebelar
Sr Sep 21, 2005 1:48 pm

Bara ti ne moreš storiti veliko, pravzaprav nič. Tako kot tudi sam ne morem storiti nič drugega kot, da le opozarjam. da se ponovno ne zamudijo vsi vlaki. Koga pa zaradi čebelarjev sploh boli glava v tej deželi ? In pred organe, ki pripravljajo reformo davčne zakonodaje ni mogoče priti kar z nekim ceglcom, na katerega bi nakracal svoje želje. Vsak predlog, vsaka zahteva mora biti utemeljena in elaborirana ter podkrepljena z vsemi izračuni stroškov, stanjem v slovenskem čebelarstvu, zakonskimi zahtevami, ki opredeljujejo področje čebelarstva in še s čim, očemer pa sedaj tukaj nima smisla pisariti.
Mogoče ima Miro še najbolj prav. Državna birokracija se ne odziva, na MKGP dela nek uradnik tako kot odgovarja določenemu zelo malemu, vendar močnemu in vplivnemu, lobiju v čebelarski srenji, KGZ skoraj ne ve, da čebelarstvo sploh obstaja, ČZS pa je v rokah prav istega lobija ki ima svoje lovke v uradniških strukturah MKGP. In tako se krog zapre.
Govoriti o štrajku ali javnem protestu, ki bi ga ti organizirala, je neproduktivno in zapravljanje časa. Še ČZS ni uspel omembe vreden protest, pa so imeli na razpolago kar nekaj strankarskih organizacijskih mašinerij. Pozabi.
Potebna bi bila takojšnja strokovna in kadrovska prenova CČI, ki bi izdelala potrebne strokovne podlage za svoje zahteve in predloge in jih s pomočjo medijev predstavila slovenski javnosti. Druge poti enostavno ni. To dosedanje pošiljanje besed gluhim ni dalo rezultatov. Torej se je pač potrebno poslužiti drugih metod in sredstev. Ob tem pa se je seveda treba postaviti trdno na svoje noge in se ne venomer ozirati ali pa se mogoče le ne bi dalo zlesti pod odejo MKGP ali celo ČZS ali pa še komu. Za tovrstna ljubimkanja je čas potekel. Če sami tega nismo sposobni, ali si ne upamo in iščemo hrbet iza katerega bi varno bevskali, potem se pač temu poslanstvu odrečimo in čakajmo, da bomo videli kaj bo. Tako ali tako bomo delili vsi isto usodo, tako tisti, ki so nekaj želeli storiti, kot velika večina tistih, ki tega niso upali ali vedeli.

Uporabniški avatar
BONI
PrispevkovCOLON 182
PridruženCOLON Ne Apr 11, 2004 8:58 am
KrajCOLON KOPER

OdgovorCOLON # 15244Odgovor BONI
Sr Sep 21, 2005 3:19 pm

se popolnoma strinjam z divjim čebelarjem ker to kar se piše in govori kaj mora biti je le kaplja v morje. država in sistem ne delujeta nikakor v to sem prepričan in izkušam in vse se dela na prazne laži in obljube. nič se ne bo dalo doseči , razen tega da nas bo država in sistem še naprej izkoriščala. JE KJE KAKŠEN JUNAK , DA DOKAŽE NASPROTNO Z DEJSTVI.
Zadnjič spremenil 1, dne BONI, skupaj popravljeno 0 krat.
VEM DA NIC NEVEM
AMPAK, DRUGI NE VEDO
DA NIC NE VEDO

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 15247Odgovor divji cebelar
Če Sep 22, 2005 10:45 am

To je veljalo v letu 2005 in odločbe imajo " rok trajanja" do konca leta 2005.
____________


Opravljanje čebelarske dejavnosti in obdavčitev
Pojasnilo DURS, št. 42404-33/2005, 17. 5. 2005

Zavezanec nam je obširneje predstavil čebelarsko dejavnost in izpostavil problem registracije in obdavčitve čebelarjev. Navaja, da se čebelarji praviloma ne morejo vpisati v evidenco dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ker niso kmetje. V zvezi z vpisom opravljanja dejavnosti v davčni register in z obdavčitvijo dohodkov iz dejavnosti čebelarstva pojasnjujemo:

Zakon o dohodnini - ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 17/05 - UPB1) v poglavju III.3 Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti razdeli kmetijsko dejavnost na osnovno in drugo kmetijsko dejavnost.

