STATUT delovni osnutek

Arhivirane teme 2005
Fizikalec
PrispevkovCOLON 6493
PridruženCOLON To Feb 03, 2004 9:35 pm

STATUT delovni osnutek

OdgovorCOLON # 2803Odgovor Fizikalec
Pe Jun 25, 2004 7:49 am

Na podlagi določb zakona o reprezentativnosti sindikatov (Ur. List RS 13/93) so državljani R Slovenije, ki se ukvarjajo s čebelarstvom, na ustanovitvenem sestanku v _________________, dne ______________ sprejeliSTATUT
SLČS - sindikata ljubiteljskih čebelarjev SlovenijeI. POGLAVJE
Temeljne določbe

1. člen

Sindikat ljubiteljskih čebelarjev Slovenije je samostojna, neodvisna in za nedoločen čas ustanovljena organizacija, v katero se prostovoljno vključujejo slovenski čebelarji.


2. člen

Sindikat deluje na celotnem območju Republike Slovenije.


3. člen

Naziv sindikata je “Sindikat ljubiteljskih čebelarjev Slovenije“. Sindikat uporablja kratico SLČS. Sedež ima v ___________________.


4. člen

Sindikat ima znak, katerega likovno podobo določi upravni odbor.


5. člen

Sindikat je pravna oseba in v pravnem prometu lahko sklepa vse posle za uresničevanje interesov in nalog, za katere je ustanovljen.

6. člen

Sindikat zastopa in predstavlja predsednik sindikata. Predsednik sindikata lahko pooblastilo za zastopanje prenese na drugo osebo.

II. POGLAVJE
Cilji in pravice

7. člen

Osnovni cilji delovanja sindikata so predvsem, da:

a) z vsemi sredstvi, ki jih ima na razpolago, uveljavlja in varuje skupne interese svojih članov;
b) rešuje probleme, ki zadevajo člane sindikata in išče ustrezne rešitve;
c) vzpodbuja solidarnost med člani sindikata ter krepi skupno sindikalno zavest;
d) se zavzema za spoštovanje moralnih in pravnih norm vseh slovenskih čebelarjev.


8. člen

Sindikat ima pravico in dolžnost :

a) sklepati pogodbe s čebelarskimi društvi oz. njihovimi zvezami, Čebelarsko zvezo Slovenije, državnimi organi, podjetji in ustanovami ter nadzorovati njihova izvajanja;
b) soodločati v organih Čebelarske zveze Slovenije in medobčinskih oz. regijskih čebelarskih zvezah o vseh pomembnih vprašanjih, ki zadevajo člane sindikata;
c) posredovati v disciplinski postopkih proti članom sindikata in aktivno sodelovati v primerih izključitev ali črtanj iz članstva v čebelarskih društvih, zvezah in Čebelarski zvezi Slovenije ter drugih postopkih in pravnih dejanjih v katera so vključeni člani sindikata, če ti to želijo;
d) nuditi članom pomoč sindikalne, pravne ali druge narave v sporih, ki izhajajo iz pogodbenih razmerij ;
e) informirati člane o dejavnostih sindikata in jih obveščati o ostalih aktivnostih;
f) zagotoviti gospodarno ravnanje s svojim premoženjem.
g) ustanavljati in voditi institucije, ki skrbijo za promocijo in razvoj slovenskega čebelarstva in čebelarskih izdelkov;
h) organizirati aktivnosti za ohranitev naravnega okolja in zavarovanja zdravja ljudi in čebel;
i) organizirati in voditi druge aktivnosti s katerimi se zagotavlja obstoj in razvoj slovenskega čebelarstva;III. POGLAVJE
Članstvo

9. člen

Član sindikata lahko postane vsaka oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega člena statuta in upravnemu odboru poda ustrezno pisno izjavo, v kateri navede, da prostovoljno pristopa v sindikat ter da bo spoštovala določila statuta in drugih aktov sindikata.

Skupščina sindikata lahko na predlog upravnega odbora sprejme v članstvo sindikata tudi osebe, ki s svojim ravnanjem in ugledom ščitijo interese slovenskega čebelarstva, čebelarskega sindikata in njegovih članov.
10. člen

Upravni odbor lahko izjemoma sklene, da se določenemu čebelarju odreče pravica do včlanitve v sindikat, če obstajajo utemeljeni razlogi, da bi njegovo članstvo lahko zelo škodilo interesom ali ugledu sindikata.