ZDoh-1 v 57. členu opredeljuje osnovno kmetijsko dejavnost: po določbi drugega odstavka 57. člena ZDoh-1 kot osnovna kmetijska dejavnost velja kmetijska pridelava, ki je v celoti ali pretežno vezana na uporabo kmetijskih zemljišč, vodenih v zemljiškem katastru in v katastru dejanske rabe kmetijskih zemljišč, in vključuje:

1. pridelavo žit in drugih poljščin, vključno s pridelavo vrtnin v njivskem kolobarju,
2. pridelavo hmelja,
3. pridelavo grozdja in proizvodnjo vina iz lastnega pridelka, razen proizvodnje vina za prodajo,
4. pridelavo sadja,
5. pridelavo oljk in proizvodnjo oljčnega olja iz lastnega pridelka, razen proizvodnje oljčnega olja za prodajo,
6. rejo govedi, ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov,
7. prirejo mleka,
8. rejo prašičev, perutnine, nojev in jelenjadi s pretežno lastno krmo.

Na podlagi navedenega dejavnost čebelarstva sodi med druge kmetijske dejavnosti. Dohodek iz drugih kmetijskih dejavnosti, ki se po določbi 57. člena ZDoh-1 ne more obravnavati kot dohodek iz osnovne kmetijske dejavnosti, se obravnava kot dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti. Fizična oseba, ki dosega dohodek iz druge kmetijske dejavnosti, se obravnava kot fizična oseba, ki opravlja dejavnost. Navedeno pomeni, da mora fizična oseba, ki dosega dohodek iz druge kmetijske dejavnosti, po določbah 44. člena Zakona o davčni službi - ZDS-1 (Uradni list RS, št. 17/05 - UPB-1) predložiti prijavo za vpis v davčni register v 8 dneh po opravljenem vpisu v drug register (evidenco).

Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost čebelarstva, morajo ob prijavi za vpis v davčni register predložiti dokazilo o vpisu v register kmetijskih gospodarstev oziroma do uveljavitve dopolnjenega Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev in evidenci subjektov vsaj dokazilo o vpisu v register čebelnjakov.

Način ugotavljanja davčne osnove za dohodek iz druge kmetijske dejavnosti je enak kakor za druge zavezance, ki dosegajo dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti. ZDoh-1 v 35. členu opredeljuje ugotavljanje davčne osnove od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, na dva načina:

# z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov,
# z upoštevanjem normiranih odhodkov.

V prvem primeru je davčna osnova od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, opredeljena kot dobiček, ki se ugotovi kot razlika med prihodki in odhodki, doseženimi v zvezi z opravljanjem dejavnosti, če ni z ZDoh-1 drugače določeno. Za ugotavljanje prihodkov in odhodkov se uporabljajo predpisi o obdavčitvi dohodkov pravnih oseb, če ni z ZDoh-1 drugače določeno.

V drugem primeru se pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, po določbi drugega odstavka 36. člena ZDoh-1 upoštevajo prihodki ob njihovem izplačilu in po določbi 45. člena ZDoh-1 normirani odhodki v višini 25 % ustvarjenih prihodkov.

Po določbi tretjega odstavka 35. člena ZDoh-1 zavezanec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

1. zanj ne obstaja obveznost vodenja poslovnih knjig in evidenc po drugih predpisih,

2. njegovi prihodki iz dejavnosti v zadnjih zaporednih 12 mesecih, vključno z mesecem oktobrom tekočega leta, ne presegajo 3,9 milijonov tolarjev,

3. ne zaposluje delavcev,

4. v preteklem davčnem letu ni ugotavljal davčne osnove od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali je ugotavljal davčno osnovo od dohodkov, doseženih z opravljanjem dejavnosti, na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov v zadnjih zaporednih 3 davčnih letih in je na koncu triletnega obdobja dvakrat zaporedoma izpolnjeval pogoj iz 1., 2. in 3. točke tega odstavka, lahko pri ugotavljanju davčne osnove naslednjega davčnega leta zahteva upoštevanje normiranih odhodkov v višini, določeni v 45. členu tega zakona.

V skladu z določbo četrtega odstavka 35. člena ZDoh-1 lahko zavezanec, ki je na novo začel opravljati dejavnost in izpolnjuje pogoja iz 1. in 3. točke tretjega odstavka 35. člena ZDoh-1, pri ugotavljanju davčne osnove v prvem in drugem davčnem letu, če je začel opravljati dejavnost v zadnjih 6 mesecih prvega davčnega leta, zahteva upoštevanje normiranih odhodkov v višini, določeni v 45. členu tega zakona.

Po določbi drugega odstavka 288. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-1 (Uradni list RS, št. 25/05 - UPB1) zavezanec, ki na novo začne opravljati dejavnost, predloži zahtevo za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov ob prijavi za vpis v davčni register.

Vrste in način vodenja poslovnih knjig in evidenc, ki jih morajo voditi osebe z dohodkom iz opravljanja dejavnosti (v nadaljevanju: zavezanci), so določene s Pravilnikom o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za osebe z dohodkom iz opravljanja dejavnosti (Uradni list RS, št. 130/04), v nadaljevanju: pravilnik. V drugem odstavku 1. člena pravilnika je določeno, da se za zavezance glede vodenja poslovnih knjig, sestavljanja letnih poročil, vodenja poslovnih knjig in evidenc, knjigovodskih listin in glede dostopnosti do poslovnih knjig in poročil uporabljajo Zakon o gospodarskih družbah v delu, ki zadeva samostojnega podjetnika posameznika, slovenski računovodski standard 39 (Slovenski računovodski standardi) in ta pravilnik.

Po 2. členu pravilnika zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, pomenijo izjemo od splošnega pravila iz 1. člena pravilnika, saj lahko vodijo le evidenco izdanih knjigovodskih listin in evidenco osnovnih sredstev.
________
Kaj pa bo v letu 2006 ??? Kako pa bo čebelarstvo obdavčeno po novi davčni zakonodaji ?????

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 15251Odgovor divji cebelar
Če Sep 22, 2005 5:56 pm

Povzeto s spletne strani KGZ Slovenije:
______________
Okrogla miza o davčni zakonodaji v Sevnici

Davki ogrožajo obstoj kmetijstva
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je v sodelovanju z Območno enoto KGZS Brežice in Odborom izpostave KGZS Sevnica 15. septembra organizirala okroglo mizo z naslovom »Davčna zakonodaja v prihodnje«. Na njej so sodelovali Peter Vrisk, predsednik KGZS, Janez Pirc in Marjan Golavšek z ministrstva za kmetijstvo ter Branko Ravnik in mag. Neva Pajntar s sektorja za kmetijsko svetovanje pri KGZS. Na okrogli mizi, ki jo je vodil Boris Grabrijan, namestnik direktorja KGZS, je sodelovalo okoli 90 udeležencev. Problema davčne zakonodaje se zaveda tudi Kristjan Janc, župan Sevnice, ki je pozdravil vse udeležence in kot poslanec Državnega zbora zagotovil, da bo stališče predstavil v Državnem zboru ter poudaril, da verjame, da bodo popravki zakona prinesli pozitivne spremembe za podeželje. Okrogle mize se kljub naporom organizatorjev ni udeležil nihče od povabljenih predstavnikov Ministrstva za finance.