11. člen

Član sindikata ima naslednje pravice:

a) predlagati kandidate, voliti in biti voljen v organe sindikata;
b) svobodno izražati svoje interese, jih usklajevati z interesi drugi članov sindikata in sodelovati v vseh oblikah sindikalne dejavnosti;
c) dostop do organizirane pravne pomoči in drugih storitev sindikata pri uresničevanju svojih pravic in obveznosti na področju čebelarjenja in varstva ter ohranjanja narave ter zdravega okolja in v čebelarskih organizacijah;
d) možnost udeležbe in aktivnega sodelovanja na skupščini sindikata;
e) druge pravice, ki so določene s tem statutom in drugimi splošnimi akti sindikata.


12. člen

Član sindikata ima naslednje dolžnosti:

a) spoštovati določbe tega statuta in drugih splošnih aktov sindikata;
b) vestno izvrševati funkcije, v katere je izvoljen ali imenovan;
c) vedno delovati solidarno v korist skupnih interesov, ne glede na okoliščine;
d) redno plačevati letno članarino in druge denarne prispevke v skladu s sklepom pristojnega organa sindikata;
e) izvrševati ostale obveznosti, določene v tem statutu in drugih splošnih aktih sindikata, kot tudi obveznosti, ki jih naložijo pristojni organi sindikata.


13. člen

Članstvo v sindikatu s prostovoljnim izstopom člana preneha, ko le ta predloži upravnemu odboru pisno izjavo o izstopu.

Članstvo z izključitvijo preneha z dnem dokončnosti sklepa upravnega odbora sindikata o izključitvi člana. Članu se lahko izreče sklep o izključitvi, če grobo krši dolžnosti, ki jih ima po tem statutu.

Članstvo preneha tudi v primeru zamude pri plačilu letne članarine, kadar zamuda presega obdobje treh mesecev. Plačilo članarine se odloži za člane, ki niso prejeli dohodka več kot tri mesece in to dokažejo s potrdilom pristojnega državnega organa, do meseca septembra naslednjega leta.


IV. POGLAVJE
Organi

14. člen

Organi sindikata so: skupščina, upravni odbor, predsednik sindikata, predsedstvo in nadzorni odbor.

Upravni odbor lahko ustanovi tudi posebno posvetovalno telo in za področja posameznih regij posamezne območne odbore.


15. člen

Predsednika sindikata in predstavnike v upravnem odboru izvoli skupščina med člani sindikata za mandatno obdobje štirih let, z možnostjo ponovne izvolitve. Predstavniki so izvoljeni z večino oddanih glasov prisotnih članov sindikata.

Predstavnike v organih sindikata lahko skupščina, posamezno ali kolektivno, razreši dolžnosti opravljanja funkcije in sicer z dvotretjinsko večino prisotnih članov. Mandat novoizvoljenih predstavnikov traja preostanek mandata do novih volitev.


Skupščina

16. člen

Skupščina ima naslednje pristojnosti:

a) sprejema in spreminja statut;
b) voli in razrešuje predstavnike v organih sindikata;
c) daje smernice za letne načrte dela in finančne načrte;
d) razpravlja o proračunu, ki ga predlaga upravni odbor;
e) odloča o drugih zadevah v skladu s tem statutom in drugimi splošnimi akti sindikata.

Skupščino sestavljajo vsi člani sindikata. Skupščino sklicuje predsednik sindikata z vabilom praviloma najmanj enkrat na vsaki dve leti. Izjemoma lahko skupščino zahteva tudi polovica vseh članov sindikata.

Delo skupščine vodi delovno predsedstvo, ki ga izvolijo prisotni člani sindikata. Skupščina odločitve sprejema z navadno večino oddanih glasov z javnim glasovanjem.

O spremembi statuta sindikata na predlog upravnega odbora ali najmanj desetih članov sindikata odloča skupščina z dvotretjinsko večino oddanih glasov.

Podrobnejša pravila glede sklicevanja in vodenja skupščine ter izvolitve organov sindikata se lahko uredijo s poslovnikom, ki ga sprejme skupščina s kvalificirano večino prisotnih članov sindikata.


Upravni odbor

17. člen

Delo sindikata vodi upravni odbor, ki ga sestavlja sedem članov in predsednik sindikata.