»V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije se intenzivno ukvarjamo s problematiko potrebne spremembe Zakona o dohodnini, kar je za obstoj kmetijstva izjemnega pomena«, je v uvodu poudaril Peter Vrisk. Skupaj z mag. Miranom Nagličem, direktorjem KGZS ter ekipo strokovnih sodelavcev se je 19. julija sestal z ministrom za finance dr. Andrejem Bajukom ter mu predstavil pripravljene amandmaje. KGZS je prav tako organizirala številne okrogle mize, izjave za javnost ter predstavitve svojih zahtev v medijih. Žal zaenkrat odgovorov in dokončnih rešitev še ni. Kljub temu smo v KGZS poskušali vplivati na Ministrstvo za finance, Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, da bi našli bolj enostavne rešitve za izvajanje veljavnega Zakona o dohodnini. Pri tem pa smo trčili ob številne težave, ker Pravilnik o izvajanju Zakona o dohodnini za področje osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti še ni sprejet, nedorečenih pa je tudi vrsto postopkov kot na primer registracije dejavnosti na Davčnem uradu RS, kar predstavlja še dodatno težavo. Branko Ravnik pa je izrazil dvom nad posluhom sedanje vlade za težave v kmetijstvu ter primerjalno poudaril, da imata tako Avstrija kot Italija obdavčitev v kmetijstvu daleč pod dejanskim dohodkom.

Predlagane spremembe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije k Zakonu o dohodnini temeljijo na dejstvu, da je potrebno kmetijo obravnavati celovito, z vsemi dejavnostmi, ki jih opravlja, je v predstavitvi le teh poudarila mag. Neva Pajntar. Sedanja davčna zakonodaja kot osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti obravnava le tiste, ki so v celoti ali pretežno vezane na uporabo kmetijskih in gozdnih zemljišč, izključuje pa pridelavo vrtnin, proizvodnjo vina in oljčnega olja za prodajo ter rejo živali, če le-ta ne temelji na pretežno domači krmi. V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije se zavzemamo, da so v poglavje o dejavnostih vključena le tista kmetijska gospodarstva, ki bi dejavnost registrirala kot samostojni podjetnik ali pravna oseba. Zavzemamo se, da plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike ne bi bila obdavčena posebej. Za neposredna in izravnalna plačila predlagamo vključitev v pavšalni izračun. Za dejavnosti, ki niso pretežno vezane na uporabo kmetijskih zemljišč, ter za dopolnilne dejavnosti, predlagamo možnost vodenja knjigovodstva z uveljavljanjem normiranih stroškov v višini 70 odstotkov. Zavzemamo se tudi za investicijske olajšave v višini 35 odstotkov vloženih sredstev v primeru, da je mogoče z računi dokazati vlaganja v kmetijsko in gozdarsko dejavnost v okviru gospodinjstva ali agrarne skupnosti. Prav tako menimo, da se sredstva predpristopne pomoči Sapard, sredstva z naslova EPD in druge investicijske podpore v letu 2005 ne bi smela šteti kot dohodek..
______________
Da ne bo med čebelarji glede teh vprašanj slučajno zavladal kak neutemeljen optimizem, je dobro, da si preberemo še nekaj na to temo.

MM
PrispevkovCOLON 353
PridruženCOLON Po Maj 17, 2004 1:30 pm
KrajCOLON Ljubljana

OdgovorCOLON # 15257Odgovor MM
Pe Sep 23, 2005 10:25 am

S temi povzetki ugotavljaš le dejansko stanje. Zanimivo bi bilo prebrati razmišljanje, kako se izvleči iz te pat pozicije.
Si kdaj razmišljal, da bi registriral podjetje in preko njega tržil svoje čebelarske izdelke?
Zanime me tudi, ali je kdo, ki se tako ali drugače pojavlja na tem forumu, že prejel kakšno subvencijo, seveda za čebelarsko dejavnost?

Še vedno mislim da je prava pot tista preko medijev - članek v sobotni prilogi Dela ipd (lahko tudi pisma bralcev). Naj se javnosti razkrije, kje je slo čebelar napram S in Z kolega. Ampak, razmisliti je treba, če ni tehtnica vendarle nam v prid?! Pa da se pri tem ne plijemo z gn ...!


LP
Miro
Vis Vitalis

Uporabniški avatar
bara
PrispevkovCOLON 1169
PridruženCOLON Ne Apr 17, 2005 7:01 pm
KrajCOLON Domľale
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 15258Odgovor bara
Pe Sep 23, 2005 10:43 am

Divji!

Zjutraj sem govorila z Marjanom Papežom. Povedal mi je, da sta s Tomcem uspela pri Senegačniku in v spremembe Zakona o kmetijstvu naj bi zapisali tudi čebelarja.

Potrebno bo videti, v kakšnem kontekstu. Naj bi šlo le za nastavek.
V košu spodaj - foruma, pa sem obesila njegov mail, ker je zjutraj potreboval podatke od mene, če slučajno vem, kako je to urejeno v Franciji.
Nobena tema ni tako trda, da je sveèa ne bi mogla razsvetliti.

www.varna-hrana.si/

Uporabniški avatar
bara
PrispevkovCOLON 1169
PridruženCOLON Ne Apr 17, 2005 7:01 pm
KrajCOLON Domľale
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 15261Odgovor bara
Pe Sep 23, 2005 11:04 am

Bara ti ne moreš storiti veliko, pravzaprav nič. Tako kot tudi sam ne morem storiti nič drugega kot, da le opozarjam. da se ponovno ne zamudijo vsi vlaki. Koga pa zaradi čebelarjev sploh boli glava v tej deželi ? In pred organe, ki pripravljajo reformo davčne zakonodaje ni mogoče priti kar z nekim ceglcom, na katerega bi nakracal svoje želje. Vsak predlog, vsaka zahteva mora biti utemeljena in elaborirana ter podkrepljena z vsemi izračuni stroškov, stanjem v slovenskem čebelarstvu, zakonskimi zahtevami, ki opredeljujejo področje čebelarstva in še s čim, očemer pa sedaj tukaj nima smisla pisariti.
Mogoče ima Miro še najbolj prav. Državna birokracija se ne odziva, na MKGP dela nek uradnik tako kot odgovarja določenemu zelo malemu, vendar močnemu in vplivnemu, lobiju v čebelarski srenji, KGZ skoraj ne ve, da čebelarstvo sploh obstaja, ČZS pa je v rokah prav istega lobija ki ima svoje lovke v uradniških strukturah MKGP. In tako se krog zapre.
Govoriti o štrajku ali javnem protestu, ki bi ga ti organizirala, je neproduktivno in zapravljanje časa. Še ČZS ni uspel omembe vreden protest, pa so imeli na razpolago kar nekaj strankarskih organizacijskih mašinerij. Pozabi.
Potebna bi bila takojšnja strokovna in kadrovska prenova CČI, ki bi izdelala potrebne strokovne podlage za svoje zahteve in predloge in jih s pomočjo medijev predstavila slovenski javnosti. Druge poti enostavno ni. To dosedanje pošiljanje besed gluhim ni dalo rezultatov. Torej se je pač potrebno poslužiti drugih metod in sredstev. Ob tem pa se je seveda treba postaviti trdno na svoje noge in se ne venomer ozirati ali pa se mogoče le ne bi dalo zlesti pod odejo MKGP ali celo ČZS ali pa še komu. Za tovrstna ljubimkanja je čas potekel. Če sami tega nismo sposobni, ali si ne upamo in iščemo hrbet iza katerega bi varno bevskali, potem se pač temu poslanstvu odrečimo in čakajmo, da bomo videli kaj bo. Tako ali tako bomo delili vsi isto usodo, tako tisti, ki so nekaj želeli storiti, kot velika večina tistih, ki tega niso upali ali vedeli.
Divji, pripravljam dnevni red za sestanek IO CČI. Se bo zgodilo...,
Nobena tema ni tako trda, da je sveèa ne bi mogla razsvetliti.

www.varna-hrana.si/

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 15269Odgovor divji cebelar
Pe Sep 23, 2005 5:56 pm

MM - Miro napisal/-aCOLONS temi povzetki ugotavljaš le dejansko stanje. Zanimivo bi bilo prebrati razmišljanje, kako se izvleči iz te pat pozicije.
Si kdaj razmišljal, da bi registriral podjetje in preko njega tržil svoje čebelarske izdelke?
Zanime me tudi, ali je kdo, ki se tako ali drugače pojavlja na tem forumu, že prejel kakšno subvencijo, seveda za čebelarsko dejavnost?