Upravni odbor ima naslednje funkcije:

a) uresničuje in izvaja sprejete načrte in sindikalno politiko med skupščinama;
b) imenuje sindikalne zaupnike v čebelarskih organizacijah;
c) ureja zadeve v zvezi s članstvom v sindikatu;
d) sprejema akte in ukrepe za uresničevanje pravic in interesov članov sindikata;
e) sprejema splošne akte sindikata, letne načrte dela in finančne načrte v skladu s smernicami sindikata;
f) določa višino članarine in drugih obveznosti članov;
g) vodi evidenco članstva v sindikatu;
h) sprejema pravila za ravnanja članov sindikata v posameznih aktivnostih in imenuje organizacijske odbore;
i) odloča o vključevanju sindikata v organizacije in združenja;
j) skupščini poroča o svojem delu in o delu sindikata;
k) imenuje nadomestne člane v upravnem odboru in nadzornem odboru;
l) opravlja druge naloge, ki so določene s tem statutom in drugimi akti sindikata.

Upravni odbor dela na sejah, ki jih po potrebi sklicuje in vodi predsednik upravnega odbora, ki je hkrati tudi predsednik sindikata.

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotna polovica članov upravnega odbora, odločitve pa sprejema z večino prisotnih članov, pri čemer pa ima predsednik preferenčni glas.

Podrobnejša pravila glede sklicevanja in vodenja sej upravnega odbora se lahko uredijo s poslovnikom, ki ga sprejme upravni odbor.


Predsednik sindikata

18. člen

Predsednik sindikata ima naslednje pristojnosti in naloge:

a) zastopa in predstavlja sindikat;
b) sklicuje seje skupščine ter sklicuje in vodi seje upravnega odbora in predsedstva;
c) usklajuje delo organov sindikata, strokovnih sodelavcev in zunanjih sodelavcev;
d) podaja predloge aktov in ukrepov za uresničevanje pravic in interesov članov sindikata;
e) opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in drugimi splošnimi akti sindikata ter naloge, za katere ga zadolžijo organi sindikata.

V času odsotnosti predsednika sindikata njegove pristojnosti in naloge izvršuje njegov namestnik, ki ga za enako obdobje imenuje upravni odbor.Predsedstvo

19. člen

Predsedstvo je operativno-tehnični organ upravnega odbora, ki ga sestavljajo predsednik, namestnik predsednika, tajnik, blagajnik in član zadolžen za sodelovanje s čebelarsko zvezo Slovenije.


Nadzorni odbor

20. člen

Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana, ki jih izvoli skupščina sindikata za dobo štirih let.

Nadzorni odbor nadzoruje finančno poslovanje sindikata. Nadzorni odbor najmanj enkrat letno pregleda finančno poslovanje in premoženjsko stanje sindikata in o tem poroča upravnemu odboru in članom sindikata. Nadzorni odbor pregleda zaključni račun in o pregledu sestavi pisno poročilo.


21. člen

Ko upravni odbor ustanovi posamezni območni odbor, hkrati določi teritorij njegovega delovanja, njegovo sestavo in način izvolitve.

Območni odbori obravnavajo vsa vprašanja v zvezi z uresničevanjem pravic in interesov članov sindikata ter skupščini, upravnemu odboru in predsedniku sindikata dajejo svoje predloge in stališča.


V. POGLAVJE
Sindikalni zaupniki

22. člen

Sindikalni zaupniki delujejo kot predstavniki sindikata v čebelarskih organizacijah v Sloveniji. V vsako organizacijo Upravni odbor sindikata imenuje le po enega sindikalnega zaupnika.

Sindikalni zaupnik ima naslednje naloge:

a) predstavlja sindikat v čebelarski organizacijo v katero je imenovan znotraj pooblastil, ki so mu zaupane;
b) vzpostavlja, vzdržuje in razvija stalne stike med člani in sindikatom;
c) seznanja člane z aktivnostmi in ostalimi dejavnostimi sindikata;
d) se udeležuje letnih občnih zborov čebelarskih organizacij in opravlja druge naloge za katere ga pooblastita Upravni odbor ali predsednik sindikata.


VI. POGLAVJE
Financiranje

23. člen

Dejavnost sindikata se financira iz članarine in drugih prispevkov članov ter iz ostalih virov v skladu z vsakokratnim letnim finančnim načrtom.

Odredbodajalec finančnega poslovanja je predsednik sindikata v skladu z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi ter akti in sklepi organov sindikata.

Listine finančnega značaja podpisuje predsednik sindikata in druge osebe, ki jih za to pooblasti upravni odbor.