Še vedno mislim da je prava pot tista preko medijev - članek v sobotni prilogi Dela ipd (lahko tudi pisma bralcev). Naj se javnosti razkrije, kje je slo čebelar napram S in Z kolega. Ampak, razmisliti je treba, če ni tehtnica vendarle nam v prid?! Pa da se pri tem ne plijemo z gn ...!

LP
Miro
Miro imaš prav. Ugotavljam le sedanje stanje! Saj drugega niti ne morem. Dragi Miro, najine možnosti na tem področju so zelo omejene.
Podjetje ali sp si lahko registrirajo le večji čebelarji. Mi sobotarji na tak način seveda ne moremo čebelariti. In sobotarjev nas je v Sloveniji okrog 70-75 %.
Tvoje opozorilo glede gnojnice bi bilo na mestu, če se pred časom ne bi za čebelarje začela zanimati davčna uprava. Ta pa nas ne bo več izpustila iz svojih krempljev. Priznam, da tudi sam z veliko žalostjo ugotavljam, da je zlate dobe čebelarjenja konec in da nikoli več ne bo tako kot nam je čebelarjem bilo v nekaj preteklih desetletjih. Ker se zavedamo, da je tega konec, moramo biti sedaj pozorni, da nas z davčnimi bremeni ne uničijo, In prav zaradi tega in zaradi tega ker sem se v letošnjem letu kar precej angažiral in je davčna uprava prav na osnovi mojega dopisa omilila prvotna stališča in zahteve ter sem ob tem spoznal, da se iz njihovega objema ne bomo več izvili. Sedaj je samo še vprašanje kako močno nas bodo v objemu stisnili. Za to gre, dragi kolega Miro.
S tabo pa se strinjam glede medijev. Vendar moramo najprej vedeti kaj in kako hočemo ter to znati tudi utemeljiti.
Lepo te pozdravljam!

Uporabniški avatar
carniolan
PrispevkovCOLON 561
PridruženCOLON Po Apr 05, 2004 9:21 am
KrajCOLON Trenutno - FR
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 15273Odgovor carniolan
Pe Sep 23, 2005 8:15 pm

MM - Miro napisal/-aCOLON Zanime me tudi, ali je kdo, ki se tako ali drugače pojavlja na tem forumu, že prejel kakšno subvencijo, seveda za čebelarsko dejavnost?

LP
Miro
Nasel na Google: [PDF] DIPLOMSKO DELO
Format de fichier: PDF/Adobe Acrobat
Herman Kisilak. sp iz Rogašovcev je prejel 27.843.643,00 tolarjev iz proračuna
tretjega ukrepa: Gospodarska. diverzifikacija na kmetiji, in sicer za ...
www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/resman1736.pdf - Pages similaires


Bilo je od pristopne pomoci SAPARD - Mozak je dobro kasiral pa se predsenik cebelarjev je tam gor na Gorickem
**** Mecem kosti, psi jih glodajo....karavana pa gre dalje...****

MM
PrispevkovCOLON 353
PridruženCOLON Po Maj 17, 2004 1:30 pm
KrajCOLON Ljubljana

OdgovorCOLON # 15285Odgovor MM
Po Sep 26, 2005 1:17 pm

divji čebelar napisal/-aCOLON
MM - Miro napisal/-aCOLONS temi povzetki ugotavljaš le dejansko stanje. Zanimivo bi bilo prebrati razmišljanje, kako se izvleči iz te pat pozicije.
Si kdaj razmišljal, da bi registriral podjetje in preko njega tržil svoje čebelarske izdelke?
Zanime me tudi, ali je kdo, ki se tako ali drugače pojavlja na tem forumu, že prejel kakšno subvencijo, seveda za čebelarsko dejavnost?

Še vedno mislim da je prava pot tista preko medijev - članek v sobotni prilogi Dela ipd (lahko tudi pisma bralcev). Naj se javnosti razkrije, kje je slo čebelar napram S in Z kolega. Ampak, razmisliti je treba, če ni tehtnica vendarle nam v prid?! Pa da se pri tem ne plijemo z gn ...!

LP
Miro
Miro imaš prav. Ugotavljam le sedanje stanje! Saj drugega niti ne morem. Dragi Miro, najine možnosti na tem področju so zelo omejene.
Podjetje ali sp si lahko registrirajo le večji čebelarji. Mi sobotarji na tak način seveda ne moremo čebelariti. In sobotarjev nas je v Sloveniji okrog 70-75 %.
Tvoje opozorilo glede gnojnice bi bilo na mestu, če se pred časom ne bi za čebelarje začela zanimati davčna uprava. Ta pa nas ne bo več izpustila iz svojih krempljev. Priznam, da tudi sam z veliko žalostjo ugotavljam, da je zlate dobe čebelarjenja konec in da nikoli več ne bo tako kot nam je čebelarjem bilo v nekaj preteklih desetletjih. Ker se zavedamo, da je tega konec, moramo biti sedaj pozorni, da nas z davčnimi bremeni ne uničijo, In prav zaradi tega in zaradi tega ker sem se v letošnjem letu kar precej angažiral in je davčna uprava prav na osnovi mojega dopisa omilila prvotna stališča in zahteve ter sem ob tem spoznal, da se iz njihovega objema ne bomo več izvili. Sedaj je samo še vprašanje kako močno nas bodo v objemu stisnili. Za to gre, dragi kolega Miro.
S tabo pa se strinjam glede medijev. Vendar moramo najprej vedeti kaj in kako hočemo ter to znati tudi utemeljiti.
Lepo te pozdravljam!
Zdravo!
Enkraten strošek je registracija podjetja, bilance so pa okoli 30.000 sit.
Na ta način lahko pošiljam ponudbe, izdajam fakturte ipd, kar pred registracijo nisem mogel. Kdo (pravne osebe) pa še danes kupi kaj brez računa?
Samo vprašanje časa je bilo, kdaj se bo "čebelarska - gledano z aspekta davkarije - indija koromandija" sesula.
Kar nekajkrat sem izrazil mnenje, da bi morali čebelarji nastopiti enotno in posredovati javnosti objektivno sliko o naši dejavnosti. Seveda, primerjajoč se z kolegi zunaj meja. Temu lahko rečeš tudi PR. Občutek pa imam, da so nekateri, ki se sicer vneto zavzemajo za "boljši" čebelarski jutri, pod pritiskom "lobijev" in pri osebni kapitulaciji rešujejo samo svoje koristi. Popravi me, če se motim.
Vis Vitalis

MM
PrispevkovCOLON 353
PridruženCOLON Po Maj 17, 2004 1:30 pm
KrajCOLON Ljubljana

OdgovorCOLON # 15286Odgovor MM
Po Sep 26, 2005 1:18 pm

carniolan napisal/-aCOLON
MM - Miro napisal/-aCOLON Zanime me tudi, ali je kdo, ki se tako ali drugače pojavlja na tem forumu, že prejel kakšno subvencijo, seveda za čebelarsko dejavnost?

LP
Miro
Nasel na Google: [PDF] DIPLOMSKO DELO
Format de fichier: PDF/Adobe Acrobat
Herman Kisilak. sp iz Rogašovcev je prejel 27.843.643,00 tolarjev iz proračuna
tretjega ukrepa: Gospodarska. diverzifikacija na kmetiji, in sicer za ...
www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/resman1736.pdf - Pages similaires


Bilo je od pristopne pomoci SAPARD - Mozak je dobro kasiral pa se predsenik cebelarjev je tam gor na Gorickem
Hvala za poslano. Z užitkom bom prebral ... Ja, eni pač znajo ...
Vis Vitalis

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 15291Odgovor divji cebelar
Po Sep 26, 2005 7:00 pm