VII. POGLAVJE
Prenehanje sindikata

24. člen

Sindikat preneha, če tako sklene upravni odbor sindikata ali če je število članov manjše od deset.

V primeru prenehanja sindikata se premoženje po poravnanju vseh obveznosti razdeli med člane sindikata, ki so bili člani najmanj eno leto pred prenehanjem, in sicer po enakih delih.


VII. POGLAVJE
Prehodne in končne določbe

25. člen

Ta statut začne veljati z dnem, ko ga sprejmejo člani sindikata na ustanovitvenem sestanku.Predsednik ustanovitvenega sestanka

Fizikalec
PrispevkovCOLON 6493
PridruženCOLON To Feb 03, 2004 9:35 pm

OdgovorCOLON # 2804Odgovor Fizikalec
Pe Jun 25, 2004 7:53 am

Nio torej spoštovani čebelarji osnutek statuta je tu sedaj pa prosim za komentarje, spremembe, dopolnitve itd...seveda za realne in pametne stvari brez kakšnih BV komentarjev. Pristopno izjavo bom posredoval Andreju, da pripravi vse potrebno na portalo od koder bo moč potem to izpolnit.

Bojan
PrispevkovCOLON 154
PridruženCOLON To Apr 13, 2004 11:58 am

OdgovorCOLON # 2805Odgovor Bojan
Pe Jun 25, 2004 8:23 am

Meni se zdi kolikor sem na hitro preletel kar OK...začetek je...bravo Danilo

Fizikalec
PrispevkovCOLON 6493
PridruženCOLON To Feb 03, 2004 9:35 pm

OdgovorCOLON # 2806Odgovor Fizikalec
Pe Jun 25, 2004 9:11 am

BRAVO je za UPORNIKA to je njegovo delo jaz sem samo gor na forum dal. Kot drugo Andrej pripravlja forma za na portal kjer se bo možno včlanit oziroma vse zadeve uredit. Če koga zanima naj se obrne na moj mailin mu pošljem dokumente v Word obliki skratka na potezi smo čebelarji. Bomo videli koliko je komu mar kaj se dogaja z nami in našimi čebelami. predlagam, da ustanovnemu odboru preceduje Upornik dokler se ne uredi vse do potankosti. Če so še kaki drugi predlogi pa na dan z besedo....

Boris
PrispevkovCOLON 259
PridruženCOLON So Apr 03, 2004 9:17 pm
KrajCOLON Primorje

OdgovorCOLON # 2809Odgovor Boris
Pe Jun 25, 2004 1:16 pm

Začetek je odličen. Ko bo stvar ustanovljena se pa pošlje vsem čebelarskim društvom pristopne izjave.
Za ustanovitev sindikata pa se nas mora sestat določeno število članov, da se vse skupaj sploh lahko zažene. 8)

Fizikalec
PrispevkovCOLON 6493
PridruženCOLON To Feb 03, 2004 9:35 pm

OdgovorCOLON # 2810Odgovor Fizikalec
Pe Jun 25, 2004 1:35 pm

Boris za ustanovitev rabimo tudi ustanovitveni UO Tale forum omogoča dobro komunikacijo lahko se lepo dogovorimo, da se sestanemo nekej na sredini poti za vse ki bi želeli sodelovat in se zapeljemo na dogovorjeno mesto. pričakujem sodelovanje vseh aktivnih članov na tem forumu in bo za začetek po moje kar dovolj.

FRANK IZ KANADE
PrispevkovCOLON 1484
PridruženCOLON Pe Apr 23, 2004 11:18 pm
KrajCOLON Sudbury, Ontario, Canada

OdgovorCOLON # 2825Odgovor FRANK IZ KANADE
Pe Jun 25, 2004 7:17 pm

Cestitam vam vsem za kar izgleda da se mora in je sedaj pravi cas da se naredi!
Kako se to rece: Bog ti ne bo pomagal, ce si ne pomagas sam.....
Regards,
Frank

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 2833Odgovor divji cebelar
So Jun 26, 2004 7:26 am

Tako, dragi čebelarski prijatelji, svojo nalogo sem opravil. Sedaj pa je čas, da preidemo od velikih besed k malo večjim dejanjem. Če smo seveda ves čas mislili resno. Ni mi žal časa, ki sem ga porabil, ker določen učinek bo vsekakor dosežen. Če že do ustanovitve sindikata ne bo prišlo, pa bodo vsaj velike in hrabre besede izginile s tega foruma. In vedeli bomo, česar smo sposobni in s tem tudi kakšna je naša čebelarska usoda.
Delovni osnutek Statuta ( ali pravil ) kakor pač želi kdo to imenovati, ker je oboje pravilno, je pred vami in pripravil sem tudi druge dokumente za pričetek postopka ustanovitve čebelarskega sindikata. Tudi, če ga mi sedaj ne bomo ustanovili, sem globoko prepričan, da ni daleč čas, ko bo dosežena kritična masa nezadovoljstva in se bo našla dovolj odločna skupina čebelarjev, ki bo to storila. In če sem s svojim prispevkom pomagal njim, bom tudi zelo zadovoljen.
Z ustanovitvijo sindikata bi postali resen in transparenten sogovornik vsem s katerimi se imamo kaj za pogovorit. Od ČZS, do oblastnih organov, inšpekcijskih služb, lokalnih skupnosti do velikih odkupovalcev čebelarskih pridelkov. Proizvajalci in uporabniki kemičnih sredstev pa bi dobili kar precej neprijetnega partnerja, ki se ga ne bi dalo več ignorirat. Na nas je, da sedaj ocenimo ali smo pripravljeni storiti kaj zase in za svoje čebele. Mislim, da ni neskromno, če od vas pričakujem vsaj jasno moško besedo ali sem ZA ali sem PROTI. Vse druge čvekarije niso vmesne. Saj nihče nima pravice nikogar zasliševati zakaj se je odločil kot se pač je. Če bo večinsko mnenje odklonilno bo tudi prav. Vsak sam odloča in s tem povzema tudi vse posledice svojih ravnanj. Seveda pa s tem prenehajo tudi vsa stokanja in javkanja o razmerah v našem čebelarstvu.
Tudi sam se v bodoče s tem ne nameravam več ukvarjati. Tako kot vsem drugim, tudi meni in kolegom, ki mislijo podobno kot jaz. Če zase in svoje čebele ter bodočnost tega specifičnega čebelarskega neformalnega ceha nismo pripravljeni ničesar storiti, bo pa to nekoč storil nekdo drug, ki ga bo več v hlačah.
Lep pozdrav vsem!

Uporabniški avatar
Kočevski med-ved
PrispevkovCOLON 3212
PridruženCOLON Pe Apr 02, 2004 9:18 pm
KrajCOLON KOCEVJE - KOSTEL
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 2836Odgovor Kočevski med-ved
So Jun 26, 2004 10:29 am

Jaz sem za sindikat čebelarjev
LP
Koèevski med-ved

bogdan
PrispevkovCOLON 493
PridruženCOLON Pe Apr 09, 2004 10:10 am
KrajCOLON Ajdovscina

OdgovorCOLON # 2892Odgovor bogdan
Po Jun 28, 2004 12:59 pm

Za!
Naj medi, kjerkoli ze si...

Bojan
PrispevkovCOLON 154
PridruženCOLON To Apr 13, 2004 11:58 am

OdgovorCOLON # 2893Odgovor Bojan
Po Jun 28, 2004 1:29 pm

ZA!

Uporabniški avatar
BONI
PrispevkovCOLON 182
PridruženCOLON Ne Apr 11, 2004 8:58 am
KrajCOLON KOPER

OdgovorCOLON # 2894Odgovor BONI
Po Jun 28, 2004 3:29 pm

Vsekakor ZA
VEM DA NIC NEVEM
AMPAK, DRUGI NE VEDO
DA NIC NE VEDO

Boris
PrispevkovCOLON 259
PridruženCOLON So Apr 03, 2004 9:17 pm
KrajCOLON Primorje

OdgovorCOLON # 2896Odgovor Boris
Po Jun 28, 2004 4:39 pm

Tudi za. :P

Uporabniški avatar
carniolan
PrispevkovCOLON 561
PridruženCOLON Po Apr 05, 2004 9:21 am
KrajCOLON Trenutno - FR
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 2897Odgovor carniolan
Po Jun 28, 2004 5:12 pm

3xZA
Ce se lahko vclanijo bi-nacionalno opredeljeni decki


Zal predvcerajsnjim in vceraj zjutraj sem bil vec v bolnici kot na poti po Sloveniji in zal nisem nikogar klical - in tudi tebe ne ker pa med voznjo po avtocesti med Celjem in Trstom si ne upam in voziti in telefonirati - problem koncentracije
**** Mecem kosti, psi jih glodajo....karavana pa gre dalje...****