Zdravo!
Enkraten strošek je registracija podjetja, bilance so pa okoli 30.000 sit.
Na ta način lahko pošiljam ponudbe, izdajam fakturte ipd, kar pred registracijo nisem mogel. Kdo (pravne osebe) pa še danes kupi kaj brez računa?
Samo vprašanje časa je bilo, kdaj se bo "čebelarska - gledano z aspekta davkarije - indija koromandija" sesula.
Kar nekajkrat sem izrazil mnenje, da bi morali čebelarji nastopiti enotno in posredovati javnosti objektivno sliko o naši dejavnosti. Seveda, primerjajoč se z kolegi zunaj meja. Temu lahko rečeš tudi PR. Občutek pa imam, da so nekateri, ki se sicer vneto zavzemajo za "boljši" čebelarski jutri, pod pritiskom "lobijev" in pri osebni kapitulaciji rešujejo samo svoje koristi. Popravi me, če se motim.[/quote]
________
Miro se popolnoma strinjam s tabo. Podjetniška registracija ( s.p. ali doo ) pride v poštev pri večjih čebelarjih. Od koliko panjev naprej pa je seveda že drugo vprašanje, na katerega pa v tem trenutku tudi sam ne vem odgovoriti. Je pa še ena rešitev, ki jo že desetletja pozna zahodna Evropa in je tudi sedaj prevladojuča v EU. Sicer se od države do države malo razlikuje, sistem pa si je v osnovi zelo podoben. To je razvrstitev čebelarjev v nekaj kategorij, ki jih imenujemo "statusi" in tem kategorijam oz. statusom je prilagojen davčni sistem. Vse države, ki smo si jih malo pobliže ogledali kako imajo to urejeno, si prizadevajo za vzpodbujevalni davčni sistem in skrbno pazijo, da se jim čebelarstvo ne zruši ali ga ne zadušijo z neprimernimi davčnimi bremeni. Rešitve so zelo enostavne in si zelo podobne, razlikujejo se le v specifičnostih posameznih dežel, kar pa je seveda razumljivo. Slovenci bi si morali temeljito ogledati avstrijski, italijanski in francoski model in kaj hitro bi našli ustrezne rešitve kako to urediti doma. Vendar imamo mi mali problemček, da bi se 25% čebelarjev rado prišlepalo do ugodnosti preko hrbta 75% malih slovenskih čebelarjev. Gospod Pušnik, ki je izdelal predlog v začetku tega leta, je najprej zadevo dobro zastavil, potem pa je verjetno pod pritiskom določenih lobijev, vnesel toliko nesmislov in protislovnosti, da je zadeva postala popolnoma neužitna in je seveda nobena oblast ne bo pripravljena resno obravnavati, kaj šele sprejeti. Začelo se je torej dobro, potem pa vse zapacalo. Skupaj so v lonec vrgli sp, doo in statuse ter dopolnilno dejavnost na kmetiji, malo pomešali, dodali še želje in apetite nakaj večjih čebelarjev in še kakšnega lobija pri ČZS, še malo pomešali in skuhalo se je nekaj prav nič užitnega.
Lepo te pozdravljam!

Uporabniški avatar
bara
PrispevkovCOLON 1169
PridruženCOLON Ne Apr 17, 2005 7:01 pm
KrajCOLON Domľale
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 15292Odgovor bara
Po Sep 26, 2005 7:43 pm

Divji!

Čebelarji potrebujejo le različne statuse. EU zakonodaja vse lepo razdela, zato s.p. in d.o.o. ipd. sploh ni
potrebno. To so le brezvezni dodatni stroški... Zato je status tako pomemben. Država pa definitivno ne bo nasedala na razne klanfe, tam notri v tistem predlogu je res par hudih takih, da se nasmejiš do solza, kako so nekateri naivni oz. ne znajo niti zadev tako obrniti, da ne bi bilo tako očitno... Pa malo so se ušteli, da z MF ne gre tako lahko kot pri Senegačniku... Ekonomisti niso toliko nori, kot agronomi...
Nobena tema ni tako trda, da je sveèa ne bi mogla razsvetliti.

www.varna-hrana.si/

BUTTON_TOPIC_LOCKED

Vrni se na

Kdo je na strani

Po forumu brska: 1 in 0 gostov