Uporabniški avatar
stajerc
PrispevkovCOLON 37
PridruženCOLON Če Apr 08, 2004 2:31 pm
KrajCOLON ruse
CONTACTCOLON

sindikat

OdgovorCOLON # 2898Odgovor stajerc
Po Jun 28, 2004 6:22 pm

Seveda sem tudi jaz zato , da ustanovimo sindikat.
STAJERC-naj medi

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 2899Odgovor divji cebelar
Po Jun 28, 2004 7:27 pm

carniolan napisal/-aCOLON3xZA
Ce se lahko vclanijo bi-nacionalno opredeljeni decki


Zal predvcerajsnjim in vceraj zjutraj sem bil vec v bolnici kot na poti po Sloveniji in zal nisem nikogar klical - in tudi tebe ne ker pa med voznjo po avtocesti med Celjem in Trstom si ne upam in voziti in telefonirati - problem koncentracije
Carniolan pozdravljen! V sindikatu ni levih, ne desnih, ne sredinskih, ne črnih, ne rdečih, ne mavričnih. ne Slovencev z rodovnikom in ne Slovencev brez rodovnika, ne belokožcev ne temnokožcev, ne vernikov in ne nevernikov, ne modrih in ne neumnih .............. le skupne težave in srčna želja po zavarovanju našega specifičnega čebelarskega ceha so tisto gonilo, ki nas združuje v skupno aktivnost. :twisted:

Fizikalec
PrispevkovCOLON 6493
PridruženCOLON To Feb 03, 2004 9:35 pm

OdgovorCOLON # 2900Odgovor Fizikalec
Po Jun 28, 2004 7:31 pm

Moje stališče je itak znano ZA

Bojan
PrispevkovCOLON 154
PridruženCOLON To Apr 13, 2004 11:58 am

OdgovorCOLON # 2906Odgovor Bojan
Po Jun 28, 2004 9:32 pm

No če bo šlo tako naprej nam bo pa menda uspelo!

FRANK IZ KANADE
PrispevkovCOLON 1484
PridruženCOLON Pe Apr 23, 2004 11:18 pm
KrajCOLON Sudbury, Ontario, Canada

OdgovorCOLON # 2907Odgovor FRANK IZ KANADE
Po Jun 28, 2004 10:01 pm

Za - ce se to steje? :wink:
Regards,
Frank

Uporabniški avatar
drago
PrispevkovCOLON 51
PridruženCOLON To Apr 06, 2004 7:18 am

OdgovorCOLON # 2909Odgovor drago
To Jun 29, 2004 8:15 am

3XZA SINDIKAT!!!!!!!!!!!!!!
NAJ MEDI sedaj KOSTANJ
S52DH

Uporabniški avatar
Mig29
PrispevkovCOLON 93
PridruženCOLON To Jun 01, 2004 10:37 am
KrajCOLON Novo mesto

Sindikat

OdgovorCOLON # 2912Odgovor Mig29
To Jun 29, 2004 2:46 pm

Jaz sem tudi ZA!

Uporabniški avatar
vlado
PrispevkovCOLON 319
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 8:21 pm
KrajCOLON Bela krajina
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 2914Odgovor vlado
To Jun 29, 2004 3:24 pm

Fantje, tazložite mi kaj bomo dobili s sindikatom. Tega si predstavljam kot vezni člen med delodajalci in delojemalci. Te situacije v našem primeru ni , zato ne vem kaj bomo z njim. Če določenih stvari ne moremo uspeti z ČZS, ki naj bi bila kot nevladna organizacija sogovornik z višjimi inštancami (vlado, ministrstvom), kako bomo to dosegli z sindikatom, ko pa nimamo sogovornika - delodajalca.

Uporabniški avatar
carniolan
PrispevkovCOLON 561
PridruženCOLON Po Apr 05, 2004 9:21 am
KrajCOLON Trenutno - FR
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 2923Odgovor carniolan
To Jun 29, 2004 7:05 pm

vlado napisal/-aCOLONFantje, tazložite mi kaj bomo dobili s sindikatom. Tega si predstavljam kot vezni člen med delodajalci in delojemalci. Te situacije v našem primeru ni , zato ne vem kaj bomo z njim. Če določenih stvari ne moremo uspeti z ČZS, ki naj bi bila kot nevladna organizacija sogovornik z višjimi inštancami (vlado, ministrstvom), kako bomo to dosegli z sindikatom, ko pa nimamo sogovornika - delodajalca.
To se ne gre kot delavski sindikat - temvec sindikat stanovskega zdruzenja dolocene kategorije populacije.
(primer - Sindikat gostilnicarjev, sindikat samostojnih zdravnikov in stomatologov, sindikat lastnikov stanovanj, sindikat podnajemnikov oz najemnikov stanovanj etc etc.
Sindikat kot predstavnik dolocenih cebelarjev ( pri nas v Franciji mora imeti vsaj enega profesionalnega cebelarja (t.j da ima vsaj 150 panjev) in tako lahko nastopa pred patronaznim ministstvom - brani interese svojih clanov pred nedelom ali dolocenih izpustov ki nebi bili v interesu cebelarstva - svoje krovne organizacije - se vkljuci v diskusije preko evropskih instanc. CZS pa kot neprofitna organizacije tega ne more vsaj po evrovskih merilih. (Mogoce so kaksne spremebe z vstopom nove Evrope, tega v tem trenutno ne vem moral bi iti na eu-lex server , kajti tam so se po 14 letih sprememb ostale enake instance kakor za casa socializma) Po evropskih direktivah le ta ne more biti rejska organizacija - rejska je lahko samo clan CZS, po pogovorih z tajnikom pa sem dojel, da bi on rad to prebekslal v eno d.d., katera bi pumpala nekaj soldov iz bruseljske blagajne. Evropski denar lahko uporablja samo individualni proizvajalec - zato bo moral sindikat napraviti "buno" - kak ste dali programe 2005 2006 2007 za Bruselj, zal jih jaz poznam samo v francoscini - slovenskih tekstov pa noce CZS objaviti na netu. Na obcnem zboru pa ste dvignili vsi roke. Ta program je popolnoma nasproten kakor se treetira z Evropo - ce bodo kaj pomesali kakor so za letosnje subvencije, pa se je odzvizgalo za stiri leta.

Cebelarji bodo morali ustanoviti neprofitne zagruge in potem se bodo le te potegovale za evropske fonde. CZS pa samo pripravi plan dela in direktiv kako se bo to preko zadrug izpeljalo, sindikat pa ima svojo besedo zrave in se kako zavezujoco da ga mora CZS upostevati.
**** Mecem kosti, psi jih glodajo....karavana pa gre dalje...****

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 2928Odgovor divji cebelar
To Jun 29, 2004 10:46 pm

vlado napisal/-aCOLONFantje, tazložite mi kaj bomo dobili s sindikatom. Tega si predstavljam kot vezni člen med delodajalci in delojemalci. Te situacije v našem primeru ni , zato ne vem kaj bomo z njim. Če določenih stvari ne moremo uspeti z ČZS, ki naj bi bila kot nevladna organizacija sogovornik z višjimi inštancami (vlado, ministrstvom), kako bomo to dosegli z sindikatom, ko pa nimamo sogovornika - delodajalca.
Pozdravljeni kolegi!
Slon je s svojo debelo kožo pravo revše proti slovenskim čebelarjem. Iz meseca v mesec nam servirajo nova presenečenja in mi kot bebave ovčice cepetamo za njimi. Gaucho, subvencije in vse o čemer se je že ali se še bo razpravljalo na tem forumu ni predrlo naše kože. Takamu članstvu pa res lahko le še nalagaš in se smejiš iz njega. Kar mu natveziš verjame in se pobožno ozira tja proti Lukovici ali Ljubljani s čim ga bodo še osrečili.
In sedaj malo bolj resno. ČZS se trasformira iz društvene in neprofitne organizacije v paradržavno in profitno organizacijo in kar je najbolj grozno, za svojo kapitalsko osnovo uporablja naše članarine in ob tem ima še apetite po denarju iz Evrope in državne blagajne. Slovenski čebelarji izgubljamo organizacijo, ki bi morala prvenstveno skrbeti za zavarovanje interesov čebelarjev-svojega članstva.To s čimer se je že začela in s čim bi se še želela ukvarjati ČZS, pa sodi v pristojnost in delokrog drugih institucij od državnih do profitnih. Carniolan je zelo lepo pojasnil vlogo in namen sindikata v slovenskem čebelarskem cehu. Nekako se mi svita, da so na ČZS naročili ali priporočili komu, da naj skuša prizadevanja za ustanovitev sindikata porušiti. Če sem pošten in bi bil član tega lobija, bi si za kaj takega vsekakor prizadeval. Bi že vedel zakaj. Sindikat je ena najbolj zoprnih stvari, ki se ČZS lahko zgodi. In gospodje se tega zelo dobro zavedajo. Nekako se mi zdi, da pravo šele prihaja.
Torej kolegi, če mislimo resno, začnimo izpolnjevati pripravljene obrazce in jih pošljimo na Danilov E-naslov ali poštni naslov. Ko bo zbrano določeno število, bomo sklicali ustanovni občni zbor, izvolili organe in sindikat registrirali v skladu z Zakonom o reprezantivnosti sindikatov na pristojnem ministrstvu. Potem pa se bo slišalo in videlo ter bralo. Dovolj je bilo zavajanja in norčevanja iz nas. Seveda se nas bodo skušali na vse načine otresti, nas onemogočiti, verjetno celo diskvalificirati, tudi grozilo se bo momu in še kaj. Vse to so že videne metode. Preživeli smo že kaj hujšega, pa bomo tudi to. V slogi je moč, pravi star pregovor. Preidimo torej od besed k dejanjem. Zase in za naše čebele ter bodočnost slovenskega čebelarskega ceha.

Uporabniški avatar
vlado
PrispevkovCOLON 319
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 8:21 pm
KrajCOLON Bela krajina
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 2932Odgovor vlado
To Jun 29, 2004 11:08 pm

Hvala lojzu in Uporniku za odgovor in razjasnitev določenih dilem. Popolnoma se strinjam z vami in še marsikdo zraven. V kolikor se bo nadaljevalo tako da bomo pomembne čebelarske stvari in informacije dobivali iz časopisov ki nimajo zveze z čebelami, plačevali pa Slovenski čebelar in debelo članarino, nam res ne ostane nič drugega, kot da se združimo in rečemo bobu bob !!!

Uporabniški avatar
Mig29
PrispevkovCOLON 93
PridruženCOLON To Jun 01, 2004 10:37 am
KrajCOLON Novo mesto

OdgovorCOLON # 2940Odgovor Mig29
Sr Jun 30, 2004 9:18 am

Ali so obrazci za članstvo že pripravljeni in kje se jih dobi?

BTW. Dobro bi bilo povabiti oz. obvestiti tudi druge čebelarje, ki interneta sploh ne uporabljajo, kaj šele da bi bili udeleženci tega portala.

Fizikalec
PrispevkovCOLON 6493
PridruženCOLON To Feb 03, 2004 9:35 pm

OdgovorCOLON # 2948Odgovor Fizikalec
Sr Jun 30, 2004 6:14 pm

fantje priporočam tako:
Obrazci so pri meni bom zvečer sdal na mojo spletno stran in obvestil vse člane tega foruma, da si do upladate in spolnite ter lastnoročno podpšišete in pošljete na moj naslov.
Po moje bo najboljše zbrat lasnoročno podpisane vloge tistih nekaj SIT za kuverto in znamko tudi ni tako hudo.
Bo tako vredu? Jaz bom zbral pristopne izjave in potem bomo razglasili naprej. Nekdo mora napisat članek za čebelarja in natisnit se mora izjava, da lahko pristopijo tudi ostali torej kaj menite?

Fizikalec
PrispevkovCOLON 6493
PridruženCOLON To Feb 03, 2004 9:35 pm

OdgovorCOLON # 2949Odgovor Fizikalec
Sr Jun 30, 2004 7:57 pm

http://www.cebelarstvo-bedek.com/downlod.htm si lahko upladate obe izjavi za pristop. Prosim izpolnite z točnimi podatki, če naslova ČD društva nimate ni nujno osebni podatki morasjo biti točni in lastnoročno podpisana izjava mora biti.

Pošljite na moj naslov: Danilo Bedek, Moščanci 21, 9202 Mačkovci

vajenc
PrispevkovCOLON 28
PridruženCOLON To Apr 27, 2004 9:03 pm
KrajCOLON Gozd

OdgovorCOLON # 2965Odgovor vajenc
Če Jul 01, 2004 6:57 pm

ZA :)

Fizikalec
PrispevkovCOLON 6493
PridruženCOLON To Feb 03, 2004 9:35 pm

OdgovorCOLON # 2979Odgovor Fizikalec
Če Jul 01, 2004 9:29 pm

No torej pričakujem vaše podpisane pristopne :idea: izjave pristopnice sedaj lahko najdete na portalu slovenski cebelarji.

BUTTON_TOPIC_LOCKED

Vrni se na

Kdo je na strani

Po forumu brska: 1 in 0 gostov